Matthew 13

Galewa basileiana riba eamueamuidi: uaua tauhesuruna

Mk. 4.1-25; Lk. 8.4-18

Nei asubenana ne Iesu numa i laugabaei, i dobi salagomgom eai i bawabigabiga. Moutuana lailai se oigogo ia arinai, arinai abo ie geru waga esau eai, ie bawabigabiga, moutuana lailai wa geregere eai se totoro. Riba gamagaridi aridi eai i heribaparaboledi, i ene, “Tuma tauhesuruna ie lau i hesuruauri. Ia ma hesuhesuruna, tuma headi eda gegesina eai se beu to manu se laoma se aidi. Headi malatetapari eai se beu, tano i teriteri, se ini heuheula, paana tano nige ie buluma, mahana abo i dalasae i sinaidi, nige lamdi, arinai se wowoea. Headi nurinuri boeadi eai se beu, nurinuri se ini se imaguduidi. Na, headi tano lolona eai se beu, abo se ua, headi sinau tatao‐haligigi‐si‐mate, headi sinau tatao‐haiona‐si‐mate, headi tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi. Ia beana eai i ataiei, abo i ataieididini.”

10 Heaheata se laoma, se ribalau ia arinai si ene, “Ue saha u heribaparaboledi ne?” 11 Aridi eai arinadi i heuio i ene, “Galewa basileia sonogadi eamuyamuidi omi abina au ata, isi nige abina se ata. 12 Eai to eai i abi enana hinage abo se mosei, enana abo se hegamagari; eai to eai nige i abi, enana begana abo se laeudoiei. 13 Arinai ede aridi eai ea heribaparaboledi: paana se itaita taba nige se ita, eo se ataiei taba nige se ataiei, eo nige se nuatui. 14 Riba peroveta Isaia i ribaei, aridi eai se hemamohoiei, doha i ene,

‘Se ataiei, ataiena taba nige abina se ata:
se ita, itana taba nige se italobai.
15 Teina tatao ta nuadi se porohe,
beadi hinage se do’odo’o,
matadi se hegibudi;
ata huia esau matadi eai se italobai,
eo beadi eai se atailobai,
eo nuadi eai se nuatulobai,
e abo nuadi se buidi eo ea hemauridi.’ (Is. 6.9-10).
16 Omi matamiu se lolo, paana ede se ita; beamiu hinage paana ede se ataiei. 17 Ea heribamiu mamohoi, peroveta eo laulaududurai tataodi gamagaridi edi gadosisi esega bena teina ginauri ta se itadi doha omi au itadi, to nige se itadi eo teina ginauri ta au ataiedi isi hinage bena se ataiedi, nige se ataiedi.

18 “Tauhesuhesuruna ena parabole abo au ataiei. 19 Tau basileia ribana i ataiei, eo nige i nuatui, earua baaea abo i laoma riba wa se hesuru nuana eai i abihai i laei. Ia ede tuma se taru wa dobila gegesina eai. 20 Ia malatetepari eai tuma i abidi, ia ede riba wa i ataiei, eo ie kode hinage: 21 Taiede iabom nige lamna, huia kuukuu mo ie dudu: e amamna eo baaea i hearodi riba wa debana eai, arinai abo nuana i beruberu. 22 Ia nurinuri boeadi eai tuma se taru wa ia ede riba wa i ataiei: tanoubu nuatudi, eo gogo gadosisidi boraboradi, riba wa arinai se hetaupurupuru, abo nige i ua. 23 Na ia tano lolona eai uaua i abidi ia ede riba wa i ataiei, eo aniona i itayao: uaua gamagaridi abo i hemasarahadi, headi sinau tatao‐haligigi‐si‐mate, headi sinau tatao‐haiona‐si‐mate, headi tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi.”

Abi eamuyamui helabuina: Sisania sitona boeadi eai

24 Parabole esau hinage abo i heribadi, i ene, “Galewa basileiana doha ede tau esau tuma lolodi ena oea eai i lauhesuru. 25 Tatao ma enodi ana waiunu i laoma sisania sitona boeadi eai i hesuruauridi, abo ie lau. 26 Tuma se kapokiarima, e abo sisania se taumasaraha hinage. 27 Numa tanuagana ena heaheari tataodi se laoma se ribalau ia arinai si ene, ‘Taubada e, em oea eai tuma lolodi u umaidi e nige’e wa? sisania ne haedi se laolaoma?’ 28 I ribalau aridi eai i ene, ‘Waiunu esau ena laulau meta.’ Ena heaheari wa se ribalau ia arinai si ene, ‘U ene edoha, abo ai lau sisania ai laahaidi wa?’ 29 I ene, ‘Nige’e, ata sisania wa au laahaidi sitona hinage au laaesegaidi. 30 Se ini labulabui i lau e se suna: aiai ena huia suna eai abo tauabidi ea heribadi ea ene, ‘Sisania au tanogogo bagunaedi au auaugogoidi au gabudi: sitona wa egu sanara eai au peiauridi.’”

Abi eamuyamui hehaionana: sinapi uauana

Mk. 4.30-32

31 Parabole esau hinage i heribadi i ene, “Galewa basileiana doha ede sinapi tumana esega, tau esau ie abi, to ena oea eai i umai. 32 Tuma gamagaridi iabom i gagiri ariri: taiede i ini lailai, abo oeagi gagiridi i tubuhemuridi, doha i hemala oeagi lailai, malagaibu manudi se laoma se toalau lagana eai.”

Abi eamuyamui hehasina; yeast

Lk. 13.20-21

33 Parabole esau hinage i heribadi i ene, “Galewa basileiana doha ede yeast, sine esau i abi, falawa nonoi haiona boeadi eai i toreyamui, e abotai abo ie seseohi.”

34 Teina ginauri gamagaridi parabole eai Iesu ie ribalau moutuana aridi eai: nige riba udoi, i ribaparabole mo. 35 Peroveta i ribaei bena arinai se hemamohoiei si ene, “Parabole eai, awagu abo ea dabari: riba headi eamuyamuidi tanoubu huia hetubuna eai wa abo ea ribaedi.” (Psa. 78.2).

Abi eamuyamui helabuina se riba hasahasai.

36 Iesu moutuana i hetamaridi se lau, abo i awasae numa alona eai: ena heaheatayao se laoma ia arinai si ene, “Parabole sisania oeana eai wa u riba‐hemasarahayama.” 37 Ia abo i ribalau isi aridi eai i ene, “Ia tuma lolona i hesuru wa ia ede Tau Natuna. 38 Oeana ede tanoubu: tuma lolodi basileia nanatunayao ede: sisania isi ede tau baaea nanatunayao. 39 Waiunu tauhesuhesuruna ia ede diabolo: na ena huia suna tanoubu ena abalautom: na tau‐tanogogoi ede aneru. 40 Sisania se tanogogoidi eo se gabudi oeagi alalasina eai: tanoubu ena huia lautom abo doha ede nei. 41 Tau Natuna ena aneru abo i hetamaridi, ena basileia eai ginauri gamagaridi se baaea, eo isi se laulaubaaea hinage, abo se tanogogoidi se gabaedi; 42 se gabalaedi oeagi alaalasina boeana eai: nei eai se doudou, eo moadi se taburuyahisidi. 43 Nei huiana ne laulau dudurai tataodi Tamadi ena basileia eai abo se namanamari doha mahana. Ia beana eai i ataiei, abo i ataieididini.

Abi eamuyamui hehaligigina gogo se toreyamui:

44 “Galewa basileiana hinage doha ede gogo esau i tauyamui oea eai, tau esau i lobai, abo i toreyamui, ma nualolona i lau ena ginauri gamagaridi i une gabaedi, abo oea wa ie une.

Abi eamuyamui hehaligigi‐esegana: giniuba.

45 “Galewa basileiana hinage doha ede tau uneune esau, giniuba matamatapoudi i eooidi. 46 Esau abo i lobai maisana i lai ariri, i lau ena ginauri maudoidi i unegabaedi, abo matapou wa ie une.

Abi eamuyamui hehaligigi‐labuina: hiana.

47 “Galewa basileiana hinage doha ede hiana, gabogabo eai se galaei, hari eama, hari eama gamagaridi se toaidi: 48 ie monau, abo se gomosaei geregere eai; se bawa, lolodi abo se usaidi odi alodi eai, baaeadi abo se gabaedi. 49 Tanoubu ena huia lautom ia ede doha nei: aneru abo se laoma laulau‐baaea tataodi laulau‐dudurai tataodi se pei labuidi. 50 Abo se gabalaedi oeagi alaalasina boeana eai: nei eai se doudou, eo moadi se taburuyahisidi.”

51 Iesu i ribalau isi aridi eai, i ene, “Teina riba gamagaridi aniodi au itadio wa?” Ia se heriba si ene, “E.” 52 Abo i ribalau isi aridi eai i ene, “Arinai tauuriuri gamagaridi se hemala galewa basileiana ena heaheatayao, isi doha numa tanuagana, ena gogo aridi eai ginauri harihariudi eo ginauri beabeadi i hemasarahadi.”

Iesu i uio Nasareta eai: se otaotaeuioi

Mk. 6.1-6; Lk. 4.16-32

53 Iesu nei parabole ne i riba lautom abo i laugabaedi. 54 Ia abo ie lage ena eanua tahunuana eai, edi sunago eai abo i lauheataedi, arinai se noo ariri, si ene, “Tau ta teina sonoga ta haedi i lealeama, eo teina laulau gigiboridi ta? 55 Teina kamda natuna, e nige’e wa? Ia sinana ede Maria, e nige’e? Ena tataoyao ede Iamesi, eo Iose, eo Simona, eo Iudasi, e nige’e? 56 Ia lounayao hinage gamagaridi maedi ta miamia esega wa, e nige’e? Teina tau ta ginauridi ta haedi i abiabidima?” 57 Isi ia abo se ouyalayalaei. Na Iesu abo i ribalau aridi eai, i ene, “Peroveta se heasisiei, ena eanua tahunuana eai mo nige’e, ena numa eai mo nige’e.” 58 Nei eai laulau gigibori nige i ginauri hegamagari paana ede ia nige se sunusunumaei.

Copyright information for `SWP