Matthew 19

Iesu Iudea eai i miamiauio.

E, abotai Iesu wau riba wa i ribalautom, Galilaia i laugabaei, abo i laoma Iudea ana sigasiga eai, Ioridano hari teha eai. Moutuadi lailai ia se hemuriwatai: nei eai i hemauridi.

Inawasei ribana Iesu i ribaei

Mt. 5.31, 32; Mk. 10.1-12; Lk. 18; 1 Kor. 7.10-15

Parisea hinage se laoma ia arinai, ia se nohoi, se ribalau ia arinai si ene, “Laugagaeo si ene edoha, tau, hari mata hari mata aridi eai, monena abo i inavasei, e nige’e?” I ribalau aridi eai i ene, “Omi nige au hasiri si ene ia wa huia hetubudi eai i ginauridi, tau eo sine i ginauridi. Eo i ene, ‘Arinai ede tau tamana eo sinana abo i laugabaedi, abo i patulau monena arinai: isi taudi labui abo bulumadi esega mo?’ Arinai isi labui nige’e, isi buluma esega mo. Arinai ede, saha Eaubada i hepatuesegai tabu tau esau i abihesuaradi.” Isi ia si heriba si ene, “Na Mose ie saha i lauhesomdi i ene, inawasei pepana se abi abo sine wa i inawasei?” Ie ribalau aridi eai i ene, “Nuamiu se oiura ariri, arinai Mose ie eari, monemiuyao abo au inawasedi: na huia bagubaguna eai wa nige doha nei. Hinage ea heribamiu ta, ea ene, eai eo eai monena i inawasei sine esau abo i tawasorai, ia i ganawari: eo eai eo eai sine se inawasei wa i tawasorai, ia hinage i ganawari. Taba sine i ganawari, taiede, taba se inawasei.”

10 Ena heaheatayao ia se heriba si ene, “Ena tau monena arinai doha nei, tawasora nige i lolo.” 11 Ia i heribadi i ene, “Tatao gamagari nige abina se ata riba ta se abi, isibom mo enadi, aridi eai se mosei. 12 Headi sinadiyao bogadi eai isi eunauka: headi tatao se heeunaukadi: headi hinage, galewa basileiana debana eai isibom nuadi se eunauka. Taba esau abina i ata riba ta i abi, abo i abi.”

Merumeru gagiridi Iesu i oiamidi eo i awaloloedi

Mk. 10.13-16; Lk. 18.15-17

13 Abo merumeru gagiridi se woeaidima ia arinai bena nimana i toresaedi potadi eai, eo i lau‐uura: na ena heaheatayao se ribamataedi. 14 Iesu i ene, “Merumeru gagiridi au eari se laoma arigu eai, tabu au guduguduidi: galewa basileiana doha isi ede.” 15 Nimana i toresaedi potadi eai, nei dimo ne abo i laugabaei.

Tanuaga hewari esau ribana, ia monamonaune tauna

Mk. 10.17-30; Lk. 18.18-30; Lk. 10.25-30

16 Esau abo i laoma ia arinai i heriba i ene, “Tauheaheata lolona e, laulau lolona esana abo ea abi, arinai abo ea mauri nige nosina?” 17 Ia i heriba i ene, “Ue saha u awanorigu? Nige esau i lolo, esega mo, ia ede Eaubada: taba u ene bena u lage mauri boeana eai, laugagaeo u sogohididini.” 18 Ia arinai i ene, “Aitea?” Iesu i, ene, “Tabu u aiunu, Tabu u ganaganawari, Tabu u aiaiyahari. Helem taumia tabu u hegirugaibui. 19 Tamam eo sinam u eogoeogoidi: eo Helem taumia u gadosisiei doha oabom u gadosisiuioim.” 20 Hewari wa i ribalau ia arinai i ene, “Ma‐hewarigu eai wa i laoma ina ta, teina ginauri gamagaridi ea nanabuheohidio: ginauri esana ea hedeha?” 21 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “U henua u lolo esegaim u lau em gogo gamagaridi u unegabagabaedi, u mosedi gogogesagesa tataodi aridi eai: em gogo galewa eai abo se ota, abo u laoma u hemuriwataiguma.” 22 Na hewari wa, teina riba ta i ataiei, i lau‐suara, i nuadubu ariri: paana ede ena gogo se gamagari ariri.

23 Iesu abo i ribalau ena heaheatayao aridi eai i ene, “Mamohoi, ea heribamiu ta, taumonamonaune bena i lusora Eaubada ena basileia eai, i hetahetalaahi. 24 Hinage ea heribauioimiu ta, ea ene, kamela taba i lusora diu gudana eai, taumonamonaune mo Eaubada ena basileia dobilana eai bena i lusora abo i ahi.” 25 Ena heaheatayao ina riba ta se ataiei, se noo ariariri, si ene, “Taba nei doha, eai abo i mauri?” 26 Na Iesu i ita lau aridi eai, abo i heribadi, i ene, “Tatao nige abina se ata: na Eaubada ginauri gamagamagari abidi ie ata.”

Aposotolo edi abatoro maraitom‐asubena basileiana eai, Iesu i ribaei.

27 Petero arinana i heuio i ene, “Ai ginauri gamagamagari ai nuagabaedi, ai hemuriwataim: saha abo ai abi?” 28 Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Mamohoi ea heribamiu ta, omi au hemuriwataiguma wa, huiana eai ginauri se hetubuharihariudi, Tau Natuna ma ana tepo i bawasae ena terona eai, omi hinage abo au bawasae terona saudoudoi‐labui eai, Isaraela adi bogao saudoudoi‐labui abo au heduduraidi. 29 Tau esau, eo esau, numa i laugabaedi e, ena tataoyao e, lounayao e, tamana e, sinana e, monena e, nanatunayao e, oea e, eau debagu eai, ginauri gamagaridi taba i abidi, eo mauri nige nosina hinage abo i abi. 30 Na gamagaridi headi se bagubaguna abo se murimurita: eo isi se murimurita abo se bagubaguna.

Copyright information for `SWP