Matthew 22

Parabole: tawasora mataasina

Lk. 14.16-24

Iesu arinadi i heuio i ribaparaboleuioidi i ene: “Galewa basileiana doha ede wasawasa esau ia natuna abo i hetawasora. Ena heaheari tataodi i hetamaridi tatao i ribaedi se eogaidi bena se laoma tawasora eai: se awayagara, nige se laoma. Ena heaheari tataodi headi i hetamariuioidi, i ene, ‘Isi se ribaedi wa au heribadi, au ene, Agu aiai ea abinonohaidi: egu bulumakau, eo egu suisui saraidi se unuidio, ginauri gamagaridi se abinonohaidio: au laoma tawasora arinai.’ Isi se alaliuliua edi dobila udoidi mo se lauwataidi esau i lau ena oea, esau i lau ena sitoa. Tatao hisahisawaidi se mia, ena heaheari tataodi se toaidi se hebaaeaaririedi, eo se unuhematedi. Wasawasa wa, wasana i ataiei, abo i ouyalayala: tauiala i hetamaridi, tauaiunu wa se unuidi, edi eanua hinage se gabugorigori. Abotai abo i ribalau ena heaheari tataodi aridi eai i ene, ‘Tawasora se abinonohaiyao, isi ea ribaedi wa nige se lolo. Au lau dobila lailaidi eai, isi gamagaridi au lobaidi, au heribadi abo se laoma tawasora eai.’ 10 Heaheari wa abo se lau dobila lailaidi eai, isi gamagaridi se lobaidi se heoigogoidima, headi se baaea, headi se lolo: tawasora taumanana se gamagari.

11 “Wasawasa wa i awasae numa alona eai taumana bena i itadi, na tau esau nei eai ie ita, ena hetahetawasora luluna wa nige i lui: 12 Ie ribalau ia arinai i ene, ‘Ehagu e, ue saha u laoma inai hetahetawasora luluna nige u lui?’ Ia nige arinana. 13 Wasawasa abo i ribalau heaheari wa aridi eai, i ene, ‘Nimana eo aena au auauidi, au laehesuara, au gabadobei masigiri boeana eai: nei eai abo se doudou, eo moadi se taburueahisidi.’ 14 Na tatao gamagari se eogaidi, hisahisawaidi mo se abi hilehileidi.”

Herodiana tataodi edi riba Iesu i heuio.

Mk. 12.13-17; Lk. 20.20-26

15 Parisea tataodi abo se oioiriba edoha edi abiabina ena riba wa abo se hepiripiri. 16 Edi heaheatayao, eo Herodiana tataodi headi se hetamaridi ia arinai si ene, “Tanuagamai e, ai itayao oa u dudurai mo, eo Eaubada ena dobila mamohoina u lauheataei, nige tau esau hinage u matausiei, paana ede taumonamonaune eo taugogogesagesa mo u nuatuidi gonogonoadi. 17 U heribamai, em nuatu saha? Laugagaeo i lolo wa si ene takisi monina se mosei Kaisara, e nige’e wa?” 18 Edi baaea Iesu i nuatuiyao i ene, “Aue saha au nohoigu ta, omi tauboraborasom? 19 Takisi monina esau hage au heitagu.” Abo denari esega se leama ia arinai. 20 Ie ribalau aridi eai i ene, “Eai ana ao ina, eo eai ena uriuri?” 21 Ia arinai si ene, “Kaisara enana.” Abo i ribalau aridi eai i ene, “Kaisara ena ginauri au laei Kaisara arinai, eo Eaubada ena ginauri au laei Eaubada arinai.” 22 Teina riba ta se ataiei se noonooei, ia se laugabaei se lau edi abalau eai.

Sadukea edi riba Iesu i heuio.

Mk. 12.18-27; Lk. 20.27-40

23 Wau asubenana eai wa Sadukea tataodi, isi si ene nige torouiona, se laoma ia arinai se oimuri. 24 Si ene, “Tanuagamai e, Mose i ene, ‘Taba tau esau ie mate ia nige nanatunayao, ena tau ia wabuna abo i tawasorai, natuna taba se labasi abo si ene tau mate wa natuna.’ (Du. 25.5). 25 Arimai eai tatao haligigi‐labui bogadi esega: taubaguna sine i tawasorai e ie mate, nige natuna, arinai wabuna wa i mosei ena tau ie hai. 26 Helabuina hinage doha, eo hehaionana hinage, i lau e taiede hehaligigi‐labuina wabuna wa i tawasorai. 27 Murina eai sine hinage ie mate. 28 Torouio huiana i lagema sine wa, tataodi haligigi‐labui aitea monena ede? Isi gamagaridi ia se abi.” 29 Iesu arinadi i heuio, i ribalau aridi eai i ene, “Au ponori, uriuri nige abidi au ata, eo Eaubada ena gigibori hinage nige abina au ata. 30 Torouio huiana eai nige se tawasora, eo nige se hetahetawasoraidi, na isi galewa eai doha Eaubada ena aneru. 31 Taumatemate se torouio ribana wa Eaubada i ribalaowa arimiu eai nige au hasiri wa, i ene. 32 ‘Eau Aberahama ena Eaubada, eo Isaako ena Eaubada, eo Iakobo ena Eaubada (Ex. 3.6)?’ Eaubada, taumatemate nige edi Eaubada, taumaumauri mo edi Eaubada.” 33 Moutuana teina se ataiei, ena lauheata se noonooei.

Parisea edi riba Iesu i heuio

Mk. 12.28-31; Lk. 10.25-28

34 Parisea abo se ataiei ia Sadukea i ribahetuuridi, edi abaoigogo esega. 35 Adi sagu esau, laugagaeo tauna, ia i hesiokamaliua, i ene, 36 “Tanuagamai e, laugagaeo ribadi eai, aitea i saesae ariri?” 37 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Guiau em Eaubada u gadosisiei ma nuam i ohi, eo ma earuam i ohi, eo ma nuanuatum i ohi (Deut. 6.5). 38 Teina laugagaeo ta i baguna, eo i sae ariri. 39 Helabuina hinage doha ede. Helem taumia u gadosisiei doha hinage oabom u gadosisiuioim (Lev. 19.18). 40 Teina laugagaeo labui ta aridi eai laugagaeo gamagaridi, eo peroveta ribadi se heabasisaedi.”

Iesu Parisea i hesioidi

Mk. 12.35-37; Lk. 20.41-44

41 Parisea tataodi ma oigogodi eai na Iesu i oimuridi, 42 i ene, “Emi nuatu au ene Keriso eai? Ia eai natuna?” Isi se ribalau ia arinai si ene, “Davida natuna.” 43 Ie ribalau aridi eai i ene, “Edoha Davida Earua Tabuna debana eai i awaguiauei, i ene, 44 ‘Guiau ie ribalau egu Guiau arinai, i ene, Nimatutugu eai u bawa i lau e em waiunuyao se hemala aem adi bou?’ (Psa. 110.1). 45 Ena Davida ia i awaguiauei, edohana au ene ia natuna?” 46 Nige tau esau heuiona abo abina i ata: eo wau asubena eai i lau e, taba nige esau i hesiouio ia arinai.

Copyright information for `SWP