Matthew 24

Oliveta guguiana: (1) numa tabuna abo se helopagorigori se ribanonohai

Mk. 13.1-2; Lk. 21.5, 6

Iesu dubu i laugabaei i lau murimuri eai: ena heaheatayao se laoma ia arinai dubu numadi bena ia se heita. Iesu i ribalau isi aridi eai i ene, “Teina ginauri gamagaridi nige au itadi wa? Mamohoi ea ribalaowa arimiu eai, taba nige we’u esau i ota we’u esau potana eai, abo se heboloheohidi.”

Oliveta guguiana: (2) hesio haiona

Mk. 13.3, 4; Lk. 21.7

Oliveta tupina eai ie bawa ena heaheatayao se lau mahimahihima, si ene, “U heribamai aitea huia eai ina ginauri ta abo se tubu? eo em uioma heiheinoina saha, eo tanoubu ena abalautom heiheinoina saha?”

Oliveta guguiana: (3) teina isi ta ribana

Mk. 13.5, 13; Lk. 21.8-19

Iesu ie ribalau aridi eai i ene, “Au komakomanimiu, tabu tau esau i boraimiu. Gamagaridi abo se lagema eau esagu eai, abo si ene, ‘Eau Keriso ede,’ gamagaridi hinage abo se boraidi. Iala wasadi abo au ataiedi, eo iala ribadi hinage: tabu au nuadubu: teina ginauri gamagamagari abo se tubu baguna, e sigasigana sora. Basileia esau eo basileia esau se iala, eo basileia esau eo basileia esau se iala (Is. 19.2); eo hari teha, hari teha eai, guriam abo se tubu, eo moniinii abo se hetabutabubu. Teina ginauri gamagaridi ta aridi eai nuadubu ie tubu.

“Omi abo se woealaemiu se henuadubumiu, eo abo se unuhematemiu; hinage basileia gamagaridi eai se ouyalayalaemiu esagu debana eai. 10 Nei huiana ne gamagaridi abo se alabesibesi (Is. 8.15), esau esau se haihaimoruuioidi, esau esau se haihaiouyalayalauioidi hinage. 11 Peroveta borabora gamagaridi abo se tubu, tatao gamagaridi abo se boraidi. 12 Paana baaea wa se gamagari ariri, arinai abo gamagaridi edi gadosisi se gogoma. 13 Ia ie dudu mo i lau e sigasigana eai, abo i mauri. 14 Teina basileia evaneliana tanoubu abo se lauguguiaheohi, hari tatao, hari tatao gamagaridi se ribahasahasaidi; abotai sigasigana abo i lagema.

Oliveta guguiana: (4) nuadubu baaeana

Mk. 13.14-23

15 “Arinai ena nuadubu baaeana wa au ita, doha Daniela peroveta i ribaei wa (Dan. 9.27), dimo tabuna eai i totoro (eai to eai i hasiri abo i nuatui): 16 nei huiana ne isi Iudea taumiaina abo se dago oea tupidi eai. 17 Ia numa ewana eai ie bawa tabu i pesama ena ginauri i abidi numa eai: 18 hinage ia oea eai tabu i uioma ana lulu i abidi. 19 Kapore sisine taubogaboga, eo nei asubenana ne sisine nanatudiyao se hemadodi! 20 Au uura, bena emi huia dagodago eai ania nige se baaea, hinage asubena sabate nige’e. 21 Nei huiana ne nuadubu baaeana, nige baaea esau doha nei tanoubu se hetubu i laoma, i laoma, e teina huia ta, eo i lau e ana huia ana tasi (Dan. 12.1). 22 Asubena wa ena nige se hekuudi, taba nige tau esau i mauri, na tatao hilehileidi debadi eai nei asubenana ne abo se hekuudi. 23 Ena tau esau i ribalaowa i ene, ‘Keriso ia ede ina, Keriso ia ede nei’; ena riba tabu au ataiwatai. 24 Paana Keriso boraboradi abo se torohai, eo peroveta boraboradi hinage, isi heiheinoi eo noo lailaidi abo se hemasarahadi: mamohoi, ena abina se ata tatao hilehileidi wa abo se boraidi. 25 Au nuatui, ea heribanonohaimiuo. 26 Taba arimiu eai si ene, ‘Ia barabara eai ie mia’; tabu au lau arinai: taba hinage si ene, ‘ia i miayamui biriutusi eai’; riba wa tabu au ataiwatai.

Oliveta guguiana: (5) Wasawasa ena uiouioma ma namanamarina

Mk. 13.24-37; Lk. 21.25-36

27 Doha namanamari i silima tupo aruabu eai, i lau e tupo ealasi eai: Tau Natuna ena laolaoma abo hinage doha ede meta. 28 Sinare ena abaota eai magesubu lailai abo se tupagogoesegai.

29 “Nei huiana ne, nuadubu baaeana murina eai, maesega mahana abo i wahuwahuhuri, eo nawarai hinage taba nige i sina, eo ipora galewa eai abo se beuma, eo galewa gigiboridi abo se moimoiu (Isaia 13.10; 34.4). 30 Arinai abo Tau Natuna ia heiheinoina galewa eai abo i masarahama: tanoubu hari boga, hari boga abo se doudou, Tau Natuna abo se ita galewa eada boeadi eai i laolaoma, ma gigiborina eo ma namanamari‐aririna (Dan. 7.13). 31 Ia ena aneru abo i hetamaridi, bogigi arinana lailai eai (Isa. 27.13), tatao hilehileidi, enanayao, mana edi abatoama hasi eai, galewa sigana esau i lau e galewa sigana esau eai, abo se heoigogoidima (Deu. 28.64; 30.4).

Parabole: Kuhou

Mk. 13.28, 29; Lk. 21.29-31

32 “Omi kuhou parabolena au nuatui: Lagana ma gubugubuna, lugudi i toredi, arinai au nuatui au ene, siwaro huiana i hanahanau. 33 Omi hinage doha meta, wau ginauri gamagamagaridi abo au itadi, abo au nuatui, au ene, i hanahanaumao, iaede dobila hasaridi eai. 34 Mamohoi ea heribamiu ta, teina isi ta sora taba nige i lautom, teina ginauri gamagaridi se tubunonohai. 35 Galewa eo tanoubu abo se lautom, na egu riba taba nige se lautom.

36 “Na asubena ne eo awa ne nige tau esau abina i ata, galewa anerudi hinage nige’e, na Tamagu iabom mo. 37 Doha Noa asubenana eai wa (Gene. 7), Tau Natuna ena laolaoma abo doha ede. 38 Asubenadi wa dibori utuutu sora nige ie tubu, se aiai eo se nomnom, se tawasora eo se hai, i lau e nei asubenana ne Noa i lulau waga eai. 39 Nige se nuatui i lau e dibori utuutu i lagema, gamagaridi i ealuhaidi; Tau Natuna hinage ena laolaoma abo doha meta. 40 Nei huiana ne tatao labui abo se mia oea eai, esau abo se abihai, eo esau abo se laugabaei. 41 Sisine labui edi abagirigiri eai sitona abo se giri: esau abo se abihai, esau abo se laugabaei. 42 Au nuatuhetete: awa wa nige au nuatui arinai emi Guiau i laoma. 43 Teina au nuatui, ena numa tanuagana tauaiaigirihai ena huia lagema i nuatui, ia i silawahetete, ena numa taba nige se lopagorigori. 44 Arinai omi hinage au nuatuhetoanonohai: awa wa nige au nuanuatui arinai Tau Natuna abo i laoma.

45 Eai heaheari tauna i lolo, eo i sonoga, ena guiau ia i hetoro ena numa tanuagana, ia nanatunayao aiai huiadi adi i mosedi? 46 Heaheari meta ena guiau ena huia lagema abo i lobai ena laulau nei doha, ia nuana i woiwoina. 47 Mamohoi ea heribamiu ta, ia abo heaheari wa i hetoro ena gogo gamagamagari tanuagadi eai ie lau. 48 Taba heaheari tauna baaeana nuagadona mo i ene, ‘Egu guiau ena laoma i boneawa’. 49 Ana sasaguyao abo i laulaulubidi, tatao eauyaure aridi eai hinage i aiai, eo i aiainom; 50 heaheari wa ena guiau abo i laoma asubenana wa nige i nuanuatui: hinage awa eai wa nige se ribaei, 51 ia abo i talautusihai, i hepatulaei tauborabora tataodi aridi eai: nei dimo eai ne abo se doudou eo moadi se taburuyahisidi.

Copyright information for `SWP