Mark 15

Iesu se hetamari Pilato matana eai

Mt. 27.1-2, 11-15; Lk. 23.1-7, 13-18; Io. 18.28-40; 19.1-16

Maratomtom eai kohena babada, eo tatao babadadi, eo tauuriuri tataodi, eo Sunederi se ohihai isi se oioiriba, Iesu se pai, se laehesuara, se mosei Pilato arinai. Pilato i hesiolau ia arinai, i ene, “Oa Iudea tataodi edi wasawasa wa?” Ia ie ribalau ia arinai, i ene, “Oa u ribaei.” Kohena lailaidi ia se hegiru ginauri gamagaridi aridi eai; na ia nige arinana. Pilato i hesiouio ia arinai, i ene, “Oa nige arinam? U ita giru gamagaridi aridi eai se ribataubigaem.” Iesu nige arinana; arinai Pilato ie noo. Meta mataasi eai kamanidi tauauauna esau i eairigabaei; tau wa aisega se henua.

Iesu nigee: Baraba mo

Mt. 27.16-26; Lk. 23.16-23; Io. 18.40

Tau esau se paiyao miamiana esana Baraba, ia maedi tauhemahemanabara hinage, maedi nei huia hemahemanabarana eai ne i aiunu. Moutuana se eoga lailai abo se awasae Pilato arinai, ena laulau kamanina bena abo i laulauei. Na, Pilato ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Iudea tataodi edi Wasawasa ea eairigabaei omi arimiu eai wa?” 10 Ia i itayao kohena lailaidi edi aiaromagigiri eai se toai, se laei. 11 Kohena lailaidi isi tatao se hepahepapadi si ene, “Baraba au awanorini bena i eairihai, Iesu nige’e.” 12 Pilato i heuio, i ribalau aridi eai, i ene, “Saha au henua ea abi ia arinai, Iudea edi wasawasa se ribaei wa.” 13 Isi se eogayogauio, si ene, “Ia au hesatauroeawa.” 14 Pilato abo ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Baaea esana ie abi?” Isi abo se eoga lailai si ene, “Ia au hesatauroeawa.” 15 Pilato i henua moutuana i henuabigadi, arinai Baraba i eairihai, i mosei isi aridi eai: Iesu ie pai, i pidiri, abo i mosei isi aridi eai bena abo se hesatauro.

Iesu nurinuri eai se hekorona

Mt. 27.27-31

16 Iala tataodi ia abo se woeai numa alo duaduarina eai, aba hedudurai numana eai: iala boda gamagaridi se eogagogoidima ia arinai. 17 Lulu buiabuia ia se helui, ouou oeagi nurinurina se haturi, se heousaei ia boruboruna eai; 18 Isi se hetubu ia se laulautoiei si ene, “Iudea edi wasawasa e, Eauedo!” 19 Didiari se abidi ia uruna se pidiri, eo ia se garigarisoi, eo se turibono ia nuanuana eai, ia se tabaohui. 20 Se alaliuliua lautom, lulu buiabuiana wa abo se lauhai, ana lulu mamohoi se helui, ia abo se laei, se woeai, bena abo se hesatauro.

21 Kurene tauna esau, esana Simona, Alesana ma ena Rupuso tamadi, oea eai i laoma, i baeawaidi, ia se lauhesom ena satauro i bahei. 22 Ia se woealaei dimo esau eai, esana Golagota, heaheasonina ede ina, Moiaru dimona. 23 Isi abo waina ma murona se heboriesegai, se mosei ia arinai, ia bena i nom, na i otaotaei.

Iesu se hesatauro

Mt. 27.33-56; Lk. 23.33-49; Io. 19.17-37

24 Isi ia se hesatauroyao, ana lulu abo se soiei kelero eai, tau esa, esa, enana. 25 Awa haiona eai ia se hesatauro. 26 Riba wa arinai ia se hegiru se urisaei ewana eai, IUDEA TATAODI EDI WASAWASA. 27 Tatao aiaiyahari labui maena se hesatauroesegaidi, esau nimatutuna eai, esau nimaseuseurina eai. 28 Eo uriuri tabuna se hemamohoiei, ia ede si ene, “Ia maedi baaea tataodi se hepatuesegaidi.” 29 Isi tausae taudobi ia se hebaaea, se uruuruodei, eo se hegahegadolesaei si ene, “Eamoisa! Numa uura tausoegorigorina e, asubena haiona abo u hetorouioi, 30 hage oabom u hemauriuioim, satauro eai me u pesa dobima.” 31 Kohena lailai, eo tauuriuri tataodi ia se talawasiei hinage, isi edi ribariba, si ene, “Tatao udoi i hemauridi: ie saha nige iabom i hemauriuioi? 32 Keriso e, Isaraela Wasawasa e, hage satauro eai me u pesa dobima, ai itam, abo ai awamamohoiem.” Isi hinage maena se hesatauro esegaidi wa ia se ribahebaaea hinage.

33 Mahana haligigi‐esega ie lageo, oea maudoudoina i amumu hetaiiri i lau e mahana hehaligigi‐hasina eai. 34 Mahana hehaligigi‐hasina eai Iesu ie eaba ma arina lailaina, i ene, “Eloi Eloi, lama sabatani?” heaheasonina ede, “Egu Eaubada, Egu Eaubada, ue saha u nuagabaegu ta?” 35 Headi se totoro ia hasarina eai, ena riba se ataiei, si ene, “Ia Elia i eogai.” 36 Esau i aitautau baro esau i hebuta vinega eai, i paihepatulaei didiari eai, ia i mosei bena i nom, i ene, “Ta ita, Elia ena i laoma abo i taruhi‐dobeama paa eai ta?” 37 Iesu i eabayaba ma arina lailaina, ia abo i tubahai. 38 Numa uura woeona i tapurisi labuini, ewa eai ie dobi paa eai. 39 Kenturion esau, Iesu nuanuana eai i totoro, ie ita i eaba lailai, eo Iesu i tubahaio, i ene, “Mamohoi, tau ta Eaubada Natuna ede.”

40 Sisine headi hinage se itaitalau eda lohaloha eai: isi maedi Maria Magadala, eo Maria, Iamesi gagirina maena Iose sinadi, eo Salome; 41 (Isi nabada wa Galilaia eai ia se hemuriwatai, eo ia se taubigai) eo sisine headi hinage ia maenayao se laoma Ierusalema eai.

Se tore bousa eai

Mt. 27.57-61; Lk. 23.50-56; Io. 19.38-42

42 Henonoha asubenana ia ede maimailahina i lagema, mara ie tom Sabati. 43 Iosepa Arimataia, sunederi tauna, tau lolo, ia Eaubada ena basileia taubagibagiena: ma nuakipikipina ie lau Pilato arinai, Iesu tauna i awanorini. 44 Pilato i nooei, i ene nuana sora nige ie mate: Kenturion esau i eogai ia i hesioi, i ene, “Iesu i mateo?” 45 Ia kenturion wa ena riba i ataiei, sinarena abo i mosei Iosepa arinai. 46 Ia oma lolona ie une, ia Iesu i taruhi paa eai, omana ne arinai i umui, bousa eai ie tore, ia ede we’u wa gudana se ginauri nonohai, we’u esau bousa awana eai i buigudui. 47 Maria Magadala, maena Maria, Iose sinana, ena aba ota se ita.

Copyright information for `SWP