Matthew 20

Parabole: vine oeana tatao taupaisoa.

“Galewa basileiana doha ede tau esau ia numa tanuagana, mara‐tomtom eai abo i lau ena oea taupaisoaina i eoogogoidi. Taupaisoa headi maenayao nuadi lelena esega si ene asubena esega maisana denari esega, abo i hetamaridi, se lau ena vine gana alo eai. Mahana hehaionana eai hinage abo i uio, headi i itadi se totoro gaibu mo abauneune baubauna eai. Ie ribalau aridi eai i ene, ‘Omi hinage au lau vine gana alo eai, maisana duduraina abo ea lediwa:’ Arinai isi abo se lau. Hinage mahana doha hehaligigi‐esegana, eo mahana hehaligigi‐hasina eai, ie uio, ena laulau esega mo nei doha. Eo mahana doha hesaudoudoi‐esegana eai abo i uio, headi hinage i itadi se totoro gaibu mo, ie ribalau aridi eai i ene, ‘Aue saha au totoro gaibu mo inai asubena lohaloha ta ie ohi?’ Ia se heriba si ene, ‘Nige tauhepaisoamai.’ I ribalau aridi eai i ene, ‘Omi hinage au lau vine gana alo eai.’ I maimailahi, vine oeana tanuagana tauitawataina i heriba i ene, ‘Tatao paisoa u eogaidima, edi maisa u mosedi, u hetubu taumurita aridi eai, i lau e taubaguna aridi eai.’ Isi mahana doha hesaudoudoi‐esegana eai se eogaidi wa se laoma, esa, eo esa, ena denari esega i abi. 10 Isi taubagubaguna wa se laoma, edi nuatu si ene enadi abo se helai; isi hinage denari esega esega mo se abi. 11 Isi se abiyao, numa tanuagana abo se gadigadiguguei, 12 si ene, ‘Teina ta taumuritama, mahana esega mo se paisoa, na u hemaisadi u heaigonogonoaimai, ai ai paisoa asubena lohaloha, eo mahana gigiborina eai.’ 13 Tau wa arinana i heuio i ene, ‘Ehagu e, nige ea boraim, taoda labui ta oiribao, e nige’e, ta ene denari esega mo? 14 Enam me u abi, u lau em abalau eai: teina taumurimurita ta abo ea mosei doha hinage ea leawa. 15 Eaubom egu ginauri taba nuagu abo ea lauwatai e nige’e? Matam se baaea paana egu abi se lolo?’ 16 Taiede isi taumurimurita abo se bagubaguna, isi taubagubaguna abo se murimurita: gamagaridi se eogaidi, hisahisawaidi mo se abihilehileidi.”

Iesu ia ena mate eo ena torouio i ribauio

Mk. 10.32-34; Lk. 18.31-34; Mt. 12.38-45; 16.21-28; 17.22, 23

17 Iesu i sae Ierusalema, dobila eai ma launa heaheata saudoudoi‐labui i woeahesuaradi, i heribadi, 18 i ene, “Ta sae Ierusalema eai: Tau Natuna abo se heabimosei kohena lailaidi eo tauuriuri nimadi eai, abo se hegirunonohai abo i mate. 19 Ia abo se mosei Murimuri‐tataodi nimadi eai, abo se talatalawasiei, eo se pidiri, eo se hesatauro: asubena hehaionana eai abo i torouio.”

Iesu ia ena mate eo ena torouio i ribauio

Mk. 10.35-45

20 Sebedaio nanatunayao sinadi, nanatunayao labui maenayao abo se laoma Iesu arinai, i tabaohu ia arinai, ginauri esau i aiboda‐gadogadolaei. 21 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Saha u henua?” Ia arinai i ene, “Em basileia eai, taba u riba, nanatuguyao labui ta esau nimatutum eai i bawa, eo esau nimaseuseurim eai.” 22 Iesu i heuio i ene, “Au aiboda gaibu, nige au nuatui. Bia wa ea nonom ta, omi abina au ata au nom, eo bapatiso arinai se hebapatisoigu abo hinage se hebapatisoimiu wa?” Ia se heriba si ene, “Gonoamai.” 23 Ia abo i heribadi i ene, “Mamohoi egu bia wa abo au nom, bapatiso arinai se hebapatisoigu abo omi se hebapatisoimiu hinage: na nimatutugu eai se bawa, eo nimaseuseurigu eai, meta eau enagu nige’e, bena ea mosegaibui mo: headi, isibom enadi Tamagu i abinonohaiyao.” 24 Saudoudoi wa se ataiei, taudi labui wa se ouyalayalaedi. 25 Iesu i eogaidi i ene, “Au itayao Murimuri‐tataodi edi wasawasa tatao se lauhearidi, eo isi tatao babadadi hinage se lauhesomdi. 26 Tabu omi doha nei: esa, eo esa bena i saetawatawaimiu, ia abo enamiu taupaisoa eai i lau. 27 Taba esa, eo esa bena abo emi bada, ia abo enamiu tauheaheari eai i lau. 28 Doha hinage Tau Natuna nige i laoma bena ia se bobodiei, iabom mo tatao i bobodiedi, eo ena mauri i torehebiga tatao gamagaridi maisadi.”

Tatao matagibugibu labui matadi se helaladi

Mk. 10.46-52; Lk. 18.35-43

29 Ieriko se laugabaei moutuana lailai ia se hemuriwatai. 30 Taumatagibugibu labui se babawa dobila hasarina eai, isi wasana se ataiei Iesu i baeawaidi, se eogalau ia arinai si ene, “Guiau e, oa Davida natuna e, u nuatoatoaimai.” 31 Moutuana wa se ribasuuidi si ene, “Au monou:” na se eogalailai si ene, “Guiau e, oa Davida natuna e, u nuatoatoaimai!” 32 Iesu abo i tarutoro i eogalau aridi eai, i ene, “Omi nuamiu saha, abo ea sahaimiu?” 33 Si ene, “Guiau e, bena matamai se lala.” 34 To Iesu i nuatoatoaidi matadi i abiitadi: matadi ma‐esega abo se lala, abo ia se hemuriwatai.

Copyright information for `SWP