Matthew 12

Iesu i ene ia sabati Guiauna

Mk. 2.23-28; Lk. 6.1-5

Nei huiana ne, sabate esau, Iesu i oilulau
12.1wheat,arinaiflourse lauginauri.
sitona oeadi eai; ena heaheatayao se guriam, arinai sitona aiaidi se wolahaidi, se aidi.
Parisea abo se ita, ia se heriba si ene, “U ita, em heaheatayao sabate laugagaeona se utusi ne.” Ia abo i heribadi i ene, “Davida ena laulau nige au hasiri wa? huia ne i guriam, eo ana sasaguyao hinage; ia i awasae Eaubada ena numa eai, areto i aiai, ia ma ana sasaguyao, laugagaeo se utusi, paana kohena tataodi isibom areto wa tauaidi ede. (1 Sam. 21.1-6). Laugagaeo eai hinage nige au hasiri wa, si ene, asubena sabate kohena tataodi dubu alodi eai sabate laugagaeona taba se utusi, nige se baaea? Na, ea heribamiu ta, ea ene, ginauri esau inai dubu wa ia i saetawatawai. Taba teina riba ta abina au ata, doha si ene, ‘Nuatoatoa ea henua, aitalasam nige’e,’ tatao nige adi giru taba nige au nuatu hebaaeadi. (Hos. 6.6) Tau Natuna ia sabate ena Guiau ede.”

Sabate eai tau nimana ie tubu ea’eyaelua se helolo.

Mk. 3.1-6; Lk. 6.6-11

Nei dimo ne i laugabaei abo i awasae edi sunago alona eai. 10 Na, tau esau nei eai nimana esau i tubu ea’eyaelua. Ia se oimurini si ene, “Huia sabate eai taba ta hemauri abo i lolo?” ia bena abo se hegiru. 11 Iesu i heribadi i ene, “Aitea tau arimiu eai wa, ena mamoe esega dumaduma, asubena sabate eai ie beu hua eai, abo i abilau i abiisiniama, e nige’e wa? 12 Tau mamoe i saetawatawai. Arinai i lolo asubena sabate eai laulau lolo au laulauedi.” 13 Ia abo tau wa i heriba i ene, “Nimam u heleleama.” Nimana i helelelaei: i lolo’o, doha hinage nimana esau. 14 Parisea abo se lulage ia abo se oiribaei, si ene, edoha edi abiabina ia taba se unui.

Iesu eo moutuadi lailai (Tiberia gabogabona eai).

Mk. 3.7-12

15 Edi nuatu Iesu i itayao nei dimo ne abo i laugabaei: tatao gamagamagari ia se lauwatai: gamagaridi hinage i woisidi; 16 Ia abo i lauhesomdi, i ene ia tabu se wasawasaei. 17 Arinai abo riba esau Isaia peroveta i ribaei si hemamohoiei, i ene, 18 “Egu heaeai tauna au ita, ia ea hinahinawai; ia ea gadoisiei, eo ea nualoloei: earuagu ea toresae ia potana eai: ia hedudurai Murimuri‐tataodi abo i heitadi. 19 Ia nige i haihaiawayagara, eo nige i sagasagari: dobila eai ia arinana taba nige esau i ataiei 20 Didiari leleana taba nige i goduhai, oeagi gagirina taba nige i heboso, i lau e ena hedudurai eai se mauri. 21 Ia esana Murimuri‐tataodi abo se sunumawatai.” (Is. 41.8; 42.1).

Tau demoni se lui se hemauri

Mk. 3.22-30; Lk. 11.14-23

22 Abotai abo tau esau demoni i lui se woeaiama Iesu arinai, ia matana se gibu, eo i unauna hinage: Iesu ia i hemauri, arinai abo taumatagibugibu eo tauunauna wa ie riba, eo matana se lala. 23 Tatao gamagamagari se nooei, si ene, “Ina ta Davida natuna, e nige’e?” 24 Parisea teina riba ta se ataiei, si ene, “Ina tau ta Belesebulo, demoni edi wasawasa, ena gigibori eai demoni wa i aiduiedi.” 25 Iesu edi nuatu i nuatulobaiyao, arinai i heribadi, i ene, “Basileia ena isibom se haitoremuri abo se lautom: eo eanua, e numa, taba se haitoremuriuioidi abo nige se toro: 26 Taba Satani, Satani i aiduiei iabom i haitoremuriuioi: ena basileia edohana abo i toro? 27 Taba eau Belesebulo gigiborina eai demoni ea aiduiedi, omi nanatumiuyao eai gigiborina eai abo se aiduiedi hinage? Isi mo abo tauhegirumiu. 28 Taba eau demoni ea aiduiedi Eaubada ena Earua gigiborina eai, Eaubada ena basileia ede i lageo omi potamiu eai. 29 Tau adiadidiri ena numa edoha edi lulusaena ena ginauri abo se girihaidi, taba ena tauadiadidirina se aubagunai, abotai abo ena numa ginauridi se abidi. 30 Taba tau nige i sagusaguigu ia abo i guduguduigu; taba tau nige i tanogogo‐saguigu abo i hetatagorigori.

Baaea esau taba nige se ribagigiri

Mk. 3.29-30

31 Arinai ea heribamiu ea ene, Tatao edi baaea gamagamagari, eo riba baaea hinage abo se ribagigiridi, na ena Earua Tabuna se riba baaeaei taba nige se ribagigiri. 32 Taba tau esa, eo esa Tau Natuna i hebaaea, edi baaea wa abo se ribagigiri: taba tau esa, eo esa Earua Tabuna i hebaaea ena baaea taba nige se ribagigiri: ina tanoubu maurina eai ta, eo galewa maurina eai hinage.

33 “Oeagi lolona uauana hinage i lolo: oeagi baaeana uauana i baaea: oeagi abaitalobaina ede uauana. 34 Omi mota nanatudiyao e, au baaea: edohana abo riba lolodi au ribaedi wa? Tau awana ribana nua i monau‐boriboriri arinai se tubuma. 35 Tau lolo ena ginauri lolodi abo i hemasarahadi, tau baaea ena ginauri baaeadi abo i hemasarahadi. 36 Ea heribamiu ta, Hedudurai asubenana eai riba gaibu gamagamagari tatao se ribaedi, abo se hemasarahadi, eo aridi eai se hegirudi. 37 Emi riba abo se helolomiu: eo emi riba abo se hegirumiu hinage.”

Peroveta Iona heiheinoina: Iesu ena mate eo torouio i ribanonohai

Lk. 11.29, 30

38 Arinai abo tauuriuri headi, eo Parisea headi Iesu se heriba si ene, “Tanuagamai e, heiheinoim esau bena ai ita.” 39 Ia arinadi i heuio i heribadi, i ene, “Isina baaeana, eo isina nige se sunusunuma, heiheinoina se eooi: taba nige heiheinoina esau se mosei na Iona peroveta mo heiheinoina wa. 40 Doha ulaulasi Iona ie dom wa, bogana alona eai ie mia asubena haiona eo maiona haiona: doha ede Tau Natuna hinage i mia tano boeana eai asubena haiona eo maiona haiona. 41 Hedudurai huiana eai Nineva tataodi abo se totoro teina isina ta maenayao, abo hinage se hegirudi: paana ede Iona ena lauguguia arinai nuadi se buidi: esau ede ina, Iona i saetawatawai. 42 Hedudurai huiana eai tupo eawana edi wasawasa sine abo i toro teina isi ta maenayao abo hinage i hegirudi: ia tanoubu sigana eai i laoma bena Solomona ena sonoga i ataiei: esau ede ina, Solomona i saetawatawai.

Isi se heduduraiuioidi edi lolo nige adi ao

Lk. 11.24-26

43 “Earua bii tau esau nuana eai i laugabaei, i lau dimo pitapitari eai bena ena abaaieawasi i eooi, na nige i lobai. 44 E abo i ene, Abo ea uio egu numa eai arinai ea laoma ta: abo i laoma, ie ita numa ahaaha mo, eo se uiauiaauri, eo se deuri. 45 Ia abo i lau, maenayao earua baaea haligigilabui i laedi se lulau tau wa boeana eai, se miahai: lahinae tau wa ena baaea i gagiri, ina huia ta mo ie lai. Teina isina baaeana ta abo hinage doha nei.”

46 Moutuana wa aridi eai ma ribaribana, sinana eo ena tataoyao murimuri eai se totoro, bena se ribalau ia arinai. 47 Tau esau ia i heriba i ene, “Sinam eo em tataoyao murimuri eai se totoro, si ene bena si ribalaowa.” 48 Wau tau wa, tauheribana, arinana i heuio i ene, “Sinagu eai? eo egu tataoyao aidimodi?” 49 Ia nimana i helelelaei ena heaheatayao aridi eai to i ene, “Hage sinagu eo egu tataoyao au itadi. 50 Eai to eai Tamagu galewa eai gadohina i gadohiei egu tau ede, eo lougu ede, eo sinagu ede.”

Copyright information for `SWP