Matthew 4

Iesu se nohoi

Mk. 1.12; Lk. 4.1-13; Gen. 3.6

Earua Iesu abo i woeai barabara eai, diabolo ia bena i nohoi. Asubena tatao‐labui‐se‐mate eo maiona tatao‐labui‐se‐mate i aiudi, abo i guriam. Taunoho wa abo i laoma ia arinai i ene, “Ena oa Eaubada Natuna, teina we’u ta u heribadi abo se hemala
4.3bread.
areto.”
I ribalau i ene, “Se uriyao si ene,

‘Tau taba nige areto eai mo i mauri,
na riba gamagamagari eai hinage Eaubada awana eai se laoma.’” (Deu. 8.3).
Diabolo ia abo i woeai i laei eanua tabuna eai, i hetoro dubu lailai isu saesaena eai, abo i heriba i ene, “Ena oa Eaubada Natuna, hage u gabodobem; doha se uriyao si ene,

‘Ena aneru i hetorodi se itawataim;’
eo

‘Nimadi eai abo se abiisinim,
ata aem u hetupanei we’u eai.’”
(Psa. 9.11, 12).

Iesu abo i ribalau i ene, “Hinage se uriyao si ene, ‘Guiau em Eaubada tabu u nohoi.’” Hinage diabolo ia abo i woeai i laei oea tupi lohaloha‐aririna eai, tanoubu basileia gamagamagari ia i heita, itaitadi se lolo ariri; na i heriba i ene, “Teina ginauri gamagamagari ta abo ea lediwa, ena u tabaohuiguma, u aihelahuigu.” 10 Iesu abo i ribalau ia arinai i ene, “Satani e, u lausuara! se uriyao si ene,

‘Guiau em Eaubada iabom taba u aihelahui mo, ia iabom u heaeaiei ede.’”
11 Arinai abo diabolo ia i laugabaei, abotai aneru se laoma se bobodiei.

Iesu Kaperanauma eai i lage, ana wawari i hetubu

Mk. 1.14; Lk. 4.14, 15

12 Iesu wasa i ataiei Ioane se toai se laei numamasigiri eai, abo i torohai i lau Galilaia; 13 Nasareta i laugabaei i laoma Kaperanauma eai ie mia, gabogabo hasarina eai, Sebulona eo Napatali edi oea sigasigadi eai, 14 bena riba Isaia peroveta i ribaei abo se lauhetubu, i ene ina doha:

15 “Sebulona oeana eo Napatali oeana,
teha gabogabo, Ioridano hari tehana eai,
Galilaia, Murimuri‐tataodi enadi wa:
16 tatao, masigiri boeana eai se babawa,
marana lailai se ita,
isi hinage mate tehana eai se bawa, eo mate loguloguna eai, aridi eai mara i iuyari.”
17 Nei huiana ne Iesu i lauguguia hetubu, i ene, “Nuamiu au buidi, paana galewa basileiana ede i hanahanaumao.”

Petero maena Anederea edi eoga

Mk. 1.16-20; Lk. 5.2-11

18 Iesu i tautausi Galilaia gabogabona hasarina eai, tataoyao labui i itadi, esau Simona, iaede esana se ribaei Petero, eo ena tau Anederea, hiana se galaei gabogabo eai; paana isi tauyamayama. 19 I heribadi i ene, “Au hemuriwataiguma, abo ea hetoromiu au hemala tauyama, tatao abo au aitoa.” 20 Maesega edi hiana se laugabaedi, ia se lauwatai. 21 Abo i laulau e, tau esau maena doga ie itadi, Iamesi Sebedaio natuna, eo ena tau Ioane, taudi labui ma tamadi, isi waga eai, edi hiana se eoma, na i eogaidi. 22 Maesega edi waga eo tamadi wa se laugabaedi, ia se lauwatai.

23 Iesu Galilaia i lauhetaiiri, edi sunago alodi eai i laulauheata, basileia evaneliana i lauguguiai, tauaiaiiwala gamagamagari hinage tatao boeadi eai, i hemauridi. 24 Arinai ia wasana i tadada i lau e Suria i hetaiiri, tau‐asiasiebo gamagamagari, eo headi hari iwala, hari amamna, se hearodi se woeaidima ia arinai to i hemauridi. 25 Moutuadi lailai ia se lauwatai, Galilaia eai se laoma, eo Ierusalema hinage, eo Iudea, eo Ioridano hari teha eai.

Copyright information for `SWP