Mark 6

Iesu ie uio Nasareta

Mt. 13.54-58; Lk. 4.16

Nei dimo ne i laugabaei abo i laoma ena eanua tahunuana eai; ena heaheatayao ia se hemuriwatai. Asubena Sabati esau i hearo, ia abo i hetubu i heatadi sunago alona eai tatao gamagaridi ena riba se ataiei, abo se noonooei, si ene, “Tau ta, teina ginauridi ta, haedi i abidi? Sonoga sahasaha ina se mosei ia arinai paisoa gigiborina teina ia nimana eai i ginauridi? Teina kamda natuna, e nige’e wa, Maria natuna, Iamesi ena tau, eo Iose, eo Iuda, eo Simona? Ia lounayao ita maeda ta miamia wa, e nige’e?” Na, Iesu i ribalau isi aridi eai, i ene, “Peroveta se heasisiei ena eanua tahunuana eai mo nige’e, ana bogao mo nige’e, ena asa eai mo nige’e.” Arinai nei eanua eai ena gigibori bena i hemasaraha nige abina i ata, tatao asiasiebo mo headi ia nimana i toresaei isi potadi eai i hemauridi. Isi edi awayagara i nooei. Ia ie lau eanua gougou gamagaridi eai, tatao i heaheatadi.

Saudoudoi i hetamaridi se lauguguia

Mt. 10.1-42; Lk. 9.1-6

Saudoudoi i eogaidi, labui to labui i hetamaridi, gigiborina i mosedi earua baaeadi abo se aiaiduiedi. Ia abo i heribadi isi edi aitaumana gogo tobona tabu se bahei, tabu aiai, tabu moni tobo alona eai, tue ahaaha mo se abi. Aeum mo se audi; tabu pereue labui se luidi. 10 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Dimona emi aba lusae numa alona eai arinai au mia, e, dimo wa abo au laugabaei. 11 Eai to eai nige se oeamimiu, eo emi riba nige se ataiei, au lau na geregere se patu aemiu eai au oiluiluigabaedi, isi heiheinoidi. Mamohoi ea heribamiu ta, hedudurai asubenana eai Sodoma eo Gomara edi baaea si ene nige ie lai doha wau eanua wa.” 12 Isi abo se lau, se lauguguia bena tatao nuadi abo se buidi. 13 Demoni gamagaridi se aiduiedi: tauasiasiebo gamagaridi bunama eai se heausidi, eo se abihemauridi.

Heroda nuana i ipeipesi; Ioane bapatiso se unui wa

Mt. 14.1-14; Lk. 9.7-9

14 Heroda, Wasawasa, Iesu wasana i ataiei, i ene, “Nuana Ioane Bapatiso ede ina, ia mate eai ie torouioma, arinai ede paisoa gigibori ia i hemasarahadi.” 15 Headi si ene, “Nuana Elia”; eo headi si ene, “Nuana peroveta, doha hinage peroveta beabeana esau.” 16 Heroda abo i ataiei, i ene, “Ia ede Ioane, ia gadona ea totom, mate eai i torouioma.” 17 Paana Heroda i ribayao Ioane abo se toai, se au, numa tutugudu eai se tore, paana Heroda ena tau Pilipo monena, Herodia, i tawasorai. 18 Ioane ie ribalau Heroda arinai, i ene, “Laugagaeo u utusi, si ene, oa em tau monena tabu u tawasorai.” 19 Arinai Herodia ia i ouyalayalaei, ia unuina i henua; nige ana mata paana. 20 Heroda Ioane i matausiei, i italobai ia tau laulaududurai, eo ia hetabu tauna, ia Ioane i itawataikomakomani; ia ena riba i ataiei, nuana i tuditudi, nuana hinage i lolo. 21 Ena nuatu i nuatui, e, huiana ie lage Heroda ena huia labasi, ia mataasi i mataasiei maena guiau wasawasadi, eo Galilaia babadadi, 22 Herodia natuna, siu, ia abo ie lau isi matadi eai ie saga, Heroda ma ana matagabanu nuadi se lolo, se kode ariri, arinai wasawasa ie ribalau siu ne arinai, i ene, “Oa em gadosisi aisana u awanorima, abo ea leawa.” 23 Ia ie riba, abo i aigora, i ene, “Ena arigu eai ginauri u gadosisiei, u ribaei, abo ea leawa enam, ena u henua egu basileia teina tehana esau enagu, tehana esau enam.” 24 Siu ne abo ie lau sinana arinai i hesiolau, i ene, “Saha abo ea awanorini wa?” Ia i ene, “Ioane Bapatiso uruuruna.” 25 Ia abo i uioma heuheula guiauna ne arinai, i awanorilau, i ene, “Eau egu gadosisi ede teina, Ioane Bapatiso uruuruna abo u usaiama gaeba alona eai.” 26 Wasawasa wa nuana i baaea ariri; na paana ana matagabanu ena aigora se ataieyao, arinai ede ia nige i talaoriori. 27 Wasawasa tauaiaiunu esau ie heribalaei, i ene, “Ioane uruuruna u abiyama.” Ia abo ie lau numa tutugudu eai, ia gadona ie tomutusi. 28 Ia uruuruna i baheiama gaeba alona eai, i moselaei siuna ne arinai, siu ne i laei sinana arinai. 29 Ioane ena heaheatayao abo se ataiei, abo se laoma, eaibarabarana se bahei, bousa eai se tore.

Aposotolo se uioma edi aba lauguguia bagubaguna eai

Lk. 9.10

30 Apostolo tataodi se tupagogoesegaidima Iesu arinai, wasa gamagari ia se heriba, isi adi wawari, eo edi lauheata se wasaduaiei ia arinai. 31 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omibom au lausuarama, ta lau malatupama eai, ta aiyawasi sora.” Tatao gamagari se laoma na, se lau, se hemodedi nige edi huia bena se aiyawasi.

Tausani haligigi se heaidi

Mt. 14.13-21; Lk. 9.10-17; Io. 6.5-13

32 Isi waga eai se geru mahimahihi, se lau malatupama eai. 33 Isi edi aba lau ne tatao se ita, gamagaridi se nuatuiyao, eanua gamagamagari eai isi abo se aitautau, se lage bagunao, abo se tupagogoma ia arinai. 34 Iesu abo ie dunasae moutuana lailai i itadi, eo i nuatoatoaidi, paana isi doha mamoe nige taumiataunidi; ia i hetubu ginauri gamagaridi i heatadi. 35 Mahana ie tarueo, ena heaheatayao se laoma ia arinai, si ene, “Malatupama ina mahana hede i duio ta. 36 U hetamaridi se lau eanua gougou eai, eo eanua hanahanau eai, aiai adi se uneune; isi aiai adi nige’e.” 37 Ia i heuio, ie ribalau aridi eai, i ene, “Aiai adi omi au mosedi.” Isi abo se ribalau ia arinai, si ene, “Denari tataosaudoudoi‐se‐mate taba ai abidi adi aiai ai uneune wa, abo ai mosedi se ai?” 38 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Ami falawa wa hisa? Au lau au hasiridi.” Isi se hasiridi, abo si ene, “Haligigi, eo eama labui.” 39 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Gamagaridi au hebawaporuporudi lei potana eai.” 40 Isi abo se bawabigabiga, hari poru tatao haligigi se mate, hari poru tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi. 41 Ia falawa haligigi i abidi, eo eama labui, i itaitasae galewa eai, i aihelahui; falawa abo i ihidi, abo i mosedi ena heaheatayao aridi eai, isi abo se peiauri moutuana lailai wa nuanuadi eai, eo eama labui hinage i soiedi isi gamagaridi adi. 42 Isi gamagaridi se aiai, e, bogadi se sese. 43 Isi falawa eo eama aitoredi se tanogogoidi, bosa saudoudoi‐labui se hemonaudi. 44 Isi aiai tauaina nuana tatao tausani haligigi.

Iesu gabogabo potana eai i laulau

Mt. 14.22-32; Io. 6.15-21

45 Ia ena heaheatayao i nuaoidi arinai se lau waga eai se geru baguna, se lau Betesaida eai, hari sana awasi eai, iabom ie mia moutuana i hetamaridi. 46 Ia i hetamaridi se lau, ia abo ie dalasae oea tupina esau eai, i lauuura. 47 Mahana ie duio, waga ie lau gabogabo duaduarina eai, ia iabom ie mia oea eai. 48 Ia i itadi, isi eare eai eawasidi se motu, mana ie toama matadi eai, bulinuana eai ie lau isi aridi eai, butubutu potadi eai, i laolaoma isi hasaridi eai. 49 Isi ia se ita butubutu potana eai i laulau, isi edi nuatu, si ene bena earuyarua. Isi abo se eabayabaei; 50 isi gamagaridi ia se ita, se matausi ariariri. Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Nuamiu se taru: eau ede ina; tabu au matausi.” 51 Ia ie gerusae waga eai isi aridi eai, mana abo ie motu; isi abo se noo to se noo ariariri. 52 Paana falawa gagiridi laulauna wa nige se nuatulobai, isi nuadi se oiura.

Genesareta eai Iesu tatao i hemauridi

Mt. 14.34-36

53 Isi se lage hari sana awasi eai, Genesareta eanuana eai, nei eai se lopatu. 54 Isi waga se pesagabei, tatao ia se italobai, 55 se aitautau, nei eanua eai eo eanua maudoudoina se hetaiiri, ena aba lage se ribaei, isi se ataiei, tauasiasiebo ma hatahatadi se laedi ia arinai. 56 Eanua gamagamagari ia i baeawaidi, gougou eanuadi ealeba eai, eo eanua lailaidi; isi tauasiasiebo se ledima, baubau eai se hebawadi, se awanorilau ia arinai, ana lulu dedeana bena se abiita; isi gamagaridi ana lulu se abiita abo se mauri.

Copyright information for `SWP