Mark 4

Parabole: tauhesuhesuru

Mt. 13.1-17; Lk. 8.4-10

Ia i heatauioidi geregere eai, moutuana lailai se tupagogoma ia arinai, ia waga potana eai i babawa, moutuana wa geregere eai se torogogo. Ginauri gamagaridi i heatadi parabole eai, ena lauheata aridi eai i ene. “Au ataiei, tauhesuhesuru ie lau tuma i hesuhesuru. I hesuhesuru, headi se beu eda gegesina eai, malagaibu manudi se laoma se aidi. Headi se beu malatetepari eai, tano nige bulumana, se ini heuheula paana tano i earoyaro mo. Mahana i dalasae se wowoea: nige lamdi, arinai se wowoea. Headi nuri boeadi eai se beu, nuri abo se ini, se ima, abo nige se ua. Headi hinage se beu tano lolona eai, se ini, abo se tubu se ua: headi tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi, headi tatao‐haiona‐se‐mate, eo headi tatao‐haligigi‐se‐mate.” Ia i ribalau isi aridi eai, i ene, “Ia beana eai i ataiei, abo i ataieididini.”

10 Iabom ie mia, isi headi maena heaheatayao saudoudoi‐labui ia gegesina eai se bawagogo ina parabole ta se hesioei ia arinai. 11 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Eaubada ena basileia ginauri eamuyamuidi se hemasarahadi omi arimiu eai: isi murimuri tataodi ginauri gamagaridi parabole eai mo se heatadi. 12 Isi se itaita taba nige se ita: isi se ataiei taba nige se ataiei, ata se heasibuiuioiama, eo isi baaeadi abo se ribagigiridi.”

Parabole tauhesuhesuru se ribahasahasai

Mt. 13.18-23; Lk. 8.11-15

13 Ia abo ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Parabole ta teina nige au nuatui wa? Parabole gamagaridi abo edohana emi nuanuatuidi? 14 Tauhesuhesuru ia ede riba tauhesuhesuruna. 15 Tuma headi se beu eda gegesina eai, isi ede, riba se hesuhesuru, Satani i heulama, riba wa se hesuru nuadi eai i abihai, i laei. 16 Tuma headi se beu tano malatetepari eai; isi ede riba wa se ataiei, se abi ma nualolodi. 17 Isi nuadi eai nige lamdi, se abi, nige baeaona tatao abo se hebaaeadi teina riba ta debana eai, se alabesibesi. 18 Tuma headi nurinuri boeadi eai se beu, isi riba tauataiena. 19 Tanoubu mo nuatudi, eo gogo gamagari nuadi se amnaedi, hari ginauri se gadosisidaoiedi, riba wa se hetaupurupuru, abo nige ie ua. 20 Tuma headi tano lolona eai se beu isi ede tauataiena riba wa se abi, abo ie ua, headi tauesega‐i‐mate‐saudoudoi, headi tatao‐haiona‐se‐mate, headi tatao‐haligigi‐se‐mate.”

Parabole: kanela

Mt. 5.15-16; Lk. 8.16; 11.33

21 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Lamepa se leama abo se tore gulewa ubuna eai e abaeno ubuna eai wa? nige se tore ena aba ota tahunuana eai? 22 Ginauri gamagaridi tautauyamuidi, abo se hemasarahadi; ginauri gamagaridi se toreyamuidi abo se wasawasaedi. 23 Ena tau esau beana eai i ataiei, abo i ataieididini.” 24 Ia i ribalau isi aridi eai, i ene, “Au ataiei komakomani; nonoi wa arinai au nonoiei abo hinage se nonoiei arimiu eai, eo omi tauataiena enamiu abo se helaiawa. 25 Ia ie abi, enana abo se mosei, ia hinage nige ie abi, enana begana ie abi wa abo se laeudoiei.”

26 Ia abo i ene, “Eaubada ena basileia doha tau esau tuma i hesuhesuru tano eai. 27 Maiona eai ie eno; asubena eai i toro, uaua i kapokiarima abo ie tubu, tuma ena iniini tau wa nige i nuatui edohana. 28 Tano iabom i abiheiniyama, i ini bagubaguna, abotai abo ie boga, e abotai abo
4.28aiai tumatumana doha wheat, corn e rice.
sitona ie suna boga alona eai.
29 Sitona aiaina abo ie suna, ia abo ie tom, paana masuri ie lage.” 30 Ia abo i ene, “Eaubada ena basileia ta saha arinai ta heaheasoniei? Ginauri esana abo arinai ta heaheasoniei? 31 Ia doha hinage sinapi tumana, esega se umai tano boeana eai, i gagiri ariri, tuma gamagaridi tano boeana eai iabom i gagiri ariri. 32 Se umai, abo ie tubu lailai, oeagi gamagaridi ia abo i tubutawatawaidi, lagana lailaidi se ini, malagaibu manudi abo se toalau loguloguna eai.” 33 Teina doha ena riba gamagaridi i heatadi parabole eai, isi edi sibasiba i heaigonogonoaiei. 34 Riba parabole eai mo ie ribalau aridi eai; isibom mo se mia suara, riba aniodi abo i hemasarahadi ena heaheatayao aridi eai.

Iesu wowori ie ribahetaru

Mt. 8.23-27; Lk. 8.22-25

35 Meta asubenana ne, maimailahina eai, Iesu ie ribalau aridi eai, i ene, “Ita ta awasi, ta lau hari sana awasi eai.” 36 Isi tatao moutuana se hetamaridi se lau, ia se abi waga eai, isi maedi. Waga headi maedi se lau. 37 Mana lailai abo ie toa, butubutu i iniinisae waga alona eai, bena i monau. 38 Ia ie eno waga tupo lalaki eai, unua potana eai; ia abo se hanoi, se ribalau ia arinai si ene, “Tanuagamai e, ai ata doha aie mate, oa nige u nuatuimai?” 39 Ie toro, mana abo i ribahetaru, eo ie ribalau butubutu arinai, i ene, “Besi, u lautom!” Mana abo ie motu; i daumori ariri. 40 Ia abo ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Saha au matausini? Edohana nige emi sunuma?” 41 Isi abo se matausi ariri, edi ribariba si ene, “Ina tau ta tau sahasahaina, mana eo butubutu hede ia se awaabiei?”

Copyright information for `SWP