Mark 2

Tau esau i palisi se hemauri

Mt. 9.1-8; Lk. 5.18-26

Huiana nige eawalana Iesu i uio Kaperenauma; wasana abo ie lau, ia numa eai. Arinai tatao gamagaridi se oigogoma, numa nige susuana, numa dobilana hinage nige susuana, riba wa i guguiaei aridi eai. Isi abo se laoma ia arinai tau palisi esau se baheiama, taudi hasi taubaheiamana. Moutuana lailai se guduguduidi arinai nige edi aba laoma Iesu arinai, isi atohi se soelapai, se soeheohi, tau palisi wa ma hatahatana se hedawedobei. Iesu edi sunusunuma ie ita, ie ribalau taupalisi ne arinai, i ene, “Natugu e, baaeam se ribagigiridio.” Tauuriuri tataodi headi nei eai se babawa nuadi eai se heunaboisahaei, si ene. “Teina tau ta ie saha Eaubada ie ribabaaeai ina doha? Eai baaea ribagigirina abina ie ata, Eaubada iabom?” Edi heunaboisahausi Iesu earuana eai i lobaiyao, ie ribalau aridi eai i ene, “Teina ginauri ta sahana au heunaboisahaei? Aitea ribariba masarahana, tau palisi arinai ea ene, ‘Baaeam se ribagigiridi,’ e abo ea ene, ‘U toro, em aba‐eno u abi u lau?’ 10 Omi abo au ita Tau Natuna tanoubu eai ta ia gigiborina eai baaea i ribagigiridi,” (ie ribalau taupalisi ne arinai) i ene, 11 “Ea ribalaowa oa arim eai ea ene, ‘U toro, em aba eno u abiisini, u lau em numa eai.’” 12 Ia abo i torohai aba eno wa ie abiisini isi gamagaridi matadi eai ie lau; gamagaridi se nooei, eo Eaubada se hedebasaei, si ene, “Teina laulau ta nabada wa nige ta itaitai.”

Levi ana eoga

Mt. 9.9-13; Lk. 5.27-32

13 Ia ie uio salagomgom eai tatao gamagaridi moutuadi se tupagogo ia arinai, ia abo i heatadi. 14 Ia ie baeawa,
2.14iaede Mataio.
Levi, Alepaia natuna, ie ita, takisi edi ofesi aba paisoa eai i babawa, ie ribalau ia arinai, i ene, “U hemuriwataiguma.” Ia i torohai abo murina eai ie lau.
15 Abotai Levi ena numa eai Iesu i babawa i aiai, telona tataodi gamagaridi Iesu maena heaheatayao se bawalau; se gamagari ariri, eo ia murina eai se lau. 16 Tauuriuri tataodi, to Parisea tataodi, Iesu se ita takisi tau‐tanogogo tataodi eo baaea tataodi maedi se aiai esega, se ribalau ena heaheatayao aridi eai, si ene, “Ia ie saha nei, telona tataodi eo baaea tataodi maedi se aiai esega, eo se nomgogo esega?” 17 Iesu i ataieyao abo i ribalau aridi eai, i ene, “Tatao maumauridi doketa nige se nuatui, tatao asiasiebodi mo; eau nige ea laoma tatao laulaududurai ea eogaidi; tatao baabaaea mo nuadi abo se buidi.”

18 Ioane ena heaheatayao, eo Parisea edi heaheatayao se aiaiudi; isi se laoma ia arinai, si ene, “Ioane ena heaheatayao, eo Parisea edi heaheatayao ie saha se aiudi, na oa em heaheatayao nige se aiudi?” 19 Iesu ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Tautawasora harihariu maedi se mia esega taba nige se aiudi. 20 Asubenana ne abo i lagema tautawasora harihariu abo se laehesuara nei asubenana ne abo se aiudi.

Parabole; lulu eo ile

Mt. 9.16-17; Lk. 5.36-39

21 “Nige tau esau lulu harihariuna i popoi lulu beabeana arinai: ata harihariuna se popoi lulu beabeana eai wa abo i tapurisi ariri. 22 Hinage nige tau esau waina harihariuna i leduhi,
2.22nei tupo ne edi ile ede suisui opidi, waina e goila arinai se hegoi.
sarai opina beabeana alona eai: ena doha meta waina harihariuna sarai opina i aipurisi, abo i boriri, sarai opina hinage abo i hebaaea. Na waina harihariuna se hegoi sarai opidi harihariudi alodi eai.

Iesu, Sabati Guiauna

Mt. 12.1-8; Lk. 6.1-5

23 Sabati eai i oiluhulau wheat oeana alona eai, eo ena heaheatayao, ma laulaudi, wheat aiaidi se aiworaidi. 24 Parisea tataodi se ribalau ia arinai, si ene, “U ita edi laulau ne, se saha asubena sabati laugagaeona nige se nuatui?” 25 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Davida ena laulau nige au hasiri wa, ma ana sasaguyao nei huiana ne se wesarimate? 26 Ia ie lusae Eaubada ena numa alona eai, Abiatara kohena wasawasa huiana eai, eo areto ie ai, heana hinage i mosei ana sasaguyao se ai, aiai tabuna, hari tatao nige se ai, kohena tataodi isibom mo se ai.” 27 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Sabati se hetabuei tatao enadi: tatao Sabati enana nige’e: 28 arinai Tau Natuna ia Sabati tanuagana hinage.”

Copyright information for `SWP