Matthew 3

Ioane Bapatiso ana wawari

Mk. 1.3-8; Lk. 3.2-7; Io. 1.6-8, 19-28

Nei asubenadi ne Ioane Bapatiso i laoma, Iudea barbarana eai i laulauguguia, ena ribariba i ene, “Nuamiu au buidi, galewa basileiana i hanahanaumao.” Ia ede teina Isaia peroveta ie ribaei wa i ene:

“Esau arinana barabara eai i eogaeoga, i ene,
Guiau ena eda au abihetoanonohai,
ena dobila au heduduraidi.” (Is. 40.3.)
Ioane ana lulu kamela wuiana, ana auduaduari sarai opina ie lio; ana aiai madimadi eo amoamo nuura eai se lobai. Ierusalema tataodi eo Iudea tataodi gamagamagari se lau ia arinai, eo Ioridano hasarina taumiaidi hinage, na Ioridano sagana eai ia i bapatisoidi, isi edi baaea se ribahemasarahadi.

Ia abo Parisea eo Sadukea gamagaridi i itadi ena bapatiso hesabana se laoma, i ribalau aridi eai i ene, “Mota nanatudiyao e! Eai i heribanonohaimiuo ouyalayala i laolaoma bena au dagoei me? Nuabui uauana au hemasarahadi, na tabu emi nuatu ina doha au ene, ‘Aberahama ai tamamai ede’; ea heribamiu Eaubada abina i ata ina we’u eai ta Aberahama nanatunayao i hetubudi. 10 Abo‐ina ilama se toreyao oeagi paadi eai, oeagi gamagaridi uadi nige se lolo abo se oiheguridi, se gabalaedi oeagi alaalasina boena eai.

11 “Mamohoi eau goila eai ea hebapatisoimiu ta emi nuabui eai, na ia murigu eai i laoma ia mo i sae ariri ede, eau nige ea lolo ia ena ae‐um ea baheidi; ia Earua Tabuna ma‐alaalasina arinai abo i hebapatisoimiu. 12 Ena tapitapi nimana eai, ena
3.12wheat.
sitona ena aba‐tapitapi matuna abo i tapitapi komakomani, sitona aiaina abo i tanogogoi i tore ena sanara eai, wenudi wa abo i gabu oeagi alaalasina eai, i lau e nige nosina.”

Iesu se hebapatisoi

Mk. 1.9-11; Lk. 3.21, 22; Io. 1.31-34

13 Iesu abotai Galilaia eai i laoma Ioridano eai, Ioane arinai, ia bena i hebapatisoi. 14 Ioane bena i ribanuahi, i ene, “I lolo taba oa mo u hebapatisoigu, u laoma arigu eai, wa?” 15 Na Iesu ena riba i heuio i ene, “Taiede ta lauwatai; i lolo bena laulau dudurai gamagamagari ta abi‐heohidi.” Arinai abo ie eari. 16 Iesu se hebapatiso‐nonohaiyao, ma‐esega goila eai i gaeosaema, galewa abo i taigari ia matana eai, Eaubada ena Earua ie ita i dobima doha bunebune, ie toa ia potana eai; 17 arina esau galewa eai i ribama, i ene, “Natuyogoyogoigu ede ina, ia arinai nuagu i lolo ariri.”

Copyright information for `SWP