Matthew 23

Parisea heiheinoina

Mk. 12.38-40; Lk. 20.45-47

Iesu abo i ribalau moutuana, eo ena heaheatayao hinage aridi eai, I ene, “Tauuriuri eo Parisea tataodi Mose ena abababawa eai se bawa: ginauri gambgamagari, saha eo saha, se lauhesommiu si ene au abiwataidi, abo au abiwataidi: edi laulau mo tabu au laulauedi: awadi mo ribaribadi na taba nige se abiwataidi. Adi bahebahe poroporohedi se audi, se porohe ariri, se toresaedi tatao dabaearodi eai: isi nima gigidi nige esega se torelaei aridi eai. Na edi laulau gamagamagari se laulauedi bena tatao abo se itadi, edi pilateri se hemagagadi, eo adi lulu dedeadi se helaidi. Mataasi eai biri saesaedi se henuadi: eo sunago alodi eai abababawa saesaedi hinage se henuadi, abauneune eai edi nuatu bena tatao abo se laulautoiedi, eo bena tatao abo se awatanuaga aridi eai. Tabu au awatanuagauioimiu: ami tanuaga esega mo ede Keriso: omi gamagarimiu boga esega mo. Tanoubu eai ta tabu tau esau au awatamaei: Tamamiu esega mo ia ede galewa eai. 10 Tabu se awatanuagaemiu hinage: ami Tanuaga esega mo, ia ede Keriso. 11 Ena arimiu eai esau i sae ariri, ia abo emi heaheari eai i lau. 12 Eai to eai ia abo i hedebasaeuioi abo se ribahetamolubulubu: ia i ribahetamolubulubuuioi ia abo se hedebasaei.

Baaea gamagamagari Parisea abo se hearodi Iesu i ribaedi

Mk. 12.38-40; Lk. 20.47

13 “Tauuriuri eo Parisea tataomiu e, omi tauboraborasom, kapore omi! ouyalayala lailai abo au hearo! Galewa basileiana tatao matadi eai au gudugudui: omi nige au sora, eo isi hinage bena se lusora au lauguduguduidi. 14 Tauuriuri eo Parisea tataomiu e, omi tauboraborasom, kapore omi! ouyalayala lailai abo au hearo! sisine wabuwabu edi numa au aigirihaidi, na emi borabora emi uura au heloha: arinai mate lailai abo au hearo. 15 Tauuriuri eo Parisea tataomiu e, omi tauborabora, kapore omi! ouyalayala lailai abo au hearo: na gabogabo eo tanoubu au hetaiiri bena tau esega nuana au buihetaiiri, e au abi, ia abo au abi i hemala gehena natuna, abo i baaea ariri i dioimiu.

16 “Omi tauwoeawoea matagibugibumiu, kapore omi! ouyalayala lailai abo au hearo: au ene ‘Eai eo eai numa tabuna arinai se aigora meta nige aniona: na eai eo eai numa tabuna ena gold arinai se aigora, aigora mamohoina ede meta.’ 17 Au eauyaure omi: eo ma matagibugibumiu: aitea i sae ariri, gold wa, e numa tabuna gold i hetabuei? 18 Eo hinage au ene, ‘Eai eo eai abaaitalasamna arinai i aigora, nige aniona meta, na eai eo eai ainauia abaaitalasamna potana eai arinai i aigora, aigora mamohoina ede meta.’ 19 Omi tauwoeawoeaidi, matamiu se gibugibu mo: aitea i sae ariri, ainauia wa, e abaaitalasamna ainauia wa i hetabuei? 20 Arinai eai eo eai abaaitalasamna arinai i aigora, i aigora mamohoi, eo ginauri gamagaridi potana eai aridi eai i aigorai hinage. 21 Eai eo eai numa tabuna arinai i aigora, i aigora mamohoi, eo ia arinai i aigora hinage numa tabuna boeana eai ie mia. 22 Ia hinage galewa arinai i aigora, Eaubada ena terona arinai i aigora, eo ia arinai hinage terona potana eai ie bawa.

23 “Tauuriuri eo Parisea tataomiu, omi tauboraborasom, kapore omi; ouyalayala lailai abo au hearo: omi
23.23Lugu panepanedi aiai abaheanihu, se tanoi abo tupona se mosei Kohena, ainauia gagagiridi.
mint, eo anise, eo kumino hesaudoudoidi eai Eaubada arinai au aiainauia na laugagaeo lailai, eo heduduraina, eo nuatoatoana, eo sunumawataina au nuagabaedi: i lolo teina au abidi eo meta headi me au abiesegaidi hinage.
24 Omi tauwoeawoea, mata gibugibumiu, niiniili esau au hegoilisi‐gabaei, na kamela mo abo au dom.

25 “Tauuriuri eo Parisea tataomiu e, omi tauboraborasom, kapore omi! ouyalayala lailai abo au hearo: kaputi eo gaeba murimuridi au deuriheaadi, nuaboeadi eai mo aigirihai, eo baaea apeapesuiana se ota. 26 Oa Parisea matagibugibum e, kaputi eo gaeba aloalodi u deuri bagunaedi, murimuridi abo hinage se aaesegaidi.

27 “Tauuriuri eo Parisea tataomiu e, omi tauboraborasom, kapore omi! ouyalayala lailai abo au hearo: omi doha bousa se hepoahu‐heposiposidi, isi murimuridi itaitadi se lolo, na boeadi eai taumatemate siadadi, eo bii gamagamagari se monau. 28 Omi hinage doha ede tatao matadi eai emi laulau, opi murimurimiu eai mo se itadi si ene se dudurai, nuaboeamiu eai borabora eo baaea apeapesuiana se monau.

29 “Tauuriuri eo Parisea tataomiu e, omi tauboraborasom, kapore omi! ouyalayala lailai abo au hearo: paana peroveta edi bousa au abidi, eo tau laulaududurai tataodi edi bousa au hepasadi. 30 Au ene, ‘Taba ai tamamaiyao edi huia eai wa ai mia, peroveta osinadi se heboriri taba nige ai saguidi. 31 Arinai ede au ribataubigauioimiu; peroveta tauunuidi nanatudiyao omi. 32 Tamamiuyao edi baaea sigasigadi omi au hemonaudi. 33 Omi mota e, omi mota isidi e, gehena matena eai emi abadago ede saha? 34 Arinai, hage, peroveta headi eo tatao sonoga, eo tauuriuri tataodi abo ea hetamaridiwa: headi abo au unuidi, eo au hesataurodi; headi emi sunago eai abo au pidiridi, hari eanua, hari eanua au henaudi abo au hebaaeadi. 35 Laulau dudurai tataodi osinadi gamagari tanoubu eai se heboriridi abo se laoma debamiu eai, Abela laulaududurai tauna osinana arinai se hetubu, i laoma e Sakaria, Barakia natuna osinana, ia au unui wa dubu eo abaaitalasamna duaduaridi eai. 36 Mamohoi, ea heribamiu ta, teina baaea gamagaridi, isi ta abo se hearodi.

Iesu Ierusalema i laukaporei

Lk. 13.34, 35

37 “Ierusalema e, Ierusalema e, oa peroveta tauunuidi, eo headi wa se hetamaridiwa u lauwe’uidi, huia gamagari egu gadosisi bena nanatumyao ea heoigogoidi, doha kamkam nanatunayao mabena eai i obatawaidi, na omi au awayagara! 38 Emi numa se laugabaei au abi, numa ahaahana mo. 39 Ea heribamiu ta ea ene, maraitom asubena taba nige au itauioigu, i lau e abo au ene, ‘Ia i lolo Guiau esana eai i laoma.’”

Copyright information for `SWP