Mark 8

Tatao tausani hasi se heaidi

Mt. 15.32-39

Nei asubenana ne moutuana wa i lai ariri, isi nige adi aiai, Iesu ena heaheatayao i eogaidi, abo ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Moutuana lailai ta ea nuatoatoaedi paana isi asubena haiona eau arigu eai se mia, nige adi aiai. Ena ea hetamaridi se lau edi eanua eai ma aiwesaridi, ata doha se aitu eda eai: headi edi eda se loloha.” Ia ena heaheatayao ia se heuio si ene, “Barabara ina, aiai haedi aba abina moutuana lailai ta abo ta hegonoahidi?” Ia i hesiolau isi aridi eai, i ene, “Omi ami falawa wa hisa?” Isi si ene, “Haligigi‐labui.” Ia tatao gamagaridi ie ribahesomdi se bawa tano eai: ia falawa haligigi‐labui wa i abidi, i aihelahui, abo i ihidi i mosedi ena heaheatayao aridi eai moutuana wa nuanuadi eai se peiauri, isi abo se soiedi. Isi eama gagiridi headi hinage se abidi; i aihelahui, abo ie ribahesomdi isi nuanuadi eai se peiauri. Isi se aiai, e, bogadi se sese; aiai mapulana isi abo se tanogogoi bosa haligigi‐labui. Nuana tauaina tausani hasi: ia abo i hetamaridi isi abo se lau.

Parisea heiheinoi se hesioei: obue heaheasonina i ribahasahasaidi

Mt. 16.1-12

10 Ia maena heaheatayao waga esau eai se geru abo se dunasae Dalemanuta eai. 11 Parisea tataodi se taulagema, se hesiolau ia arinai, galewa heiheinoina esau bena si eooi, arinai ia se nohoi. 12 I nuadubu, i ene, “Isi ta, saha heiheinoina si eooi? Ea heribamiu ta mamohoi, heiheinoi taba nige se mosei teina isi ta aridi eai.” 13 Ia i laugabaedi; ie geruuio waga eai, ie lau hari sana awasi eai. 14 Ia ena heaheatayao aiai nige se abi, nuadi se hui; isi adi falawa esega mo waga eai ie ota. 15 Iesu i ribahesanapuedi, i ene, “Nanabumiu au nanabu, Parisea tataodi adi yeast, eo Heroda hinage ana yeast au itakomakomani.” 16 Isi se nuatudadaasa, si ene, “Paana nige adi aiai.” 17 Iesu edi nuatu i nuatui, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Ede saha au nuatudadaasaeai ina nige ami aiai ta? Ma supusupumiu, ma hekaumiu miana mo wa? Ede nuamiu masigirina miana mo wa? 18 Omi matamiu! nige au ita? omi beamiu! nige au ataiei? (Iere 5.21) omi nige au nuatui? 19 Falawa haligigi ea ihidi, tatao tausani haligigi ea mosedi se ai, aiai mapulana bosa hisa au usahemonaudi?” Isi si ene, “Saudoudoi‐labui.” 20 “Eo falawa haligigi‐labui, tatao tausani hasi se mosedi, aiai mapulana bosa hisa au usahemonaudi?” Isi si ene, “Haligigi‐labui.” 21 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Omi aue saha nuamiu nige se masaraha?”

Tau matagibugibuna esau Betesaida murimurina eai se helolo.

22 Ia Betesaida eai ie lage; tau matagibugibu esau se woeai ia arinai, se awanorilau bena ia i abiita. 23 Ia tau matagibugibuna nimana eai i abilau, ie woeai eanua murimurina eai: matana i garisoi, nimana i saosaei ia potana eai, i hesiolau ia ginauri ie ita? 24 Tau wa ie itaitasae ewa eai, i ene, “Tatao ea itadi adi ao doha hinage oeagi, se tautausi.” 25 Iesu nimana i toreuioi ia matana eai; ia abo i itaitasae ewa eai, matana abo se lala, tatao gamagaridi abo i itakomakomanidi. 26 Iesu ia abo i hetamari ie lau ena numa eai, i ene, “Tabu u lau eanua eai, riba ta eanua eai tabu tau esau u heriba.”

Petero Iesu i ribawasawasaei

Mt. 13.13-16; Lk. 9.18-20

27 Iesu ena heaheatayao se lau eanua gougou gamagaridi Kaisaria Pilipi eai; isi eda eai se lau, ia i hesiolau isi aridi eai, i ene, “Tatao si ene, eau ede eai?” 28 Isi se heuio, si ene, “Headi si ene, Ioane Bapatiso: na headi si ene, Elia; headi si ene, Peroveta tauna esau.” 29 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Na, omi au ene eau ede eai?” Petero ia i heuio, i ene, “Oa Keriso ede.” 30 Ia i guguiaidi ia ribana tabu tau esau si heriba. 31 Ia abo i hetubu i heatadi Tau Natuna amamna gamagaridi taba i hearodi, babada, eo kohena babadadi, eo tauuriuri tataodi, isi ia abo se otaotaei, abo hinage se unuhemate, i lau e asubena haiona abo ie torouio. 32 Teina riba ta ie riba hemasaraha, Petero ia i woeahesuara, ia Iesu i ribasuuilaei. 33 Iesu i sinibuima ie italau ena heaheatayao aridi eai, ia Petero i ribasuuilaei, i ene, “Oa Satani, u lau udoi wa murigu eai; Eaubada ena ginauri nige u nuatuidi, tatao mo edi ginauri.” 34 Ia ie ribalau tatao gamagari aridi eai, eo ena heaheatayao hinage, i ene, “Ena tau esau i hemuriwataigu, iabom i nuagabaeuioi, ena satauro i abiisini abo i hemuriwataigu. 35 Iabom maurina i gadosisiei ia mauri taba nige ie ita; ia maurina i nuagabaei eau debagu eai, eo evanelia debana eai, ia abo i mauri mamohoi. 36 Saha lolona abo tau ie abi, taba gogo gamagari tanoubu eai ta i abiheohidi, ia maurina hinage ie tauiamui? 37 Tau ena saha abo i mosei ia maurina maisana? 38 Ena isi, teina isina baaeana ta, se taumaeamaeaigu, eo eau egu riba se taumaeamaeaei, Tau Natuna isi hinage abo i taumaeamaeaidi, huiana i dobiuioma, Tamana ena namanamari arinai, maena aneru hetahetabudi hinage.”

Copyright information for `SWP