Matthew 25

Oliveta guguiana: (6) parabole: sisine nuanuasupu haligigi se sonoga eo haligigi se eauyaure.

“Galewa basileiana doha hasara nuanuasupudi saudoudoi, edi lamepa se abidi se lau tau‐bena‐i‐tawasora se laubagibagiei. Haligigi se sibasiba, na haligigi se supusupu. Isi tausupusupu wa edi lamepa se abidi, nige edi keresine. Isi tausibasiba wa edi lamepa se abidi eo edi keresine iledi hinage se abidi. Tau‐bena‐i‐tawasora wa i boneawa, isi gamagaridi matadi se enoeno, arinai se eno. Bulinuana eai se hetalaneenee si ene, ‘Iei, tau‐bena‐i‐tawasora wa i laolaoma; au lau, au laubagibagiei.’ Hasara nuanuasupu gamagaridi abo se torohai, edi lamepa se ginauri nonohaidi. Tausupusupu se ribalau tausibasiba aridi eai si ene, ‘Keresine ema bega au leama: ema lamepa se boso’o.’ Tausibasiba arinadi se heuio, si ene, ‘Nige’e; enamiu eai eo enamai eai ata nige gonogonoada: au lau tauuneune aridi eai, enamiu au uneune.’ 10 Isi se lau se uneune wa, tau‐bena‐i‐tawasora wa i lagema; isi se abinonohao wa maenayao se lau tawasora eai: dobila abo se gudu. 11 Murina eai hasara nuanuasupusupu headi wa se laoma, si ene, ‘Guiau e, Guiau e, ema dobila u soeama.’ 12 Arinadi i heuio i ene, ‘Mamohoi, ea heribamiu ta, ea hekaumiu.’ 13 Omi au nuatuhetoanonohai, asubenana eo awana Tau Natuna arinai i laoma nige abina au ata.

Oliveta guguiana: (7) Guiau ena uioma ena heaheari i lauitadi.

14 “Galewa basileiana doha ede tau esau i lau eanua eda lohaloha eai, ena heaheari tataodi i eogaidi, ena gogo gamagaridi i mosei nimadi eai. 15 Esau taleni haligigi i mosei, eo esau labui, eo esau esega; tau esau, eo tau esau ena adidiri i heaigonogonoaiedi; ia abo ena adau i adauei. 16 Ia taleni haligigi wa i abidi i lau i paisoa arinai taleni haligigi hinage i hetubudi. 17 Ia labui i abidi, enana hinage i helai labui. 18 Na ia esega ie abi wa ie lau tano ie sara, ena Guiau ena moni arinai i puruyamui. 19 Huia lohaloha heaheari wa edi Guiau i laoma, aridi eai ena gogo i hesioedi. 20 Ia taleni haligigi i abidi wa i laoma haligigi i hetubudi wa hinage i ledima, i ene ‘Guiau e, taleni haligigi u ledima arigu eai wa: taleni haligigi hinage ea helaidi.’ 21 Ena Guiau ia arinai i ene, ‘U abiloloedi, oa heaheari lolona, eo em nuatu se dudurai; ginauri hisahisawaidi u komakomanidi, abo ea hetorom ginauri gamagaridi abo oa tanuagadi eai u lau: em Guiau ena kode abo i hekodem.’ 22 Ia hinage taleni labui i abidi wa i laoma i ene, ‘Guiau e, taleni labui u ledima wa; e labui hinage ea hetubudi.’ 23 Ena Guiau i ribalau ia arinai i ene, ‘U abiloloedi, oa heaheari lolona, eo em nuatu se dudurai: ginauri hisahisawaidi u komakomanidi, abo ea hetorom ginauri gamagaridi abo oa tanuagadi eai u lau: em Guiau ena kode abo i hekodem.’ 24 Ia taleni esega ie abi i laoma, i ene, ‘Guiau e, ea nuatuim oa tauawaawayagarana, em laulau enam u abigaibuidi mo, eo ginauri bena u tanogogoidi sora nige u lauhesurudi. 25 Eo ea matausi, ea lau em taleni tano eai ea puruyamui: enam me u abiuioiawa.’ 26 Ena Guiau arinana i heuio i ene, ‘Oa heaheari baaeana, eo tauawaawabada, u nuatui wa egu laulau ginauri ea abigaibuidi mo, eo ginauri ea tanogogoauridi sora nige ea lauhesuru. 27 Ue saha egu moni nige u laei moni tauuneune aridi eai, abo ea uioma ta, egu moni ea abiuioi eo maisana hinage. 28 Wau taleni wa ia arinai au abi, au laei abo saudoudoi tauabidi arinai au mosei. 29 Paana ena tau esau eo tau esau i abi abo hinage se mosei, enana abo se gamagari ariri: ia ena nige i abi, enana begana abo hinage se abihai. 30 Heaheari baaeana wa au gabalaei masigiri boeana eai wa: nei dimo eai ne se doudou, eo moadi se taburuyahisidi.’

Oliveta guguiana: (7) Guiau ena uioma Etene eanuadi i lauitadi

Ioela 3.11-16

31 “Huiana Tau Natuna i laoma ma namanamarina, maena aneru hetahetabudi hinage, ia abo i bawasae ena terona namanamarina potana eai. 32 Ia nuanuana eai hari basileia, hari basileia tataodi se oigogo: ia abo i pei‐labuidi, doha mamoe taumiataunidi mamoe eo bokania i pei‐labuidi. 33 Ia abo mamoe i toredi ia nimatutuna eai, na bokania i toredi ia nimaseuseurina eai. 34 Abo Wasawasa ie ribalau isi ia nimatutuna eai aridi eai, i ene, ‘Au laoma, omi Tamagu i nuawoiwoinaemiu, basileia mumuga eai tanoubu se hetubu se abi nonohaiao au abi enamiu. 35 Paana ede ea guriam, agu aiai au leama; gadogu ie magu, goila eai au henomgu; eau taowawa, au taubigaigu; 36 nige agu lulu, au heluigu; ea asiebo, au itawataigu; eau numa masigiri eai ea mimia, hinage au laoma arigu eai.’ 37 Tatao laulaududuraidi wa abo se ribalau ia arinai, si ene, ‘Guiau e, huia esana ai itam u guriam, am aiai ai leawa, hinage gadom ie magu, goila ai leawa ue nom? 38 Huia esana ai itam oa taowawa, ai taubigaim, nige am lulu, ai heluim? 39 Huia esana ai itam u asiebo, eo numa masigiri eai u miamia, hinage aie laowa?’ 40 Wasawasa abo i ribalau isi aridi eai, i ene, ‘Mamohoi ea heribamiu ta, egu tau i hegehegegepo arinai ina laulau ta au laulauedi wa, doha ede au laulauedi arigu eai.’ 41 Ia abo hinage i ribalau isi ia nimaseuseurina eai aridi eai, i ene, ‘Au lausuaraegu, au baaea ariri, au lau oeagi alaalasi nige nosina boeana eai, doha se ginauri nonohai diabolo maena aneru enadi: 42 paana ede ea guriam, agu aiai nige au leama; gadogu ie magu, agu goila nige au leduhieama au henomgu; 43 eau taowawa, nige au taubigaigu; nige agu lulu, lulu agu nige au leama; ea asiebo, eo numa masigiri eai se toregu, nige au laoma au itagu.’ 44 Isi hinage abo se ribalau ia arinai si ene, ‘Guiau e, huia esana ai itam u guriam e gadom ie magu, e oa taowawa, e nige am lulu, e u asiebo, e numa masigiri eai u miamia, hinage nige ai taubigaim?’ 45 Ia abo i ribalau isi aridi eai i ene, ‘Mamohoi ea heribamiu ta, doha teina egu tau i hegehegegepo nige au taubigai, nige au taubigaigu hinage.’ 46 Isi abo se lau abamate nige nosina eai; na tatao laulau‐dudurai abo se mauri nige nosina.”

Copyright information for `SWP