Matthew 10

Ena heaheatayao saudoudoi‐labui i eogaidi ia arinai, gigibori abo i mosei aridi eai earua biibiidi abo se guduguduidi eo se aiduiedi, eo asiebo, eo iwala gamagamagari abo se hemauridi. Aposotolo saudoudoi‐labui wa esadi ede ina; Bagubagunana ede Simona, esana ede Petero, eo ana taumurita Anederea; Iamesi, Sebedaio natuna, eo ena tau Ioane. Pilipo, eo Batolomaio; Toma, eo Mataio takisi tautano; Iamesi, Alepaia natuna, eo Tadaio; Simona, Kanana tauna, eo Iuda Isakariota ia ede taumoruina wa.

Isi tatao saudoudoi‐labui Iesu i hetamaridi, eo i lauhesomdi, i ene, “Etene edi eanua dobiladi tabu au lauwataidi, eo Samaria eanuadi hinage tabu au lulage aridi eai. Mamoe se tatagorigori Isaraela numadi eai, au lau hesabadi. Au lau ma guguiamiu au ene, ‘Galewa basileiana i hanahanaumao.’ Tauasiasiebo au hemauridi, lepera au heaadi, taumatemate au hetorouioidi, demoni au aiduiedi: ginauri gamagaridi aue abidi hinage au ainauiaidi nige maisadi. Tabu gold eo silver, eo pene au usaidi emi tobo eai. 10 Emi lauwasi tobo tabu au laei, tabu pereue labui, tabu aeum, tabu tue hinage, paana ede taupaisoa ana aiai taba se mosei. 11 Ena eanua esa, eanua esa au lulage aridi eai, au lauhesio, eai nei eai ena abi se lolo; arinai au mia e abo au lau. 12 Ena au awasae numa esau alona eai, au lautoiedi. 13 Numa wa ena edi abi se lolo, emi loni au tore aridi eai: ena edi abi nige se lolo, emi loni au abiuioi. 14 Esa, esa nige i eogaisinimiu, emi riba hinage nige i ataiedi, ena numa, eo eanua me au laugabaedi, aemiu muaridi au oiluiluigabaedi. 15 Mamohoi, ea heribamiu ta, hedudurai asubenana eai Sodoma eo Gomora edi baaea nige si ene ie lai, doha wau eanua wa.

16 “Na, ea hetamarimiu ta omi doha mamoe luko boeadi eai; arinai abo au sonoga doha mota, au taubiga doha bunebune. 17 Tatao au komanidi; isi abo se laemiu kaunisila aridi eai, edi sunago alodi eai hinage abo se pidirimiu. 18 Eau debagu eai abo se woeaimiu gavana eo wasawasa matadi eai, bena isi aridi eai, eo etene aridi eai hinage au hemasarahagu. 19 Isi se toaimiu se laemiu wa, tabu emi nuatu au ene edoha emi ribariba: paana ede nei huia eai ne riba se leawa abo au ribaei. 20 Paana ede omi nige au riba, Tamamiu ena Earua boeamiu eai, ia abo i riba. 21 Taubaguna ana taumurita abo i mosei se unuhemate, eo tamana ia natuna abo hinage doha, merumeru abo tamadiyao eo sinadiyao se hewaiunuedi, abo se unuhematedi. 22 Tatao gamagaridi taba se hewaiunuemiu eau esagu debana eai: na ia i sogohididini i lau e anasigana eai, abo se hemauri. 23 Taba teina eanua eai ta se heamamnamiu, au dago, au lau hari eanua: mamohoi ea heribamiu ta, Isaraela eanuadi sora nige au baeawaheohidi, Tau Natuna abo i lagema.

24 “Tauheaheata ana tanuaga nige i saepoi, eo tauheaeai ena guiau nige i saetawatawai. 25 Tauheaheata nuana i lolo ena si ene ia doha ana tanuaga: eo tau heaeai doha ena Guiau. Taba numa tanuagana esana se tore Belesebulo, ena numa tataodi hinage esadi nei doha se toredi, e nige’e?

26 “Arinai tabu au matausiedi: paana ede ginauri esana se hebuitawai, abotai abo i masaraha; eo se toreyamui, hinage abo se ita‐lobai. 27 Riba wa ea heribamiu wa masigiri boeana eai, marana eai au ribaei; eo riba wa beamiu eai au ataiedi wa, numa ewadi eai au guguia hemasarahadi. 28 Isi taumiu mo tauunuidi tabu au matausiedi, earuamiu unuina nige abina se ata: na ia mo au matausiei ede, earuamiu eo taumi taba i hebaaeaesegaidi gehena eai. 29 Manu gagiridi labui se unedi maisadi pene esega, e nige’e wa? taba nige esau i beu tano eai, Tamamiu abo i ita. 30 Urumiu maiawadi gamagamagari se hasiriheohidio. 31 Arinai tabu au matausi, manu gagiridi gamagamagari nige se sae doha omi. 32 Ena tau esa, esa, i ribahemasarahagu tatao matadi eai, eau hinage ia abo ea ribahemasaraha Tamagu galewa eai ie mia, ia matana eai. 33 Ena esa, esa, i hareregu tatao matadi eai, eau hinage ia abo ea harere Tamagu galewa eai ie mia, ia matana eai.

34 “Tabu nuamiu au ene ea laoma tanoubu eai loni ea leama: loni taba nige ea leama, elepa mo. 35 Ea laoma ta bena tau ia tamana abo i hewaiunuei: natuna siu, sinana hinage bena i hewaiunuei: lawana hinage bosiana‐sine, bena i hewaiunuei. 36 Tau esau ena waiunuyao isi ede ena numa tataodi. (Mic. 7.6) 37 Ia tamana eo sinana i gadosisiedi, nige i gadosisiegu doha i gadosisiedi, ia nige gonoana agu sagu; ia natuna tau, eo natuna sine i gadosisiedi, nige i gadosisiegu doha i godosisiedi, ia nige i hedebasaegu. 38 Ia ena satauro nige i abiisini, abo i lauwataigu, ia nige i hedebasaegu. 39 Ia mauri i lobai, ena mauri abo i tauyamui, ia ena mauri i nuagabaei eau debagu eai ena mauri abo i lobai.

40 “Ia i taubigaimiu i taubigaigu hinage, ia i taubigaigu tauhetamariguma hinage i taubigai. 41 Ia peroveta i taubigai peroveta esana eai, peroveta ainauiana abo i abi, ia taulaulau‐duduraina i taubigai taulaulau‐duduraina esana eai, taulaulau‐duduraina ainauiana abo i abi. 42 Ena tau esa, esa goila nomnom kaputi esau mo i mosei merumeru gagirina esau arinai heaheata esana eai, mamohoi ea heribamiu ta ia ainauiana taba nige ie dabu.”

Copyright information for `SWP