Mark 3

Sabati eai nimana i tubuyaeyaelua Iesu i helolo.

Mt. 12.10-14; Lk. 6.6-11

Ia i awaseuio sunago alona eai; tau esau nei eai nimana i tubu eaeyaelua. Isi ia se itadidini, tauna ne bena abo i hemauri asubena Sabati eai; ia bena abo arinai se hegiru. Ia ie ribalau tau nimana i tubu eaeyaelua wa arinai, i ene, “U toro masarahama.” Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Aitea laulau abo i lolo ede, asubena Sabati eai ta abihemauri e, ta aiunu?” Isi abo se monou. Ia i matabarabara hetahetaiiridi ana ou i ealayala, ia nuana i amamna paana nuadi se oiura ariri, ie ribalau tauna ne arinai, i ene, “Nimam u heleleama.” Ia abo nimana i helelelaei: nimana wa i mauriuio doha hinage esau.

Moutuana se hemauridi

Mt. 12.15-16; Lk. 6.17-19

Parisea tataodi se lau isi maedi Herodiana tataodi, ia se oiribaei edohana bena ia abo se unui. Iesu maena heaheatayao se lausuara se lau geregere eai. Galilaia tataodi to Iudea tataodi, moutuana lailai ia se hemuriwatai. Eo Ierusalema tataodi hinage, eo Idumea, eo Ioridana murina eai, eo Turia eo Sidona, se laoma ia arinai. Ia ena heaheatayao i heribadi, i ene, waga gagirina se abi enana paana moutuana wa ata doha se hetauihiihiei. 10 Ia moutuana i hemahemauridi arinai tatao asiasiebo gamagaridi ia se lauihiihiei, bena ia se heasailaei. 11 Eo earua biibiidi ia se ita se gurisalaoba ia nuanuana eai, se eogayoga, si ene, “Oa Eaubada Natuna ede.” 12 Ia abo i guguiaidi tabu ia se wasawasaei.

Saudoudoi se hineridi

Mt. 10.1-4; Lk. 6.12-16

13 Abo ie lau oea tupina esau eai, isi headi i henuadi i eogaidi, isi abo se laoma ia arinai. 14 Tatao saudoudoi‐labui i hetorodi isi bena se laoma ia arinai maenayao se miamia, eo bena abo i hetamaridi se lauguguia. Ia gigiborina i mosei isi aridi eai, arinai tatao asiasiebo abo se hemauridi, eo demoni hinage abo se aiduiedi: 16 Simona ia esana i torebui Petero: 17 Iamesi maena tau Ioane, Sebedaio nanatunayao, esadi hinage i torebuidi Boanere, heaheasonina doha ede, parere nanatunayao. 18 Anederea eo, Pilipo eo, Batalomaio eo, Mataio eo, Toma eo, Iamesi Alepaio natuna eo, Tadaio eo, Simona Kanana tauna. 19 Iuda Isakariota hinage, ia taumoruina ede: isi se lau numa esau alona eai. 20 Moutuana se tupagogoma, arinai aiai nige begana se ai. 21 Ia ehanayao wasana se ataiei abo se lau ia bena se abinuahi, si ene, “Ia bena i eaueaure.”

Baaea esau taba nige se ribagigiri

Mt. 12.24-29; Lk. 11.14-20

22 Tauuriuri tataodi Ierusalema eai se dobima, si ene, “Belesebulo ia boeana eai, demoni edi wasawasa ena gigibori eai demoni i aiduiedi.” 23 Ia i eogaidi parabole headi i ribalau aridi eai, arinai i ene, “Satani edohana Satani i aiduiei? 24 Taba basileia esau tupona se haitoremuri, meta basileia ne nige i torotahitahi. Taba boga headi se haitoremuri, meta adi boga nige se torotahitahi. 26 Taba Satani iabom i ialaiuioi, nuana labui, ia nige i torotahitahi, abo i lautom. 27 Nige tau esau i awasae gaibu mo tauoroorosiara ena numa eai ena gogo i girihaidi, tauoroorosiara wa i au mugaiei; abo ena numa ginauridi i girihaidi. 28 Ea heribamiu ta mamohoi, baaea gamagaridi, eo Eaubada ribahebaaeana tatao nanatudiyao aridi eai abo se nuatugabaedi. 29 Na, ena tau esau Earua Tabuna i ribahebaaea, baaeana wa taba nige se nuatugabae, ia mate nige nosina abo i hearo.” 30 Paana ede isi si ene, “Earua bii ie abi ia boeana eai.”

Boga harihariuna ribana

Mt. 12.46-50; Lk. 8.19-21

31 Ena tataoyao, eo sinana se lagema murimuri eai se totoro, tau esau se hetamari ia arinai, ia se eogai. 32 Moutuana ia se bawahetaiiri, se ribalau ia arinai, si ene, “Sinam, eo em tataoyao murimuri eai se eooim.” 33 Ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Sinagu eai? eo egu tataoyao aidimodi?” 34 Isi ia se bawapaipaiei i matabarabaraidi, i ene, “Sinagu eo egu tataoyao ede ina! 35 Eai to eai Eaubada ena nuatu se ginauriwatai egu tau ede, lougu ede, sinagu ede.”

Copyright information for `SWP