Matthew 17

Asubena haligigi‐esega se ohi, Iesu Petero eo Iamesi, eo ena tau Ioane i woeaudoiedi, se sae oea deba pogana eai. Isi matadi eai ie ori: ana ao udoi, matana i namanamari doha mahana, eo ana lulu se posiposi, doha marana. Arinai abo Mose, eo Elia se taumasaraha maedi se ribariba. Petero i ribalau Iesu arinai, i ene, “Guiau e, i lolo inai mo ta mia: ena u henua apa haiona inai ta abidi: esau enam, esau Mose enana, eo esau Elia enana.” Ina doha ena ribariba, abo eada namanamarina esau i poiitawaidi: arina esau eada boeana eai laoma i ene, “Natuyogoyogoigu ede teina, nuagu i helolo; ia au ataiei.” Heaheatayao riba wa se ataiei, se guridobi se debatutu tano eai, se matausi ariri. Iesu abo i laoma i abiisinidi, i ene, “Au torohai, tabu au matausi.” Isi matadi se helabaisinidi, nige tau esau se ita, Iesu mo iabom.

Abo oea eai wa se leta se dobi, Iesu awadi i tawaidi, i ene, “Wau ginauri wa tabu tau esau au heriba, i lau e, Tau Natuna mate eai se hetorouioi.” 10 Ena heaheatayao se oimurilau ia arinai si ene, “Tauuriuri se saha si ene Elia taba i lagebagunama?” 11 Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Mamohoi, Elia abo i lagebagunama, abo hinage ginauri gamagamagari i heharihariudi. 12 Na ea heribamiu ta, Elia i lagenonohamao, ia nige se nuatui, ia arinai, edi nuatu aisana, aisana se lauwataiyao. Doha ede hinage Tau Natuna abo nimadi eai se heamamna.” 13 Ena heaheatayao se nuatui Ioane Bapatiso ribana wa i heribadi.

Tauheaheata se beruberu, Keriso i gigibori

Mk. 9.14-29; Lk. 9.37-43

14 Abo se lulage moutuana aridi eai, tau esau i laoma ia arinai, i turibono, i ene, 15 “Guiau e, natugu tau u nuatoatoai: i auaulea, eo amnana i baaea ariri: huia gamagari ie guri oeagi alaalasina eai, eo huia gamagari i beu goila eai. 16 Ea woeaiama em heaheatayao aridi eai bena se abihemauri, nige abina se ata.” 17 Iesu arinana i heuio i ene, “Omi isi ta au supusupu, eo au awayagara, huia lohaloha eau maemiu wa? eo huia lohaloha ea taubigaimiu wa? Ia au woeaiama arigu eai.” 18 Iesu demoni i ribadebapogai, abo i lulage murimuri eai: gama wa nei awa ne arinai abo i mauri. 19 Ena heaheatayao abo se laumahimahihi se lau Iesu arinai, si ene, “Ie saha aiduiena nige abina ai ata?” 20 Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Paana nige au sunuma adidiri: mamohoi ea heribamiu ta ena emi sunuma au abi doha sinapi tumana esau, abo au ribalau teina oea ta arinai au ene, ‘U lau nei dimo eai,’ abo hinage i lau: taba nige ginauri esau abo au hekau. 21 Teina doha uura eo aiudi aridi eai mo ta aiduiedi.”

Iesu ia ena mate eo ena torouio i ribamaodaiuioi

Mk. 9.30-32; Lk. 9.43-45

22 Isi se oioigogo Galilaia eai Iesu i ribalau aridi eai i ene, “Tau Natuna tatao nimadi eai abo se heabimosei. 23 Arinai abo ia se unui, asubena hehaionana eai abo se hetorouioi.” Ena heaheatayao se nuadubu ariri.

Laulau gigibori: takisi

Mk. 12.13

24 Se lage Kaperenauma eai takisi monina taupeigogoi se laoma Petero arinai, si ene, “Ami tanuaga takisi hinage abo i tore?” 25 I ene, “E.” Ia i awasaema numa‐alo eai Iesu i riba baguna i ene, “Simona e, em nuata saha? Tanoubu wasawasadi aidobudi aridi eai edi takisi monina se abi, nanatudiyao mamohoi aridi eai, e hari dodoga aridi eai?” 26 Petero i ene, “Hari dodoga aridi eai.” Iesu ia i heriba i ene, “Mamohoi, nanatudiyao mo nige’e. 27 Taiede, ata ta henuaponoponodi, u lau gabogabo eai auri u tudobei, em eama u atuibagunai u abi: awana u gasi, moni esega abo u lobai: meta u laei u mosei aridi eai, enagu, eo enam.”

Copyright information for `SWP