Mark 16

Iesu Keriso i torouio

Mt. 28.1-15; Lk. 24.1-49; Io. 20.1-23

Sabate i lautom, Maria Magadala, eo Maria Iamesi sinana, eo Salome, eausi panepanedi se unedi, se laoma ia bena abo se heyausi. Maratomtom ariri eai asubena bagubaguna eai, isi abo se lau bousa eai, mahana abo i dalasae. Isi isibom se ribariba, si ene, “We’u wa bousa awana eai se tore, eai abo i buihai?” Isi se itaitalau abo se ita we’u wa se buihaiyao, hinage we’u nabunabutuana. Isi abo se lusae bousa alona eai, hewari esau se ita i bawabigabiga teha tutuna eai, ana lulu posiposi lohalohana, isi abo se matausi. Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Tabu au matausi: omi Iesu Nasareta au eooi, ia ede se hesatauroyao wa; ia i torouioo, ia inai nige’e: ia edi aba heotana au ita. Na, au lau, ia ena heaheatayao, eo Petero, au heribadi, Ia i bagunaemiu Galilaia eai: ia nei eai abo au ita, doha i ribaei omi arimiu eai wa.” Isi se lulage heuheula murimuri eai, bousa se dagogabaei; isi se tabutabubu, eo se noo; nige se ribalau tau esau arinai; se matausi ariri.

Iesu i toroo, asubena bagubaguna maratomtom ariri eai, i taumasaraha bagubaguna Maria Magadala arinai, nabada wa demoni haligigi‐labui ia arinai i aiduiedi. 10 Ia abo ie lau ena heaheatayao i heribadi, isi ma laulaumurorodi, eo ma doudoudi. 11 Isi wasa se ataiei ia i maurio, eo Maria hinage Iesu i itayao, nige se awamamohoiei.

12 Murina eai hinage i taumasaraha adi sasaguyao labui aridi eai, ana ao udoi: isi ma laulaudi se lau ealeba. 13 Isi se lau adi sasaguyao se heriheribadi: edi wasa hinage nige se awamamohoiei. 14 Murina eai i taumasaraha saudoudoi‐esega aridi eai, edi aba aiai eai, i ribasuuidi paana nige se awamamohoiei, eo se nua oiura, eo i torouioo murina eai headi ia se itayao wa eo se heribadi, na nige se awamamohoiei. 15 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi au lau eanua gamagamagari tanoubu eai ta, evanelia ta teina au guguiahemasaraha tau esau, tau esau, gamagaridi aridi eai. 16 Ia i awamamohoiei eo se hebapatisoi, ia abo i mauri: ia ena nige i awamamohoiei abo se hebaaea. 17 Heiheinoidi ta teina tauawamamohoiena abo se abidi: eau esagu eai demoni abo se aiduiedi, arina harihariudi isi abo se ribaedi. 18 Isi abo mota se abigaibuidi; ena aiailewa se nom taba nige si mate; isi nimadi tatao asiasiebodi potadi eai se saolaedi abo si mauri.”

Se abiisini

Lk. 24.50-53; A. adi H. 1.6-11

19 Guiau ie ribadai isi aridi eai, ia abo se abiisini galewa eai, Eaubada nima tutuna eai ie bawa. 20 Isi abo se lau eanua gamagamagari se lauguguiaidi, Guiau hinage maedi adi hevau i saguidi, heiheinoidi i laulauedi, ena riba arinai i hemamohoiedi. Amen.

Copyright information for `SWP