Mark 14

Iudea adi tanuagao se oioiriba bena Iesu si unui

Mt. 26.2-5; Lk. 22.1-2

Asubena labui muridi eai pasova mataasina abo se ai, eo areto ureana: kohena lailai, eo tauuriuri tataodi edi laulau borabora se eooi, ia bena se unui; na isi si ene, “Tabu mataasi asubenana eai ata tatao se hetalagegagega.”

Maria Betania Iesu i heausi

Mt. 26.6-13; Io. 12.1-18

Iesu Betania eai, Simona lepera tauna ena numa alona eai, ia ie bawa i aiai, sine esau i laoma alabata lasina esau ie abi, eausi panepanena alona eai, ginauri maisana lailai, ia i hegoilaei ia boruboruna eai. Headi isi aridi eai se ouyalayalaei si ene, “Paana saha teina eausi ta ia i aihenuhenuariei? Taba ta uneunei denari tatao‐saudoudoi‐haligigi‐se‐mate ta abidi, tatao gogogesagesa ta mosei enadi.” Isi ia abo se monunuei. Iesu i ene, “Sine me i otawa; sahana au hemodeusei? laulau lolo ede teina ia i laulauei eau arigu eai. Tatao gogogesagesa huia gamagamagari omi maemiuyao, ena hari huia au henua, au taubigaidi; na eau mo nige maemiu huia gamagari. Ia tohona ede, arinai ede ie abi: i laoma taugu i heyausi nonohai abo se toregu wa. Ea heribamiu ta mamohoi, hari eanua, hari eanua tanoubu ta ie ohi teina evanelia ta se lauguguiai, teina sine ta ena laulau hinage abo se ribaei, ia aba nuanuatuina.”

Iuda Isakariota Iesu i unegabaei

Mt. 26.14-16; Lk. 22.3-6

10 Iuda Isakariota, ia saudoudoi‐labui wa esau, ie lau kohena babada aridi eai Iesu bena i morui. 11 Isi se ataiei abo se kode, se unetalai se ribahesunuma si ene, moni enana abo se mosei; ena abiabina i eooi edoha abo Iesu i mosei isi aridi eai.

Pasova se abinonohai

Mt. 26.17-19; Lk. 22.7-13

12 Mataasi areto ureana asubena bagubaguna ie lage, pasova abo se unui, ena heaheatayao se ribalau ia arinai, si ene, “Ai lau haedi eai pasova ai abinonohai, oa abo u ai?” 13 Ena heaheatayao labui i hetamaridi, i ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi au lau eanua eai, tau esau abo au hailobai, goila huena i bahei: ia murina eai au lau. 14 Dimona ia ena aba awasae eai, numa tanuagana au ribalau arinai, au ene, ‘Tanuaga i ene taumana birina ede haedi eau abo pasova ea ai maegu heaheatayao?’ 15 Ia biriutusi lailai esau ewa eai abo i heitamiu se abinonohaiyao: arinai abo au abinonohai ita enada.” 16 Ena heaheatayao se lau eanua hesabana, ia ena riba i ribaei i ribawonawonai, eo isi pasova se abinonohai.

Pasova murimurita aririna ede meta

Mt. 26.20-24; Lk. 22.14-23; Io. 13.18-19

17 Maimailahi eai ia maenayao saudoudoi‐labui se laoma. 18 Isi se bawabigabiga se aiai, Iesu i ene, “Ea heribamiu ta mamohoi, ami sagu esau, ia i aiai maegu ta, abo i moruigu.” 19 Isi se hetubu se nuadubu, abo ia se oioimurini esau, esau si ene, “Eau wa?” 20 Ia i heuio i ribalau isi aridi eai, i ene, “Esau ia ede saudoudoi‐labui eai ta, ai taumai labui nimamai ai hedatuesegai gaeba alona eai. 21 Tau Natuna ia abo ie lau doha se uriyao: nei tauna ne ia Tau Natuna i morui abo nuadubu i hearo: i lolo ia taba tabu si labasi.”

Iesu Mataasi Tabuna i hetubu

Mt. 26.26-29; Lk. 22.17-20; 1 Kor. 11.23-26

22 Isi ma aiaidi, Iesu areto ie abi, abo i aihelahui, ie ihi, i mosei isi aridi eai, i ene, “Au abi, au ai: eau taugu ede ina.” 23 Eo bia hinage ie abi, ia i lautoi e abo i mosei isi aridi eai: isi gamagaridi se nom. 24 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Eau osinagu ede ina, ribahesunuma harihariuna debana eai i boriri tatao gamagaridi enadi. 25 Ea heribamiu ta mamohoi, vine masina taba nige ea nomuioi sora i lau e nei asubenana ne abo ie lage, Eaubada ena basileia eai abo ea nom harihariu.”

Petero ie uhara Iesu i ribanonohaiao

Mt. 26.31-35; Lk. 22.31-34; Io. 13.36-38

26 Isi se wana lautom abo se lau murimuri eai, Oliveta oeana eai. 27 Iesu ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Ina maiona ta gamagarimiu abo au lausuara eau debagu eai, doha se uriyao, si ene, ‘Mamoe taumiataunina ea pidiri mamoe abo se tatagorigori.’ (Zech. 13.7). 28 Na, ea torouio abotai abo ea bagubagunaemiu Galilaia eai,” 29 Na, Petero ie ribalau ia arinai, i ene, “Tatao gamagaridi oa abo se lausuaraem, eau mo nige’e.” 30 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Ea heribam ta mamohoi, wau ta, teina maiona eai ta, kamkam sora nige se dou ma labui, oa ma haiona abo u uharaegu.” 31 Na, ia manana ie godu, i ene, “Abo ta mate esega, nige ea uharaem.” Isi gamagaridi hinage edi riba esega.

Iesu amamna lailai i hearo oea eai

Mt. 26.36-46; Lk. 22.39-46; Io. 18.1

32 Isi abo se lage dimo esau eai esana Getesemani: ia i ribalau ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Inai au bawa, eau ea lauuura.” 33 Ia Petero, eo Iamesi, eo Ioane ie woeaidi ia abo i hetubu i noo ariri, eo nuana i porohe hinage. 34 Ia i ribalau isi aridi eai, i ene, “Earuagu i nuadubu ariri doha ie mate: inai au mia, au silasilawa.”

Uura bagubaguna

Mt. 26.39; Lk. 22.41-42

35 Ia i taulau begana, i gurisalaoba tano eai, i awanori bena nei awa ne tabu i hearo. 36 Ia i ene, “Aba e, Tamagu e, ginauri gamagaridi oa abidi ue ata: teina bia ta u laeudoiei: taiede eau egu gadosisi ta i otawa, oa em gadosisi mo ta abo ie tubu.” 37 Ia i uioma isi i lobaidi ma‐enodi, ie ribalau Petero arinai, i ene, “Simona e, oa ma enom? nige abina u ata awa esega mo u silasilawa? 38 U silasilawa, eo u uura, noho ata i hearom. Earuam i adidiri, bulumam i beruberu.”

Uura helabuina

Mt. 26.42; Lk. 22.44

39 Ia hinage i lausuarauio, i uura, ribana esega mo. 40 Ia abo i uioma, isi i lobaidi se enouio, (matadi se enoeno ariri) isi nige arinadi. 41 Ia ma haiona i laoma, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Au eno eawasimiu, taiede; huiana i lageo abo ina ta; Tau Natuna ia abo se morui se mosei baaea tataodi nimadi eai. 42 Au toro, ta lau: na taumoruigu i hanahanaumao.”

43 Ena riba sora ma ribaribana Iuda, ia saudoudoi‐labui esau, i laoma, ia maenayao moutuana lailai, isi elepa eo kebukebubu se abidi, kohena babadadi eo tauuriuri tataodi, eo tautaubada aridi eai se laoma. 44 Taumoruina ne heiheinoi i ribahasahasai nonohaidi, i ene, “Tau ea alagoiei ia ede; ia au toai au woeahesuarakomakomani.” 45 Ia abo i lau dudurai Iesu arinai, i ene, “Tanuagagu e, Tanuagagu e,” ia abo i alagoiei. 46 Isi ia abo se abilau se toai, ia se laei.

Petero heaheari esau i lauelepai, gamagaridi Iesu se laugabaei

Mt. 26.51-56

47 Esau aridi eai i totoro ena elepa i niusi, kohena bada ena heaheari esau beana i lauelepai, i talautusi. 48 Iesu i heuio ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Eau doha tauaiaiyaharina, arinai au laoma au toaigu ma elepamiu, eo ma kebukebubumiu? 49 Asubena gamagamagari eau maemiu ta miamia wa, numa uura alona eai ea lauheataemiu, omi nige u toaigu: na uriuri tabuna se uriyao taba se hemamohoiei.” 50 Isi gamagaridi ia se laugabaei, eo se dagogorigori. 51 Hewari esau ia murina eai ie lau, nogi ie lio: hewari wa ia se toai. 52 Ia abo ie dago, matauahaahana ena nogi i laugabaei nimadi eai.

Iesu se laei kohena lailai eo Sunederi nuanuadi eai

Mt. 26.57-58; Io. 18.12-14, 19-24

53 Isi Iesu abo se woeai kohena lailai arinai: ia maenayao kohena babada gamagaridi, eo tautaubadadi, eo tauuriuri tataodi se oigogo. 54 Petero ia i hemuriwatai muri ariri eai, kohena lailai ena numa gana alona eai se lage; ena heaheari tataodi maena se bawabigabiga, oeagi eai i aimoiga. 55 Kohena babadadi eo Sunederi gamagaridi ribataubiga se eooi, Iesu abo se ribataubigaei bena abo se unui: matapaana nige se lobai. 56 Gamagaridi se ribataubiga boraboraei edi riba nige ana ao esega. 57 Headi se toro se ribataubiga borabora si ene, 58 “Ena riba esau ai ataiei, i ene, ‘Teina numa uura tatao nimadi eai se ginauri abo ea hebaaea, e asubena hehaionana eai abo esau ea hetoro nige nima eai si ginauri.’” 59 Isi edi ribataubiga ta teina hinage nige ana ao esega. 60 Kohena lailai i toro duaduari eai, i hesiolau Iesu arinai, i ene, “Oa nige arinam? nei tauribataubiga ne se saha se hegirum?” 61 Na, ia nige arinana, i monomonou mo. Kohena lailai abo i hesiouio, ie ribalau ia arinai, i ene, “Oa Keriso, Lolona Natuna wa?” 62 Iesu ie ribalau, i ene, “Eau ede: Tau Natuna abo au ita, gigiborina nimatutuna eai ie bawa, eo eada boeana eai i laolaoma.” 63 Kohena lailai ana lulu i purisi, i ene, “Ribataubiga esana ta eooi? 64 Au ataieiyao, Eaubada i ribabaaeai: au ene edoha?” Isi gamagaridi ia se hegiru, si ene abo i mate. 65 Headi ia se garigarisoi, eo headi ia matana se umui, abo se tubitubini, si ene, “Eai i tubitubim? u ribaei.” Heaheari tataodi nimadi eai ia se oipareai.

Petero ena Guiau i uharaei

Mt. 26.69-75; Lk. 22.56-62; Io. 18.16-18, 25-27

66 Petero numa lailai ubuna eai ie bawabigabiga, kohena lailai ena heaheari siuna esau i laoma; 67 ia Petero ie ita i aimoiga, ia i itasipoi, i ene, “Oa hinage Iesu Nasareta maem.” 68 Ia i uhara, i ene, “Eau nige ea nuatui, em riba hinage ea hekau;” ia abo ie lau dobila murimurina eai; 69 siu esau hinage ia i itasipoi ie ribalau tautotoro aridi eai, i ene, “Ina tau ta doha isi esau.” 70 Ia i uharauio. Huia kuukuu mo isi Petero hasarina eai tautotoro se ribalau ia arinai, si ene, “Mamohoi; oa doha isi esau: oa Galilaia tauna, arinamiu esega hinage.” 71 Petero abo ie riba baaea, i aigora, i ene, “Teina tau ta au ribaei eau nige ea nuatui.” 72 Ma esega kamkam abo i douuio huia helabuina. Petero Iesu ena riba i nuatui, i ene, “Komkam sora nige i dou ma labui, oa ma haiona u uharaegu.” Arinai ia nuana ie sae, abo i dou matemate.

Copyright information for `SWP