Matthew 18

Guguia: riba paana merumeru gagirina

Mk. 9.33-37; Lk. 9.46-48

Arinai abo ena heaheatayao se laoma Iesu arinai si ene, “Galewa basileiana eai, eai, abo i sae ariri?” Iesu merumeru gagirina esau i eogai, i hebawa boeadi eai. I ene, “Mamohoi, ea heribamiu ta, ena nuamiu nige au buidi, eo ena nige au hemala merumeru gagiridi hinage, galewa basileiana taba nige au lusora arinai. Taba esa, eo esa, i nuatudobidobiuioi doha ina merumeru ta, ia abo i sae ariri galewa basileiana eai.

“Ena eai eo eai, esau doha ina merumeru gagirina ta esagu eai i oiami, iaede i oiamigu hinage. Teina merumeru gagiridi tausunumaegu wa eai eo eai esau i healabesibesi, i lolo taba we’u lailai ia gadona eai se au, abo se heputuhai gabotum eai.

“Kapore tanoubu, paana aba‐alabesibesina: alabesibesi taba se tubu, abo ahani tau wa arinai alabesibesi se tubu, kapore ia! Arinai ena nimam e aem se healabesibesim, u tomhaidi, u gabahesuaradi, i lolo ma laulaudaem eai, eo ma nimakuukuum eai, mauri u abi, ena nimam labui eo aem labui se tudobem oeagi alaalasina boeana eai, i lau e nige nosina. Eo ena matam i healabesibesim u lamohai, u gabahesuara: i lolo matam esega mauri u abi, ena matam labui abo se tudobem gehena oeagi alaalasina eai.

10 “Au komakomanimiu, merumeru gagiridi tabu esau au isuewaei: ea heribamiu ta, galewa eai isi anerudi Tamagu galewa eai ia matana huia gamagari se ita.

Mamoe i taueamui: Guiau taueooina.

Lk. 15.3-7

11 “Tau Natuna i laoma isi se tautauyamui bena i hemauridi. 12 Emi nuatu au ene edoha? Tau esau ena mamoe tatao‐haligigi‐se‐mate, esega ie gege, tau wa mamoe tatao‐hasi‐se‐mate‐saudoudoi‐haligigi‐hasi i laugabaedi, e nige’e wa, esau ie gege wa oea tupina eai i eooi? 13 Mamohoi ea heribamiu ta wau mamoe wa taba ena i lobai, arinai abo i kode ariri, mamoe tatao hasi‐se‐mate‐saudoudoi‐haligigi‐hasi nige se gege wa, nige i kodedaoiedi. 14 Doha ede Tamamiu galewa eai ena nuatu i ene, Teina merumeru gagiridi ta tabu esau i tauyamui.

15 “Hinage ena em tau i hebaaeam, u lau ia arinai, ia eo oa, omibom mo, abo ena baaea u ribahasahasai: ena em riba i ataiei, em tau u hebiga.

Ekalesia maraitom‐asubena edi abahedudurai.

16 Ena nige i ataiei, tau esega, e tatao labui maemyao au lau, tauribataubiga tatao labui, e haiona awadi eai riba gamagaridi se hemamohoiedi. 17 Ena edi riba hinage i awayagaraei abo ekalesia u heribadi: ena ekalesia edi riba nige i ataiei, taiede, nuam eai i hemala etene, eo i hemala telona. 18 Mamohoi ea heribamiu ta, saha eo saha tanoubu eai ta au audi, galewa eai hinage abo se audi: saha eo saha tanoubu eai ta au eairihaidi, galewa eai hinage abo se eairihaidi. 19 Arimiu eai ea ribauioi ta, ea ene, ena taumi labui tanoubu eai, nuamiu lelena esega ginauri esana au aibodai, Tamagu galewa eai abo i leawa. 20 Ena labui, haiona, taba se oigogoesega eau esagu eai, eau metai isi boeadi eai.”

Ribagigiri laugagaeona

Lk. 17.3, 4

21 Petero abo i laoma ia arinai i ene, “Guiau e, egu tau ma‐hisa i hebahebaaeagu, eo ena baaea ea nuatugabaei? Ma‐haligigi‐labui?” 22 Iesu i heribalaei i ene, “Ea heribam ta nige ma‐haligigi‐labui mo: ea ene ma‐tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi‐haligigi‐labui.

23 “Galewa basileiana doha ede eanua wasawasana esau ena tatao paisoa edi buka ginauridi i hesioidi. 24 I lau hesioidi, abo esau i laoma ia arinai, ana hagahaga taleni tausani saudoudoi nige i hemaisadi. 25 Ia nige ena gogo, arinai tanuagana i lauhesomdi tau wa se une, monena hinage, eo nanatunayao. eo ena ginauri gamagaridi, wau maisana wa. 26 Taupaisoa wa i guridobi ia i tabaohui i ene, ‘Guiau e, agutoi, sora nuam i taru abotai abo ea hemaisaheohidi.’ 27 Tanuagana taupaisoa i nuatoatoai, abo i eairigabaei, eo ena buka wa i hedudurai mo. 28 Wau taupaisoa wa, ie pesa murimuri eai, helena taupaisoa esau i lobai
18.28Nonoina eda moni eai dohashillingesega.
denari tatao‐haligigi‐se‐mate i mosehagahagaidi: ia i toai, gadona i lamosi, i ene, ‘Am haga wa maisadi u ledima.’
29 Helena taupaisoa i guridobi aena eai, i ribagadogadora ia arinai i ene, ‘Sora nuam ie taru abotai abo ea hemaisaheohidi.’ 30 Ia nige i ataiei i lau i heduiahalai numa masigiri eai, i lau e ana haga wa i hemaisadi. 31 Helena taupaisoa tataodi wau laulau wa se ita nuadi se baaea ariri, se laoma ginauri gamagaridi adi tanuaga wa se heriba. 32 Ana tanuaga ia i eogai i ribalau ia arinai i ene, ‘Oa taupaisoa baaea e, am haga wa gamagaridi ea nuatugabaedi paana ede u awanorigu. 33 Helem taupaisoa hinage ue saha ia nige u nuatoatoai, doha hinage eau ea nuatoatoaim ta?’ 34 Ana tanuaga i ouealayalaei abo i moselaei tauheamamna aridi eai i lau e ana haga i hemaisaheohidi. 35 Hinage nei doha, Tamagu galewa eai abo i abi omi arimiu eai, esa to esa, ena nuam eai em tau ena baaea, esau eo esau, nige u nuatugabaedi.”

Copyright information for `SWP