Matthew 15

Tauuriuri eo Parisea headi, Ierusalema tataodi, abo se laoma Iesu arinai, si ene, “Mumuga tataodi edi riba em heaheatayao se saha se utusidi? Isi aiai se ai nige se nima deuri.” Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Hinage aue saha emi riba mo aridi eai Eaubada ena laugagaeo au utusi? Paana ede Eaubada i hetaladui i ene, ‘Tamam eo sinam u taubigaidi’ (Ex. 20.12) eo hinage i ene, ‘Ia ena tamana eo sinana i arina baaeaidi ia abo i mate’ (Ex. 21.17). Omi au ene, ‘Taba esau, eo esau tamana eo sinana i heriba i ene, Ainauiana, ginauri saha eo saha bena au abidi arigu eai wa, eo tamana eo sinana nige i taubigaidi, i lolo hinage.’ Emi laulau mo aridi eai Eaubada ena laugagaeo au hetaupurupurudi. Omi tataoboraborasom, Isaia i ribaperovetamamohoiemiu, i ene:

‘Teina tatao ta sopadi eai mo se hedebasaegu:
isi nuadi se lausuaraaririegu.
Se aihelahu‐gaibuigu mo,
tatao edi riba eo edi lau‐gagaeo se laulauheataedi’”
(Is. 29.13).

10 Moutuana i eogalaedi i heribadi, i ene, “Au ataiei, eo au nuatui: 11 Taba tau ginauri i toresaei awana eai taba nige i hebaaea: ginauri awana eai i lulagema meta tauhebaaeana ede.” 12 Ena heaheatayao se laoma ia arinai si ene, “U itayao teina riba ta Parisea se ataiei na se ouealayala?” 13 Ia i heribadi i ene, “Oeagi gamagaridi Tamagu nige i umaidi, abo se laahaidi. 14 Se otawa taumatagibugibu ma heledi taumatagibugibu se woeaidi. Taba taumatagibugibu ma helena taumatagibugibu i woeai abo se beulabulabui hua eai.” 15 Petero ia arinana i heuio i ene, “Teina parabole ta u ribahasahasaimai.” 16 Iesu i ene, “Omi hinage ma nuaponoponomiu mo? 17 Sora nige abina aue ata ginauri esadi au toresaedi awamiu eai se dobi bogamiu eai abo au tarugabaedi. 18 Nei ginauridi ne tau awana eai se lulagema nuana eai se tubuma: isi mo tau wa se hebaaea. 19 Paana ede nuatu baaeadi, eo aiaiunudi, eo ganaganawaridi, eo laulau niginigidi, eo aiaiyaharidi, eo ribaribagewadi, eo eaubada arinabaaeaina nua eai se saema. 20 Teina ginauridi ta tau aba hebaaeana ede; na taba aiai se ai mo nige se nimadeuri, meta tau aba hebaaeana nige’e.”

Kanana sinena natuna siu se hemauri

Mk. 7.24-30

21 Iesu nei dimo ne i laugabaei, ie lau Turo eo Sidona edi teha eai. 22 Nei tehana eai ne Kanana sinena esau i laoma ia arinai i eabayabaei i ene, “Guiau Davida natuna e, u nuatoatoaiguma: natugu siu diabolo esau i heouyalayalaei.” 23 Nige riba esau arinai sine wa arinana i heuio. Ena heaheatayao se laoma ia se nuaoini, si ene, “U aiduiei, i eabayabasom murida eai.” 24 Isi arinadi i heuio i ene, “Se hetamariguma inai, boga Isaraela edi mamoe tautauyamui hesabadi mo.” 25 Sine wa abo i laoma ia aena eai i gurisalaoba, i aiboda, i ene, “Guiau e, u saguigu.” 26 Iesu ia i heriba i ene, “Nige i dudurai merumeru adi falawa se abi se gabalaei kedewa aridi eai.” 27 Ia abo i ene, “Guiau e, mamohoi; taiede falawa mapuradi tanuagadi edi hatahata eai se beu, kedewa hinage se aiaidi.” 28 Iesu ia arinana abo i heuio i ene, “Sine e, em sunuma i lai ariri: ginauri wa u gadosisiei wa abo u abiheohi.” Arinai abo ia natuna wa i mauri.

Tatao moutuadi se hemauridi

Mk. 7.31-37

29 Nei tehana ne Iesu i laugabaei, Galilaia gabogabona hanahanauna eai ie lage: abo i dalasae oea esau eai, nei eai i bawabigabiga. 30 Moutuadi lailai se laoma ia arinai, tatao laulaudaedi, eo tatao matagibugibudi, eo tatao unaunadi, eo tauaiaiiwala, eo hari asiebo, hari asiebo gamagaridi, hinage se woeaidima Iesu aena eai se hebawadi, ia abo i hemauridi. 31 Arinai ede moutuadi wa se nooei, paana ede matadi eai tatao unaunadi se riba, eo tatao aiaiiwaladi se lolo, eo tatao laulaudaedi se lau toditodi, eo tatao matagibugibudi matadi se lala: isi Isaraela edi Eaubada abo se hedebasae.

Tatao tausani hasi se heaidi

Mk. 8.1-9

32 Iesu ena heaheatayao i eogaidima, aridi eai i ene, “Moutuana ta ea nuatoatoaidi isi asubena haiona arigu eai se mia, nige adi aiai: taba nige ea hetamaridi ma aiwesaridi, ata eda eai se aitu.” 33 Ena heaheatayao se ribalau ia arinai si ene, “Ina malatupama eai ta, haedi aiai gamagaridi abaabina, moutuana lailai ta abo ta hebogasesedi?” 34 Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Ami falawa wa hisa?” Si ene, “Haligigi‐labui mo, eo eama gagiridi hisahisadi mo.” 35 Moutuana i hetaladuidi abo tano eai se bawabigabiga. 36 Falawa haligigi‐labui, eo eama wa i abidi, i aihelahui, i ihidi, ena heaheatayao aridi eai i mosedi, ena heaheatayao hinage se mosedi moutuana wa aridi eai. 37 Isi gamagaridi se aiai, e bogadi se sese: aiai mapurana se tanogogoi, bosa haligigi‐labui se usahemonaudi. 38 Isi tauaina tatao tausani hasi, sisine eo merumeru hinage nige se hasiridi. 39 Moutuana abo i hetamaridi, ia abo ie geru, ie lau Magadala oeana eai.

Copyright information for `SWP