Mark 9

Iesu matana se ori

Mt. 17.1-8; Lk. 9.28-36

Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Ea heribamiu ta mamohoi, headi inai se totoro, isi sora mate taba nige se hearo, Eaubada ena basileia ie lagema ma gigiborina isi abo se ita.”

Asubena haligigi‐esega se ohi, Iesu Petero, eo Iamesi, eo Ioane ie woeasaedi, isibom, oea tupi lohaloha deba pogana eai: isi matadi eai ia matana se ori. Ia ana lulu ie namanamari, ie posi ariariri, oma taudeurina tanoubu eai ta nige se heposiposi doha. Elia maena Mose se taulagema isi aridi eai: isi maedi Iesu se ribariba. Petero ie ribalau Iesu arinai, i ene, “Tanuagamai e, i lolo inai mo ta mia: taba apa haiona ai abidi, esau enam, esau Mose enana, esau Elia enana.” Ia ie riba napai mo, isi taudi se ihigori ariri. Eada esau isi i poiidi: arina esau eada boeana eai i lagema, i ene, “Natugu ea gadosisiei ede teina: ia au ataiei.” Ma esega, isi abo se ita hetahetaiiri, nige tau se ita, Iesu iabom mo maedi isi hinage.

Isi abo oea eai se leta se dobi, ia awadi i tawaidi wau ginauri wa se itadi wa tabu tau esau se heriba, i lau e, Tau Natuna mate eai abo i torouioma. 10 Teina riba ta abo se nuatudidini, se nuatudadaasaeai, si ene, Mate eai torouiomana aisana? 11 Isi se hesiolau ia arinai si ene, “Paana saha tauuriuri tataodi si ene, Elia taba ie lage baguna?” 12 Ia i heuio i ribalau isi aridi eai, i ene, “Mamohoi Elia i lage bagunama, ia abi gamagamagaridi abo i heharihariudi; hinage edoha se uriwatai, Tau Natuna amamna gamagamagaridi abo i hearodi, eo ia abo se isuewaei? 13 Na, ea heribamiu ta Elia mamohoi i laomao, isi edi gadosisi ia arinai se abidio, doha hinage ia enana se urimaodai.”

Tauheaheata se beruberu: Keriso i gigibori

Mt. 17.14-21; Lk. 9.37-42

14 Ia ie uioma ena heaheatayao aridi eai, moutuadi lailai i itadi se toro hetahetaiiridi, eo tauuriuri tataodi se hesihesiolau aridi eai. 15 Moutuana wa ia se ita, isi aruadi se loi, se aitautau ia arinai, ia se lautoiei. 16 Ia ie hesiolau tauuriuri tataodi aridi eai i ene, “Saha au oiribaei isi aridi eai?” 17 Moutuadi ne tauna esau ia i heuio, i ene, “Tau Heaheata e, natugu ea woeaiama oa arim eai, earua auaurea ia arinai; 18 ia se basaalaalatei: awana i gosagosapuro, eo moana i taburuiahisi, ia tauna i eagayaga: ea ribalau em heaheatayao aridi eai bena se aiduiei, isi nige abina se ata.” 19 Iesu ia i heuio, i ene, “Kapore! sunuma gagiri isina ta, eau arimiu eai miamiagu, i lau e, aitea huia? Ea healapaipaimiu, i lau e aitea huia? Ia au woeaiama arigu eai.” 20 Ia abo se woeaiama ia arinai: ia Iesu i italaei ina earua ta gama wa ie basaalaalatei, ie guri dobi tano eai, ie boroborousi, awana i gosagosasapuro. 21 Iesu i hesiolau ia tamana arinai, i ene, “Auiana teina asiebo ta ie tubu ia arinai?” I ene “Ma gagirina eai. 22 Huia gamagari ia se gabaei oeagi boeana eai, eo goila eai hinage, bena abo ie mate wa; ena abina u ata u nuatoatoaimai, u saguimai.” 23 Iesu ie ribalau ia arinai, i ene, “Taba u awamamohoiei: tau taba i awamamohoiei ginauri gamagaridi abidi i atao.” 24 Gama ne tamana i eogalau ma matasuruna, i ene, “Guiau e, ea awamamohoiei: egu awamamohoi mo i beruberu arinai u saguigu.” 25 Iesu moutuadi i itadi se aitautauma, earua bii ne i aiduiei, i ene, “Oa earua auaureana ta, eo doodoona, ea heribam ta u lau murimuri eai, tabu u luuio ia boeana eai.” 26 Earua wa abo ie eoga, gama wa i basaalaalatei abo ie lau murimuri eai: merumeruna wa doha tau matematena, moutuana wa si ene, “I mate aririo.” 27 Na, Iesu i abilau ia nimana eai, i abihetoro; ia abo i toro. 28 Ia i awasaema numa alona eai, ena heaheatayao se oimuri modigau ia arinai, si ene, “Paana saha ai aiduiena nige abina aie ata?” 29 Ia ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Demoni ina doha nige se pesa gaibu murimuri eai, uura, eo aiudi aridi eai mo.”

Iesu ena mate eo ena torouio ie ribamaodai

Mt. 17.22-23; Lk. 9.43-45

30 Nei dimona ne abo se laugabaei, Galilaia eai se baeyawa; ia nige i henua ena lau bena tau esau i nuatui. 31 Ia ena heaheatayao i heatadi, ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Tau Natuna ia abo se mosei tatao nimadi eai, ia bena abo se unuhemate; se unuiyao, abotai abo i torouio asubena hehaionana eai.” 32 Teina riba ta se hekau, ia bena se oimuriei, na se matausi.

Haiawayagara: eai aridi eai abo edi bada

Mt. 18.1-6; Lk. 9.46-48

33 Ia ie lage Kaperenauma eai, numa alona eai ia i hesiolau isi aridi eai, i ene. “Omi saha au haiawayagaraei dobila eai?” 34 Isi nige arinadi; isibom dobila eai se haiawayagara wa, eai isi aridi eai abo edi bada ede. 35 Ia ie bawa, saudoudoi‐labui i eogaidi; ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Tau esau i henua bena i baguna, ia abo i murimurita, eo isi gamagaridi edi heaheari eai i lau.” 36 Iesu merumeru gagirina esau ie abi, i torelaei duaduaridi eai: abo i labasi, i ribalau aridi eai, 37 i ene, “Ia merumeru gagirina ina doha i oiami eau esagu eai, ia i oiamigu hinage: tauoiamiguma nige eaubom i oiamigu, ia hinage Tauhetamariguma wa ie oiami.”

Iesu nanatunayao ie ribasuuidi

Lk. 9.49-50

38 Ioane i heuio ia arinai, i ene, “Tanuagagu e, tau esau aie ita oa esam eai demoni ie aiduiedi; ia nige ie lauwataida; ia ai ribagigiri paana ia nige ie lauwataida.” 39 Iesu i ene, “Ia tabu au ribagigiri: tau esau taba gigibori ta i laulauei eau esagu eai, taba nige i ribahebaaeagu. 40 Ena ia nige ie hetataguduguduida ita enada meta. 41 Ena esau, esau, goila nomnom biana esau i leawa eau esagu eai, paana oa Keriso enana; ea ribalaowa omi arimiu eai, mamohoi, ia maisana taba nige i deha.

42 “Ena esau, esau, merumeru gagirina esau eau awagu tauabina i heguri, i lolo taba we’u lailai ia gadona eai se au, abo se tudobei gabogabo eai. 43 Eo ena nimam i hegurim, u tomgabaei; i lolo nimam esega, mauri abo u abi, ena nimam labui masigiri boeana eai ue lage oeagi alaalasina boeana eai nige nosina. 44 Nei dimona ne motamota nige se mate, eo oeagi nige se oiheboso. 45 Ena aem i hegurim, u tomgabaei: i lolo aem ie motu abo mauri u abi, ena aem labui masigiri boeana eai se tudobem oeagi nige ie boso boeana eai; 46 nei dimona ne motamota nige se mate, eo oeagi se oiheboso. 47 Ena matam i hegurim, u lamohai: i lolo matam esega Eaubada ena basileia eai u lage, matam labui oa abo se gabadobem oeagi nige se boso boeana eai: 48 nei dimona ne motamota nige se mate, eo oeagi nige se oiheboso. 49 Gamagarimiu abo se hearitamiu oeagi alaalasina eai. 50 Arita i lolo: ena aritana ne i tomatoma, edoha emi abiabina abo i aritauio. Arita i ota omi nuamiu eai, au hainua‐bigauioimiu.”

Copyright information for `SWP