Matthew 27

Sunederi Iesu se moselaei Pilato arinai

Mk. 15.1; Lk. 23.1; Io. 18.28

Mara‐ie‐tom kohena lailaidi, eo eanua babadadi gamagaridi se oioiriba Iesu bena se unui. Ia abo se pai, se woealaei, se mosei gavana Ponotio Pilato arinai.

Iuda ena nuaamamna lailai nige aniona

A. adi H. 1.16-19

Iuda, taumoruina wa, abo ie ita Iesu bena se unui, nuana i buibuini, silver tau‐i‐mate‐saudoudoi i uioedi kohena lailaidi eo babadai aridi eai. I ene, “Eau ea baaea, tau ne ea moruhaiyawa nige ena baaea.” Si ene, “Taiede, ai nige’e, oabom.”  Silver wa i gabalaedi numa tabuna alona eai, i laugabaedi, ie lau i gadosoha. Kohena lailaidi silver se abidi, si ene, “Moni abatoredi eai taba nige ta toredi ata laugagaeo ta utusi, paana ede osina maisana.” Se oioiriba, abo gurewa tauginaurina ena oea aridi eai se une, laolaoma tataodi bena edi bousa. Arinai abo oea wa esana se tore, Osina oeana, i laoma e huia ta. Arinai peroveta Ieremia ena riba se hemamohoiei, i ene ina doha, “Silver tau‐i‐mate‐saudoudoi se abidi, ia maisana si ene gonogonoana, ia Isaraela nanatunayao maisana se ribaei. 10 Gurewa tauginaurina ena oea aridi eai se mosei, doha Guiau i hetorogu” (Zech. 11.13).

Pilato Iesu i hesihesioi

Mk. 15.2-5; Lk. 23.2, 3; Io. 18.29-38

11 Iesu gavana matana eai i totoro: gavana i oimurini i ene, “Oa Iudea edi Wasawasa wa?” Iesu ia i heriba i ene, “Oa u ribaei.” 12 Kohena lailaidi, eo eanua babadadi ia se hegiru, ia nige arinana. 13 Pilato abo i ribalau ia arinai i ene, “Ginauri gamagari aridi eai se hegirum ta nige u ataiei?” 14 Nige riba esau awana eai i heuio: arinai gavana i noo ariri.

Iesu e Baraba?

Mk. 15.6, 15; Lk. 23.17, 25; Io. 18.38-40

15 Gavana ena laulau, ina mataasi eai ta, tauauauna esau i eairihai, aitea tau wa tatao isibom se henua. 16 Nei eai tauauauna esau ia wasalaulau, esana Baraba. 17 Isi abo se oigogo, Pilato ie ribalau aridi eai, i ene, “Eai au henua ede abo ea eairigabaeawa? Baraba, e Iesu esana ede Keriso?” 18 I nuatulobaiyao edi aiaromagigiri eai ia se moselaei. 19 Ia i bawasae abaheduhedudurai eai, ia monena tau esau i hetamari ia arinai, i ene, “Taulaulaududuraina me tabu u sahai: wau asubena ta ia ea enoliuliuaei, nuagu i hisihisili ariri.” 20 Kohena lailaidi eo babadadi moutuana se nuanuaoidi bena Baraba se awanorini, na Iesu bena se unui. 21 Gavana arinadi, abo i heuio, i ene, “Taudi labui ta aitea abo ea eairigabaeawa?” Si ene, “Baraba.” 22 Pilato i ribalau isi aridi eai, i ene, “Iesu se ribaei Keriso wa, edoha egu abiabina?” Gamagaridi se ribalau ia arinai si ene, “Ia abo se hesatauro.” 23 Gavana i ene, “Paana saha? baaea esana ie abi?” Abo se eogalailai si ene, “Ia abo se hesatauro.” 24 Pilato i nuatuiyao ia awana taba nige se abi, eo se hetalagegagega, goila ie abi, moutuana wa matadi eai nimana i deuridi, i ene, “Tau laulaududuraina ta osinana se heboriri nige agu giru: omi omibom.” 25 Tatao gamagaridi ia arinana se heuio si ene, “Ia osinana potamai eai i ota, eo nanatumaiyao potadi eai hinage.”

Baraba se eairihai

Mk. 15.15; Lk. 23.24-25

26 Ia Baraba abo i eairihai i laei aridi eai: eo Iesu i pidirihemate nonohai, abo i mosei nimadi eai ia bena se hesatauro.

Wasawasa wa nurinuri eai se hekorona, eo se woealaei abahesatauro eai

Mk. 15.16-23; Lk. 23.26-32; Io. 19.16-17

27 Gavana ena iala tataodi Iesu se laei edi abaoigogo birina eai, iala bodadi gamagamagari se oigogo ia arinai. 28 Ana lulu se abihaidi, lulu buiabuia arinai ia se helui. 29 Oeagi nurinuridi arinai korona se haturi se heousaei ia uruna potana eai, eo didiari se tore ia nimatutuna eai: se turituribono ia matana eai, se liuliuaei, si ene, “Eauedo, Iudea edi Wasawasa e!” 30 Ia se garigarisoi, didiari wa se abi uruna eai se hotaei. 31 Se liua lautom, abo lulu wa se abihai, ana lulu mamohoi mo se helui, se woealaei bena se hesatauro.

32 Se lulage murimuri eai, Kurene tauna esau se lobai, esana Simona: ia se lauhesom ena satauro i bahei.

Abihesataurona

Mk. 15.22-23; Lk. 23.33-43; Io. 19.17-24

33 Isi abo se lage dimo esau eai esana Gologota, heaheasonina ede, uruuru moiarudi. 34 Isi vinega ma oeagi kalakalapina se heboriesegai se mosei bena i nom: i nom’ita abo i otaotaei.

Keriso arinai laugagaeo se hemamohoiei

Mt. 5.17, 18; Gal. 3.11-14

35 Ia se hesatauro, ana lulu se soiedi, edi kelero se abi: peroveta ena riba bena arinai se hemamohoiei, doha i ene, “Agu lulu se soiedi, agu lulu arinai se hekelero.” 36 Nei eai se bawabigabiga ia se itaitai. 37 Uruna ewana eai ana mata se tore, se urisae, si ene, “TEINA TA IESU IUDEA EDI WASAWASA.” 38 Tauaiaiyahari labui maenayao se hesatauroesegaidi, esau nimatutuna eai, esau nimaseuseurina eai. 39 Isi se sae, se dobi se arina baaeaei eo se uruuruodei. 40 Si ene, “Oa numa tabuna tauailopaina, eo asubena haiona eai bena u hetorouioi wa, hage u hemauriuioim. Taba oa Eaubada Natuna hage satauro eai me u pesadobima.” 41 Hinage kohena lailaidi, eo tauuriuri tataodi, eo babadadi, ia se liuliuaei, si ene. 42 “Hari tatao mo i hemahemauridi: iabom hemauriuioina abina nige i ata. Ena ia Isaraela edi Wasawasa, satauro eai abo i pesadobima, ia abo ta sunusunumaei. 43 Eaubada i nuatuwatai: Eaubada ia besi i abi abo i hemauri: paana i ene. ‘Eau Eaubada Natuna.’” 44 Tauaiaiyahari hinage maenayao se hesatauroesegaidi wa, edi riba esega mo.

Iesu Keriso i tubahai

Mk. 15.33-41; Lk. 23.44-49; Io. 19.30-37

45 Awa haligigi‐esega i lau e awa haligigi‐hasi tanoubu i amumugudui. 46 Awa haligigi‐hasi eai Iesu i eaba lailai, i ene, “Eli, Eli, lama sabatani?” heaheasonina ede, “Egu Eaubada, egu Eaubada, ue saha u nuagabaegu ta?” 47 Headi nei eai se totoro, arinana se ataiei, si ene, “Tau me Elia i eogai.” 48 Adi sagu esau i aitautau, baro ie abi, vinega i hemonau, didiari eai i auhepatu, i helelesae bena i nom. 49 Isi headi si ene, “Sora i otawa, ta ita Elia abo i laoma i hemauri?” 50 Iesu i eaba uio arinana lailai, abo i tubahai.

Huia laugagaeona i lautom

Io. 1.17; Heb. 9.3-8; 10.19-20

51 Numa tabuna ana woeo i tapurisi labuini ewa eai ie dobi paa eai: tanoubu i tabutabubu, eo we’u se taigari. 52 Taumatemate bousadi se taigari; hetabu tataodi gamagaridi headiyao se eno abo se torouio. 53 Bousadi eai se lulagema ia torouiona murina eai, eo se lau eanua tabuna eai, se taumasaraha tatao headi aridi eai. 54 Kenturion, ma ana sasaguyao Iesu se itawatai wa, tanoubu i tabutabubu se ita, eo wau, ginauri headi wa hinage, arinai se matausi ariri, si ene, “Mamohoi ina Eaubada Natuna ede!”

55 Nei eai hinage sisine gamagaridi muri ariri eai ia se itaitai: isi Galilaia eai Iesu se hemuriwataiama ia se tautaubigai. 56 Isi ede Maria Magadala, eo Maria Iamesi maena Iose sinadi, eo Sebedaio nanatunayao sinadi.

Keriso bousa eai

Mk. 15.43-47; Lk. 23.55-56; Io. 19.38-42

57 I maimailahi, Arimatea tauna esau i laoma, ia taumonamonaune, esana ede Iosepa, ia hinage Iesu ena heaheata esau. 58 Ie lau Pilato arinai, Iesu sinarena wa i awanorini. Pilato abo i hetaladuidi sinarena se mosei ia arinai. 59 Iosepa sinare wa i leao, lulu linen aa’aana arinai ie suma. 60 Ena bousa harihariuna alona eai ie tore, we’u eai duha se sara nonohaiyao: we’u nabunabutuana bousa wa se hebuigudui, ia abo i lau. 61 Nei eai Maria Magadala, eo Maria esau bousa hasarina eai se babawa.

Bousa wa se gudu eo se itawatai.

62 Abinonoha asubenana mara‐ie‐tom, kohena lailai eo Parisea tataodi se tupagogoma Pilato arinai. 63 Si ene, “Taubada e, nuamai se sae tauborabora me ma maurina ena ribariba i ene, ‘Asubena haiona murina eai abo ea torouio.’ 64 Arinai u lauhesomdi bousa wa abo se itawataikomakomani i lau e asubena haiona wa se ohi, ata ena heaheatayao maiona eai se laumahimahihima, se laehesuara, abo tatao se heribadi si ene, ‘Mate eai i torouio:’ ata borabora murimuritana, borabora bagubagunana wa i saedioi.” 65 Pilato i ribalau aridi eai i ene, “Tauitaitawata tauiala au abidi au laedi: au lau bousa au gudu komakomani.” 66 Abo se lau bousa wa se itasipoi komakomani, we’u wa se buigudulaei tauitaitawata se hetorodi se itawatai.

Copyright information for `SWP