Matthew 26

Iudea adi tanuaga se oioiriba bena Iesu se unui

Mk. 14.1, 2; Lk. 22.1, 2

Iesu teina riba gamagaridi ta i riba‐lautom, ie ribalau ena heaheatayao aridi eai, i ene, “Au nuatuiyao imaisina abo pasova se mataasiei, eo Tau Natuna se moruhai se hesatauro.”

Kohena lailaidi, eo tauuriuri tataodi, eo eanua babadadi, se oigogo kohena saesaedaoina ena numa eai, ia esana ede Kaiapa. Se oioiriba bena Iesu se toaliuliuai, ia abo se unui. Na si ene, “Tabu mataasi eai ta, ata tatao se hetalagegagega.”

Maria Betania Iesu i heyausi

Mk. 14.3-9; Io. 12.1-8

Iesu Betania eai ie mia, Simona, lepera tauna, ena numa eai i bawa bigabiga i aiai, sine esau i laoma ia arinai alabata lasina i abiama, eausi alona eai, maisana i lai ariri, i hegoilaei ia boruboruna eai. Ena heaheatayao se ita, se siayau, si ene, “Sanapu sahasaha ina i gaba gaibui ta? Teina eausi ta taba se uneunei maisana lailai se abi, eo se mosei gogogesagesa tataodi aridi eai.” 10 Iesu i ataiei abo i ribalau aridi eai, i ene, “Sine ta sahaina au hemode? Laulau lolona i laulauei arigu eai ta. 11 Gogogesagesa tataodi huia gamagamagari maemiuyao se mia; eau nige huia gamagamagari maemiu. 12 Teina eausi i hegoi taugu eai ta, edi toregu i nuatunonohaiyao. 13 Ea heribamiu ta mamohoi, hari eanua, hari eanua eai, teina evanelia ta se lauguguiaei i lau e tanoubu i ohihai, sine ta ena laulau hinage abo se ribaei, ia abo abahenuaisinina.”

Iudasi Isakariota Guiau i unelau

Mk. 14.10, 11; Lk. 22.3-6

14 Saudoudoi‐labui wa esau, esana Iuda Isakariota, ie pesa ie lau kohena lailaidi aridi eai. 15 Ie ribalau isi aridi eai, i ene, “Egu saha abo au leama ia abo ea leawa?” Ana mohara se ribaei silver tau‐esega‐i‐mate‐soudoudoi. 16 Arinai ena dobila i eooi bena Iesu abo i morui.

Pasova se abi nonohai

Mk. 14.12-16; Lk. 22.14-20, 24-30

17 Areto‐nige‐ie‐tubu mataasina asubena bagubagunana eai heaheatayao se laoma Iesu arinai si ene, “Ai lau haedi pasova em abaaina ai abihetoa nonohai?” 18 Ia i ene, “Au lau eanua eai tau esau arinai, au ene, ‘Tanuagada i ene, Egu huia i hanahanaumao: maegu heaheatayao pasova abo ai ai em numa eai.’” 19 Heaheatayao Iesu ena riba se lauwatai: pasova se abihetoa nonohai.

Pasova murimurita aririna ede meta

Mk. 14.17-21; Lk. 22.14-20, 24-30

20 I maimailahi maenayao saudoudoi‐labui se bawabigabiga.

(Ioane 13.2-30 au hasiri. )

21 Isi ma aiaidi, i ene, “Ea heribamiu ta mamohoi ami sagu esau abo i moruigu.” 22 Isi abo se nuadubu ariri, esau, esau se ribalau ia arinai si ene, “Guiau e, eau wa?” 23 Arinadi i heuio i ene, “Ena ia nimana eo nimagu ai hedatuesegaidi gaeba alona eai, ia taumoruigu ede. 24 Tau Natuna abo i lau doha wasana se uri nonohaiyao: tau wa Tau Natuna taumoruina ede, kapore ia nuaahaahanina, tau ne i lolo taba ia nige se labasi.” 25 Iuda, taumoruina, ia arinana i heuio, i ene, “Tanuagagu e, eau wa?” Iesu ia arinai i ene, “Oa ede u ribaei.”

Guiau ena mataasi tabuna Iesu i hetubu

Mk. 14.22-25; Lk. 22.17-20; 1 Kor. 11.23-25

26 Isi ma aiaidi, Iesu areto ie abi, i lautoi, i ihi, i mosei heaheatayao aridi eai, i ene, “Au abi au ai; taugu ede ina.” 27 Bia ie abi, i lautoi, i mosei aridi eai, i ene, “Arinai gamagarimiu au nom; 28 osinagu ede ina gagaeo harihariuna eai, se heboriri tatao gamagaridi edi baaea abaribagigirina ede. 29 Ea heribamiu ta, vine masina taba nige ea nomuioi, i lau e asubenana eai eau maemiu abo ta nom‐esega Tamagu ena basileia eai.”

(Ioane, 14.1-31 au hasiri. )

Petero i uhara Iesu i ribanonohai

Mk. 14.26-31; Lk. 22.31-34; Io. 13.36-38

30 Wana esau se wana nonohai, abo se lau murimuri eai. Oliveta tupina eai.

(Ioane 15, 16, 17 au hasiri. )

31 Iesu i ribalau aridi eai, i ene, “Ina maiona ta gamagarimiu debagu eai abo au alabesibesi: doha se uriyao, si ene, ‘Mamoe tauitawataidi ea lubi, mamoe eawoidi abo se tatagorigori’ (Zech. 13.7). 32 Ea torouio abotai abo ea bagunaemiu Galilaia eai.” 33 Petero i ribalau ia arinai i ene, “Tatao gamagaridi debam eai abo se alabesibesi, eau taba nige ea alabesibesi.” 34 Iesu ia i heriba i ene, “Ea heribamiu ta mamohoi, ina maiona ta kamkam sora nige se dou, mahaiona abo u uharaegu.” 35 Petero i ribalau ia arinai i ene, “Eau maem abo ta mate esega, taba nige ea uharaem.” Nei doha hinage heaheatayao gamagaridi edi riba esega mo.

Iesu amamna lailai i hearo oea eai

Mk. 14.32-42; Lk. 22.40-46

36 Iesu maedi abo se lage dimo esau eai esana Getesemani, heaheatayao aridi eai i ene, “Inai au bawa, ea lau kalau nei eai ea lau‐uura.” 37 Maenayao Petero eo Sebedaio nanatunayao labui i woeaidi, arinai abo i hetubu i nuadubu, eo nuana i porohe ariri. 38 Ie ribalau aridi eai i ene, “Amnagu i baaea ariri, ea nuadubu matemate: inai au bawa, maegu ta silasilawa.”

Uura bagubaguna

Mk. 14.35; Lk. 22.41, 42

39 Ia abo i taulau, i guridobi debana ie tutu, i uura, i ene, “Tamagu e, ea ene bena bia ta u laeudoiei: taiede eau nige egu nuatu ea lauwatai: oabom mo em nuatu.”

Heaheata ma‐enodi

Mk. 14.37, 38,40; Lk. 22.45, 46

40 Ia abo i laoma heaheatayao aridi eai, ma‐enodi i lobaidi, i ribalau Petero arinai, i ene, “Ie saha mahana esega maeguyao nige ta silasilawa? 41 Au silasilawa, eo au uura, noho ata i hearomiu: earuamiu se eari, na bulumamiu se beruberu.”

Uura helabuina

Mk. 14.36; Lk. 22.44

42 Ma‐labui ie uio, i uura, i ene, “Tamagu e, taba bia ta nige u laeudoiei u ene bena ea nom, oabom nuam.” 43 I uioma abo i lobaiuioidi se eno‐matemateuio: isi matadi se porohe.

Uuru hehaionana

Mk. 14.39

44 I laugabaedi, ie uio, ma‐haiona i uura, ena riba esega mo. 45 Abotai abo i laoma ena heaheatayao aridi eai, i heribadi i ene, “Abo au eno‐eawasimiu; awa i hanahanaumao, Tau Natuna ia abo se morui se mosei tatao baaea nimadi eai. 46 Au torohai ta lau: taumoruigu i lagemao.”

Iesu se morui eo se toai

Mk. 14.43-50; Lk. 22.47-53; Io. 18.3-11

47 Ia ma ribaribana, Iuda, saudoudoi‐labui esau, i lagema moutuana lailai maenayao, ma elepadi, eo ma kebukebubudi, kohena lailaidi, eo eanua babadadi aridi eai se laoma. 48 Taumoruina wa heiheinoi i heribadi i ene, “Ena esau ea alagoiei ne, iaede meta, au toai.” 49 Abo i lagema Iesu arinai, i ene, “Guiau e, Eauedo!” Abo ia i alagoiei. 50 Iesu i ribalau ia arinai i ene, “Ehagu e, saha hesabana u laoma ta?” Arinai abo se laoma, nimadi eai se abilau Iesu arinai, abo se laei. 51 Iesu ana sagu esau nimana i loloi, ena elepa i nuisihai, kohena lailai ena heaheari esau i lau‐elepai beana i talahai. 52 Iesu ie ribalau ia arinai i ene, “Em elepa u toreuioi ena abaota eai, paana isi gamagaridi se aielepa, elepa eai hinage abo se unuhematedi. 53 U nuatui, u ene bena nige egu nuatu abo ina ena ea lau‐uura Tamagu arinai, ia aneru legiona saudoudoi‐labui abo i hetamariesegaidima? 54 Ena meta doha uriuri tabudi abo edohana edi hemahemamohoiena, si ene taba meta doha.” 55 Nei awa ne arinai Iesu i ribalau moutuana aridi eai, i ene, “Au laoma au toaigu eau doha tauaiaiyahari ma elepamiu eo ma kebukebubumiu? Asubena gamagamagari numa tabuna eai ea bawa maemiu, ea laulauheata, nige au abilaoma arigu eai.” 56 Teina ginauri gamagamagari se abidi peroveta edi uriuri bena abo se hemamohoiedi. Heaheata gamagari ia abo se nuagabaei, se dagogorigori.

Iesu se laei Kaiapa eo Sunaderi nuanuadi eai

Mk. 14.53-65; Io. 18.12, 19-24

57 Isi wa Iesu se toai, abo se laei kohena lailai Kaiapa arinai, nei eai tauuriuri eo babadadi se oigogo. 58 Petero muri ariri eai Iesu i laulauwatai se lau kohena saesaedaoina ena numa eai, ia i luhu heaheari maenayao se bawabigabiga, i itaitawatailaei. 59 Kohena lailaidi, eo babadadi, eo sunaderi gamagaridi, Iesu ana mata borabora se eooidi, ia bena se unuhemate. 60 Na nige se lobai: mataborabora gamagaridi tauribaedi se laoma, nige se lobai. Abotai abo mata borabora tauribaedi labui se laoma. 61 Si ene, “Teina tau ta i ene, ‘Eaubada ena numa tabuna lopagorigorina abina ea ata, eo asubena haiona eai abo ea hetorouioi.’” 62 Kohena saesaedaoina i toro i ribalau ia arinai, i ene, “Oa nige arinam? Wau taudi labui wa se ribataubigaim, u ene edoha?” 63 Iesu nige ariarinana. Kohena saesaedaoina ie ribalau ia arinai i ene, “Eaubada maumaurina debana eai ea hetaladuim ta, ena oa Keriso, Eaubada Natuna, u heribamai.” 64 Iesu i ribalau ia arinai, i ene, “Oa ede u ribaei: taiede ea heribam ta ea ene, abotai Tau Natuna abo au ita gigibori nimatutuna eai ie bawa, galewa eadadi boeadi eai i laolaoma.” 65 Kohena saesaedaoina ana lulu i purisihaidi, i ene, “Eaubada i ribahebaaea, ana mata saha ta eooi? Eaubada i ribahebaaea au ataieyao. 66 Emi nuatu saha?” Arinana se heuio si ene, “Ana mata nonohana, ia abo i mate.” 67 Ia matana se garigarisoi, ia se oioiahalai; headi ia se laulauwapai, 68 Si ene, “Oa Keriso, u riba peroveta arimai eai, Eai i lubim?”

Petero Guiau i uharaei

Mk. 14.66-72; Lk. 22.55-62; Io. 18.16-18

69 Petero numa lailai wa murimurina eai i babawa: siu esau i laoma ia arinai, i ene, “Oa hinage Iesu Galilaia maem?” 70 Isi gamagaridi matadi eai ie uhara, i ene, “Em riba u ribaei nige ea itaitai.” 71 Ia abo i lau murimuri eai, dobila numana eai, siu esau ia ie ita isi nei eai i ribalau aridi eai i ene, “Teina tau ta hinage Iesu Nasareta maena.” 72 Abo ie uhara uio, eo i arina baaea, i ene, “Tau me nige ea nuatui.” 73 Abotai abo isi nei eai se totoro se laoma, se ribalau Petero arinai, si ene, “Mamohoi oa hinage adi sagu esau: arinam i hemasaraham.” 74 Arinai abo i arina baaea ariri, i ene, “Tau me nige ea itaitai.” Maesega kamkam abo ie dou masaraha. 75 Petero Iesu ena riba wa nuana ie sae, ia i heriba wa i ene, “Kamkam sora nige ie dou, ma‐haiona abo u uharaegu.” I lulage murimuri eai, i dou matemate.

Copyright information for `SWP