Matthew 5

Oea tupi eai guguiana

Lk. 6.20-49

Ribahewoiwoina.

Moutuadi wa i itadi, i dalasae oea, eai i bawabigabiga ena heaheatayao abo se laoma ia arinai. Awana i dabari i heatadi, i ene:

“Tatao se nuatudobidobiuiodi nuadi abo se kode, galewa basileiana isi enadi.

“Isi taunuanuadubu nuadi abo se kode paana ede abo se henuabigadi.

“Tatao iila‐lolololodi nuadi abo se kode tanoubu abo se abi enadi.

“Isi laulau‐dudurai arinai se guriam eo gadodi se magu, nuadi abo se kode, abo bogadi se sese.

Isi taunuatoatoa nuadi abo se kode, paana ede isi hinage abo se nuatoatoaidi.

“Isi tau‐nua’aa’aa nuadi abo se kode, isi Eaubada abo se ita.

“Isi taulaulaubiri nuadi abo se kode, isi abo esadi se ribaedi Eaubada nanatunayao.

10 “Isi laulau dudurai debana eai se hebaaeadi, nuadi abo se kode galewa basileiana isi enadi.

11 “Taba tatao se isugaraemiu, eo se hebaaeamiu eo wasamiu gamagaridi se hebaaeadi, se bora‐auridi, eau debagu eai, nuamiu abo se kode. 12 Au kode, abo au kode ariri, emi maisa galewa eai ie lai, peroveta se mugamugaiemiu, isi hinage se hebaaeadi doha nei.

Tauataiena se heaheasoniei

Mk. 4.21-23; Lk. 8.16-18

13 “Omi tanoubu aritana; na taba arita i gouai edoha ena heahearitana? Abo nige ana abi, se gabaei mo, tatao abo se ututawatawai.

14 “Omi tanoubu marana. Eanua oea tupina eai se hetoro taba nige i tauyamui. 15 Hinage lamepa nige se healasi abo gulewa eai se hebuitawai, se tore lamepa ena aba‐ota eai, abo tatao gamagaridi numa alona eai i hemaradi. 16 Hinage doha emi mara au hesinadi tatao matadi eai, emi abi lolodi se itadi arinai abo Tamamiu galewa eai se hedebasaei.

Keriso ena nuatu laugagaeona arinai.

17 “Tabu emi nuatu au ene ea laoma ta laugagaeo eo peroveta ea hebaaeadi; nige ea laoma ta ea hebaaeadi, ea hemamohoiedi mo. 18 Mamohoi ea heribamiu ta, galewa eo tanoubu abo se lautom, iota esau eo riba gagiri‐konekonena esau laugagaeo eai, taba nige se lautom, i lau e ginauri gamagamagari so hemamohoiheohidi. 19 Ena tau esau teina laugagaeo ta gagirina esega i utusi, eo tatao i heatadi se utusi, ia abo se ribadobedobei galewa basileiana eai; na ena tau esau i lauwataidi eo i heatadi, ia abo se riba‐tausaei galewa basileiana eai. 20 Ea heribamiu ta ena emi laulau dudurai, tau‐uriuri eo Parisea edi laulau dudurai nige se hemuridi, taba nige au lusora galewa basileiana eai.

21 “Au ataieyao tatao mumuga eai wa se heribadi si ene, ‘Tabu u aiunu; (Exod. 20.13) taba esa, esa i aiunu se laei aba‐hekiraino eai.’ 22 Eau ea heribamiu ea ene taba esa, esa ena tau esau i ouyalayalaei mo, ia hinage taba se laei aba‐hekiraino eai; eo esa, esa ena tau i
5.22Raka, Heleni edi riba baaea esau.
riba‐hebaaeaei, ia taba se laei Sunederi matadi eai, eo esa, esa i ene, ‘Yauyaurem!’ ia taba Gehena alaalasina i matausiei.
23 Ena taba em ainauia u peiauri dubu hatahatana tabuna eai, arinai abo nuam i sae eham esau u hebaaea, 24 em ainauia wa ue tore hatahata tabuna nuanuana eai, sora u laugabaei, u lau ma‐eham au hainuabiga baguna, abotai abo u laoma em ainauia u mose. 25 Em tau u heyalaei wa maidam au hainuabiga heuheula, sora dobila eai taumi labui au laulau esega lauhetala hesabana; ata em tau u heyalaei wa i laem tauhedudurai arinai, tauhedudurai abo i mosem tauitaitawata arinai, oa abo se tutuguduim. 26 Mamohoi ea heribam ta, taba nige u lulagema i lau e sora em pene u hemaisaheohidi.

27 Au ataieyao tatao mumuga eai si ene, ‘Tabu u ganaganawari.’ (Exod. 20.14). 28 Na eau ea heribamiu ta ea ene taba tau esau sine esau i italau i lelehiei, ia nuana eai i ganawario. 29 Ena mata tutum i hegurim u lamohai, u gabahesuara; i lolo matam esega u hebaaea, ata ma‐taum i ohihai abo se gabalaem Gehena eai. 30 Ena nima tutum i hegurim u tomgabaei; i lolo nimam esega u hebaaea, ata ma‐taum i ohihai abo se gabadobem Gehena eai.

Iesu inawase ribana i ribaei.

Mt. 19.3-11; Mk. 10.2-12; 1 Kor. 7.10-15

31 “Hinage si ene, ‘taba esa, esa monena i gegebiei, abo ena inawase pepana i mosei.’ (Deu. 24.1) 32 Na eau ea heribamiu ta ea ene, ena tau esau monena i gegebiei, sine wa nige i ganaganawari, arinai abo sine wa i heganaganawari; eo esa, esa sine se gegebiei wa i tawasorai, ia hinage abo i ganaganawari.

33 “Hinage au ataieyao isi mumuga tataodi si ene, ‘Tabu au aigora borabora, (Exod. 20.7) na emi aigora Guiau arinai abo au hemamohoiei’, 34 Na eau ea heribamiu ta ea ene, Tabu au aigora, tabu galewa arinai, Eaubada ena terona meta, 35 tabu tanoubu arinai, aena ana bou meta, tabu Ierusalema arinai, wasawasa lailai ena eanua meta. 36 Tabu u aigora urum arinai, nige abina u ata maiawana esega u heposiposi e u hedubaduba. 37 Em riba u ribaei mo u ene ‘E, E, e Nige’e, Nige’e,’ ina u helaidi ede baaea arinai i tubuma.

38 “Au ataieyao isi si ene, ‘Mata helena mata maisana, mo’a helena mo’a maisana;’ (Ex. 21.24) 39 Na eau ea heribamiu ta ea ene, tau baaea i hebaaeam tabu u hemaisa; esa eo esa parea‐tutum ie wai, u sinibui parea esau hinage u mosei; 40 ena tau esau i woeaim tauhedudurai matana eai em pereue bena i abi, em pereue lohaloha u mosei hinage; 41 taba esau i hetaladuim i ene u laoma ta lau maila esega, besi maila labui maem au lau. 42 Tau esau saha i aiboda arim eai u mosei, esau saha bena i sagenai tabu u otaotaei.

43 “Au ataieyao si ene, ‘Helem‐taumia u gadosisiei (Lev. 19.18) na em waiunu u aiouei.’ 44 Ea heribamiu ta ea ene, Emi waiunu au gadosisiedi, isi se hebaaeamiu; eo se heamamnamiu, enadi au lau‐uura, 45 arinai abo Tamamiu galewa eai nanatunayao omi; ena mahana i hesina tatao baaea eo tatao lolo potadi eai, eo nabu i hetaru taulaulau‐dudurai eo taulaulaugewagewa potadi eai. 46 Taba taugadosisiemiu mo au gadosisiedi, emi lolo saha?
5.46Isi ede takisi‐tautano, abi‐gaibu tataodi.
Telona tataodi meta doha se abi, e nige’e?
47 Taba ehamiuyao mo au aitoiedi, edohana tatao headi au hemuridi? Murimuri‐tataodi isi hinage se abi doha nei, e nige’e? 48 Omi bena au lolo‐esegaimiu, doha Tamamiu galewa eai i lolodumaduma.

Copyright information for `SWP