Matthew 16

Iesu Parisea i ribasuuidi

Mk. 8.10-12

Parisea eo Sadukea hinage abo se laoma ia se nohoi, si ene galewa heiheinoina bena abo i heitadi. Ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Maimailahi eai, au ene, ‘Abo i siwaro’: paana ede i aitala sabesabe. Eo maratomtom eai, au ene, ‘Wau ta abo ania i eabatutu’: paana ede ania i baaea. Omi tau boraborasom, galewa matana au nuatuiyao; na huiadi heiheinoidi abidi nige aue ata? Isi baaeana, eo isi ganaganawarina heiheinoina se eooi; heiheinoina taba nige se mosei aridi eai, na Iona peroveta, ia heiheinoina mo.” Ia abo i laugabaedi, i lau.

Yeast heiheinoina Iesu i ribahasahasai

Mk. 8.13-21

Ena heaheatayao se duna hari sana avasi eai, adi falawa nuadi se huiedi. Iesu i heribadi i ene, “Parisea eo Sadukea edi yeast au nuatui, au komakomanini.” Isi se heunaboisaha si ene, “Ena riba paana ede falawa wa nige ta abidima. Iesu edi nuatu i nuatuiyao, i heribadi, i ene, “Emi sunuma i gagiri, aue saha au heunaboisahausi, paana falawa nige au abidima? Omi sora abina nige au ata, sora nige au nuatui hinage, falawa haligigi eo tatao tausani haligigi eo bosa hisa au hemonaudi wa? 10 Falawa haligigi‐labui, eo tatao tausani hasi, bosa hisa au tanogogoidi wa? 11 Aue saha nige au nuatui egu riba ta nige falawa ribana, Parisea eo Sadukea mo edi yeast bena au komakomanidi?” 12 Arinai abo nuadi se taigari, falawa ena yeast wa nige i ribaei bena se komakomanini, Parisea eo Sadukea mo edi laulauheata.

Petero Iesu i riba wasawasaei

Mt. 16.13-20; Mk. 8.27-37; Lk. 9.18-22; Io. 6.68-69

13 Iesu Kaisaria Pilipi ana siga eai i laoma, i oimurilau ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Eau, Tau Natuna, tatao si ene eau eai?” 14 Si ene, “Headi si ene Ioane Bapatiso eo headi si ene Elia, headi hinage si ene Ieremia, e peroveta wa esau.” 15 I ribalau aridi eai, i ene, “Omi au ene eau hede eai?” 16 Simona Petero ia arinana i heuio i ene, “Oa Keriso Eaubada maumaurina Natuna.”

Ekalesia se riba hetubu.

17 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Simona Ba‐Iona e, oa u lolo! Teina ta buluma dobilana eai nige se hemasaraha arim eai, na Tamagu mo galewa eai ie mia, teina ta i hemasaraha arim eai. 18 Ea heribam ta hinage, oa Petero, teina we’u ta potana eai egu ekalesia abo ea hetoro; mate gigiboridi taba nige se heguri. 19 Galewa basileia kina abo ea lediwa saha eo saha tanoubu eai ta u audi, galewa eai hinage abo se audi: saha eo saha tanoubu eai ta u eairihaidi, galewa eai hinage abo se earihaidi.” 20 Ia ena heaheatayao awadi abo i tawaidi isi tabu tau esau se heriba si ene ia Iesu, Kerisona.

Keriso, ia ena mate, eo ena tarouio i ribamaodai

Mk. 8.31-38; Lk. 9.22-27

21 Nei huiana ne Iesu ena heaheatayao i ribahasahasainonohaidi, ia abo i lau Ierusalema eai, babada eo kohena babadadi, eo tauuriuri tataodi nimadi eai baaea gamagaridi abo i hearodi, abo hinage se unuhemate, na asubena hehaionana eai abo i torouio. 22 Petero Iesu abo i laehesuara, ia i ribasuui, i ene, “Guiau e, Eaubada matana eai taba nige’e! meta taba nige u hearodi.” 23 I sinibui i ribalau Petero arinai, i ene, “Oa Satani, u lau murigu eai, u guduguduigu ta, Eaubada ena nuatu nige u nuatuidi, tatao edi nuatu mo u nuatuidi.”

24 Iesu abo i ribalau ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Ena tau esau bena i hemuriwataigu, iabom i nuagabaeuioi, ena satauro i abiisini, i lauwataigu. 25 Taba esau bena i mauri, ia maurina i nuatugabaei: taba esau debagu eai ia maurina i nuatugabaei, mauri wa abo i lobai. 26 Tau esau abo saha i abi, taba tanoubu ginauridi i abiheohidi, ia nuana mo abo i mate? Eo aisana abo i mosei ia maurina maisana? 27 Tau Natuna Tamana ana tepo saesaena eai abo i laoma, eo maena aneruyao hinage, tatao gamagaridi, esau eo esau se lolo, e se baaea, abo i hemaisadi, i hegonoahidi.

Iesu matana se ori: basileia wa tautauna se heitadi

Mk. 9.2-13; Lk. 9.28-36

28 Mamohoi ea heribamiu ta, headi inai se totoro, mate sora taba nige se hearo, i lau e Tau Natuna se ita ena basileia eai i laoma.”

Copyright information for `SWP