Mark 7

Parisea adi ribasuu

Mt. 15.1-20

Parisea tataodi, eo tauuriuri tataodi headi Ierusalema eai se laoma, isi se oigogoma ia arinai. Ena heaheatayao headi isi se itadi aiai se ai ma nima biibiidi, nige se nimadeuri, si ene se ponori. Paana Parisea tataodi, eo Iudea tataodi gamagaridi urutubu laulaudi se nanabuedi, aiai nige se ai gaibu mo, se nimadeuri baguna. Edi aba uneune eai isi se uioma ena nige se heaauioidi aiai nige se ai: laulau gamagaridi hinage isi se nanabuedi ina doha, bia, eo gulewa, eo bianomnom udoi, isi se deuridi. Parisea tataodi, eo tauuriuri tataodi se hesiolau ia arinai si ene, “Em heaheatayao urutubu laulaudi se saha nige se nanabuedi, isi adi aiai se aidi mo, nige se nimadeuri?” Ia i heuio, ie ribalau aridi eai, i ene, “Omi tatao boraborasom, Isaia i heaheasoniemiu, doha ie uri, i ene,

‘Isi awadi eai mo se aihelahuigu,
isi nuadi eai se tausuaraegu.
Isi edi aihelahuigu nige ana ao, tatao
edi laugagaeo mo se heaheatadi.’ (Isa. 29.13).
Eaubada ena laugagaeo au torehesuaradi, tatao edi laugagaeo mo au abididinidi; eo ginauri gamagaridi nei doha au abiwataidi.’” Ia i ribalau isi aridi eai, i ene, “Taiede, Eaubada ena laugagaeo au otaotaedi bena urutubumiu edi laugagaeo au sogohidi. 10 Mose i ribaeyao, i ene, ‘Tamam eo sinam u gigihebigadi’: (Ex. 20.12). eo i ene, ‘Esau tamana eo sinana ie ribahebaaeadi abo se unuhemate’: (Ex. 20.17). 11 Omi emi ribaribana, au ene, ‘Ena tau ie ribalau tamana e sinana arinai i ene, Koban, ia ede ainauia, egu gadosisi, eo egu heasisi, eo egu gogo gamagari ea mosei Eaubada arinai, ea ainauiai’: 12 Au ene taba tamana e sinana ia nige ie gigihebigadi, taiede, i lolo hinage. 13 Omi ina doha urutubumiu mo edi laulau au abiwataidi, eo Eaubada ena riba au talaoriori: laulau gamagaridi ina doha au nanabuedi.” 14 Moutuana wa i eogaidi se laoma ia arinai, abo ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi gamagarimiu egu riba au ataiei, eo au nuatui: 15 Ginauri ina murimuri eai ta, tau ie domdi bogana alona eai ia nige se hebii; boeana eai se laoma temeta mo tau abo se hebii. 16 Ia beana eai i ataiei ia abo i ataiedidini.” 17 Ia abo i awasae numa alona eai moutuana wa i laugabaedi, ena heaheatayao parabole ta teina se oimuriei ia arinai. 18 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi hinage ma supusupumiu? Nige au nuatui ginauri gamagari murimuri eai ta se domdi tau bogana alona eai, ia nige se heniginigi. 19 Nige se lau ia nuana boeana eai, bogana eai mo, aiai aba hinerina eai baaeana abo se gabaei?” 20 Eo i ene, “Ginauri wa tau boeana eai se laoma, tau wa abo se hebii. 21 Tatao nuadi eai sanapu baaeadi se saema, mata’eo, eo inainana, eo aiunu, 22 eo aiyahari, eo aiaromagigiri, eo baaea gamagari, eo laulau borabora, eo nuatu bii, eo Eaubada se ribahebaaea, eo nuasaesae, eo eauyaure. 23 Teina ginauri baaea gamagaridi nuadi eai se laoma tau aba heniginigina.”

Kanana sinena natuna siu se hemauri

Mt. 15.21-28

24 Nei eai i torohai ie lau Turia eo Sidona anadai eai, eo ie awasae numa esau alona eai ena gadosisi tabu tau esau ia i ita: na ia nige i tauyamui. 25 Sine esau, ia natuna siu gagirina, earua baaea ie lui, ia wasana i ataiei, abo ie laoma i tabaohu ia aena eai. 26 Sine wa Heleni sinena, boga Penesia Suria: ia ie riba gadogadora ia arinai, ia demoni natuna siu ne arinai bena i aiduiei. 27 Na, Iesu ie ribalau ia arinai, i ene, “Merumeru sora bogadi si sese baguna: taba merumeru adi aiai se gabalaei kedewa aridi eai, temeta doha nige i lolo.” 28 Sine ne i heuio, ie ribalau ia arinai, i ene, “Guiau e, mamohoi, na merumeru adi aiai mapuradi taba se beu hatahata ubuna eai, kedewa hinage se aidi.” 29 Ia ie ribalau sine ne arinai, i ene, “U lau em asa eai, demoni wa natum siu boeana eai, i lauo murimuri eai, wau riba wa u ribaei debana eai.” 30 Ia abo ie lau ena numa eai, natuna siu ne ie ota taubiga ena aba eno eai, eo demoni i lauo murimuri eai.

Tau bea doodoo se helolo

Mt. 9.32

31 Ia Turia eo Sidona adi sigasiga i laugabaedi, ie lau Dekapoli oea duaduarina eai, abo ie lage Galilaia gabogabona eai. 32 Isi tau bea doodoona, eo arina wesawesasana se woeai ia arinai: isi abo se awanorilau ia arinai ia nimana bena i saosaei ia potana eai. 33 Moutuana boeana eai i woeahai i laehesuara, ia nimana ie saolaei ia beana gudadi eai, i gariso, memenana abo i abiitalaei. 34 Ia i itaitasae galewa eai abo eawasina i tuhalei, abo i ribalau ia arinai, i ene, “Epata,” heaheasonina ede, “U malapai.” 35 Ia beana abo se malapai, memenana abo ie tabonosi, ia riba abo ie ribaei i masaraha. 36 Ia i guguiaidi, abo awadi i tawaidi: isi nige se ataiei, se wasaduaiei mo. 37 Isi abo se noo ariariri, si ene, “Ginauri gamagaridi i ginauridi se lolo: tatao doodoodi to beadi i hemalapaidi, eo tatao unaunadi memenadi i hetabonosidi.”

Copyright information for `SWP