Matthew 21

Wasawasa tatao gamagaridi matadi eai i laoma edi wasawasa

Zech 9.9; Mk. 11.1-10; Lk. 19.29-38

Isi Ierusalema se hanahanaui, Betepage eai se lage, Oliveta oeana eai, Iesu ena heaheatayao labui i hetamaridi. Aridi eai i ene, “Au lau meta eanua matamiu eai me, au lage asini esau se auiao abo au lobai, ma natuna hinage: au eairidi, au woeaidima. Ena tau esau i ene saha eo saha, abo au ene, ‘Guiau bena i abidi;’ ia ma esega abo i hetamaridi.” Ina laulau gamagaridi se abidi, riba wa peroveta i ribaei wa abo se tubu, i ene ina doha.

“Omi, Siona natuna siu au heriba, au ene,
Hage u ita, em Wasawasa i lagema arim eai,
i bulobulou, asini potana eai ie bawa,
iaede asini natuna.”
(Is. 62.11; Zech. 9.9).

Ena heaheatayao abo se lau, se abi doha Iesu i lauhesomdi wa. Asini ma natuna se woeaidima, adi lulu se lauwese potadi eai, ia abo se hebawasae potana eai. Moutuadi lailai adi lulu se lauwese dobila eai: eo headi oeagi lagadi se talahaidi hinage, se lauweseauri dobila eai. Moutuadi wa se bagubaguna, eo se murimurita, se eogayoga si ene, “Hosana, Davida Natuna arinai. Ia Guiau esana eai i lagema i lolo! Hosana galewa iniinipuripurina eai.” (Psa. 118.25, 26). 10 Ia Ierusalema eai i lagema, eanua tataodi se taguguohi, si ene, “Ina ta eai?” 11 Moutuana si ene, “Ina ede Iesu, ia Nasareta Galilaia perovetana.”

Iesu numa tabuna ma‐helabuina i heaa.

Mk. 11.15-18; Lk. 19.45-47; Io. 2.13-16

12 Iesu i awasae Eaubada ena numa tabuna alona eai, tauuneune gamagaridi i aiduiedi, eo moni tauuneheduhedudu edi hatahata i ahalabuidi, isi bunebune tauuneune edi abababawa hinage doha. 13 Ie ribalau aridi eai, i ene, “Si uriyao, ‘Egu numa esana abo se tore uura numana’ (Is. 56.7): numa wa omi aue abi i hemala tauaiaigirihai edi abaoigogo.” (Iere. 7.11).

14 Matagibugibu tataodi eo taulaulaudae se laoma ia arinai numa tabuna eai: ia i hemauridi. 15 Kohena lailaidi eo tauuriuri ena laulau gigiboridi se itadi eo, merumeru numa tabuna eai se eogayoga si ene, “Hosana, Davida Natuna arinai;” arinai nuadi se baaea ariri. 16 Eo se ribalau ia arinai si ene, “Edi ribariba ne u ataiei?” Iesu ie ribalau aridi eai i ene, “Hedeona; omi nige au hasiri, ‘Kaimou eo merumeru madomadodi awadi eai aihelahui abo ea hemamohoi?’” (Psa. 8.2). 17 Ia abo i laugabaedi, ie lau eanua murimurina eai, ie lau Betania eai; arinai ie eno.

Suko nige aniona se hebaaea.

Mk. 11.12-14, 20,24

18 Mara‐ie‐tom ie uio eanua, abo i guriam. 19 Kuhou esau, dobila hasarina eai ie ita; ie lage arinai, aiaina nige i lobai, lugu ahaahana mo, ie ribalau arinai i ene, “Tabu aiaim i tore, i lau e, ana huia ana tasi.” Nige baeaona kuhou wa abo i wowoea. 20 Ena heaheatayao se ita se noo, si ene, “Kuhou wa nige eawalana i wowoeaohi!” 21 Iesu arinadi i heuio i ene, “Mamohoi ea heribamiu ta, taba au sunuma, eo nuamiu nige se labulabui, omi wau kuhou abiabina wa abo meta doha emi abiabi, eo hinage ena au ribalau teina oea ta tupina arinai, au ene, ‘U lau suara, se tudobem gabogabo eai:’ abo ie tubu. 22 Ginauri gamagamagari saha eo saha uura eai au aibodaidi ma sunumamiu, abo au abidi.”

Iesu se haiawaeagaraei

Mk. 11.27-33; Lk. 20.1-8

23 Numa tabuna alona eai kohena lailaidi, eo eanua babadadi sora ma heaheatana na se lagema ia arinai, si ene, “Eai ena gigibori eai teina ginauri ta u ginauridi? Gigibori ta eai i leawa?” 24 Iesu arinadi i heuio, ie ribalau aridi eai i ene. “Riba esau abo hinage ea hesio arimiu eai, enagu abo au ribama, abo hinage ea heribamiu teina gigiborina ta eai i leama. 25 Ioane ena bapatiso haedi ie abi? galewa eai, e tatao aridi eai?” Isi se heunaboisaha si ene, “Ena ta ene galewa eai i dobima, abo i ene, ‘Ie saha hede nige au ataiei?’ 26 Ena ta ene, ‘Tatao aridi eai,’ tatao ta matausiedi, paana tatao gamagaridi si ene Ioane ia peroveta.” 27 Isi Iesu se heuio si ene, “Nige abina ai ata.” Aridi eai i ene, “Eau hinage nige ea heribamiu eai ena gigibori eai ina ginauri ta ea ginauridi.

Parabole: tau nanatunayao labui.

28 “Nuamiu au ene edoha? Tau esau ia nanatunayao labui: i laoma taubaguna arinai i ene, ‘Natugu e, wau ta u lau egu oea eai u paisoa.’ 29 Ia arinana i heuio i ene, ‘Taba nige ea lau:’ abotai nuana ie bui, to abo ie lau. 30 I laoma taumurita arinai hinage, ena riba esega mo. Ia arinana i heuio i ene, ‘Taubada e, abo ea lau,’ to nige i lau. 31 Taudi labui aitea tamana ena nuatu i lauwatai?” Si ene, “Taubaguna.” Iesu ie ribalau isi aridi eai i ene, “Mamohoi, ea heribamiu ta ea ene, telona tataodi, eo laulau‐baaea sisinedi Eaubada ena basileia abo se lusorabagunaemiu. 32 Na, Ioane laulau‐dudurai dobilana eai i laoma arimiu eai, eo ia nige au sunumaei: telona tataodi eo laulau‐baaea sisinedi ia se sunusunumaei, au itayao, to murina eai nuamiu nige au buidi, ia bena au sunumaei.

Parabole: numa tanuaga ena vine oeana aiaina i eooi

Mk. 12.1-9; Lk. 20.9-19; Is 5.1-7

33 “Parabole esau abo au ataiei: Numa tanuagana esau ena vine ganana i umai: i gana hetaiiri, vine abatomna ie sara, numa siwasiwa ie abi, abo i mosei tatao paisoa aridi eai, ia abo i lau eanua esau eda lohaloha eai. 34 Ena huia ua ie lage, ena heaheari tataodi i hetamaridi tatao paisoa wa aridi eai, oea wa aiaina bena se abidi. 35 Tatao paisoa ena heaheari tataodi se toaidi, esau se pidiri, eo esau se unui, eo esau se lauwe’ui. 36 Abotai abo ena heaheari tataodi gamagaridi headi i hetamaridi: edi laulau esega mo aridi eai. 37 Murina eai ia natuna abo i hetamari aridi eai, i ene, ‘Natugu abo se hemataei.’ 38 Tatao paisoa ia natuna se ita, se oioiriba si ene, ‘Oea tanuagana ede ina; ehei ta unui, ena oea ta abo ta girihai.’ 39 Ia abo se toai, se gabadioi vine ganana murimurina eai, abo se unuhemate. 40 Vine ganana tanuagana abo i laoma, wau tatao paisoa abo i sahaidi?” 41 Ia arinai si ene, “Tatao baabaaeadi meta abo i unuhematedi, ena oea abo i moselaei hari tatao paisoa aridi eai, isi abo oea aiaina edi huia eai, abo se mosei ia arinai.”

42 Iesu i ribalau aridi eai, i ene, “Omi, uriuri eai nige au hasiri wa, si ene,

‘We’u numa tauabidi se otaotaei,
ia abo we’u tubeina eai ie lau:
Guiau teina ie abi,
ta itaitai, eo ta noonooei?’
43 Arinai ea ribalaowa arimiu eai ta, ea ene, Eaubada ena basileia arimiu eai, abo se abiuioi, abo se mosei hari basileia tataodi enadi, isi aiaina mamohoina abo se mosei. 44 Eai to eai ina we’u ta potana eai se guridobi abo se tamogorugoru: eai to eai ina we’u ta taba i saidi, abo i hesarurugorigoridi.”

45 Kohena lailaidi eo Parisea tataodi ena parabole se ataiedi, se nuatulobai isi adi riba. 46 Ia bena se abilau se toai, moutuana se matausiedi, paana si ene ia peroveta.

Copyright information for `SWP