Matthew 6

Guguia oea‐tupi eai wa, se laelaei.

“Au komanimiu emi laulau duduraidi nige au abidi tatao matadi eai, bena se itamiu; ata nige maisana au abi Tamamiu galewa eai wa arinai.

“Em ainauia u mosei, tabu bogigi u iuhi nonohai, doha tatao borabora sunago alodi eai, eo dobiladi eai, bena tatao se itadi eo se hedebasaedi. Mamohoi ea heribamiu ta, isi maisana se abiyao. Na oa taba u ainauia, nima‐tutum ena abiabi tabu nima‐seuseurim i ita, arinai em ainauia abo u mosemodigaui; Tamam i ita‐modigauiyao ia abo i hemaisa.

“Ena u uura hinage, tabu oa doha tatao borabora; paana isi edi gadosisi bena se totoro se uura sunago alodi eai, eo dobila konadi eai, tatao bena se itadi. Mamohoi ea heribamiu ta, isi maisadi se abiyao. Na oa ena u lau‐uura, u lulau em biriutusi alona eai, dobila abo u gudu, u lau‐uura Tamam i mia‐modigau arinai; eo Tamam i ita‐modigaui, abo i ainauiaim.

“Au laulau‐uura wa, tabu riba nige aniodi au ribaedi mo, doha hinage Murimuri tataodi; isi edi nuatu si ene riba se hegamagari abo se ataiei. Omi tabu doha isi, sora nige au aiboda, Tamamiu i nuatuiyao abi saha, abi saha lolodi bena au abidi.

Uura mamohoi tautauna

Lk. 11.1-13

“Ina doha au uura, au ene:
Tamamai e, galewa eai,
Esam se hetabuei,
10 Em basileia bena i laoma,
Em nuatu tanoubu eai ta bena se lauwatai
Doha galewa eai laulauna,
11 Aiai ama wau‐ta u leama;
12 Ema baaea u nuatugabaedi,
Doha hinage ai, tauhebaaeamai edi baaea ai nuatugabaedi;
13 Ena noho ai hearo tabu u hesagugabaemai,
Na baaea eai mo u hesaguhaimai.
(Basileiana enam, gigiborina enam, tepo saesaena enam, ana huia, ana tasi, Amen.)
14 Ena tatao edi baaea au ribagigiridi, Tamamiu galewa eai omi emi baaea abo hinage i ribagigiridi; 15 ena tatao edi baaea nige au ribagigiridi, Tamamiu omi emi baaea hinage taba nige i ribagigiridi.

16 “Hinage taba au aiudi tabu omi doha tatao borabora matadi se welawelai, adi ao hinage se hebaaeadi, tatao, bena se itadi se aiudi. Mamohoi ea heribamiu ta, edi ainauia se abiyao. 17 Na oa taba u aiudi, urum u heyausi, u mata bui hinage, 18 tatao taba nige bena se itam u aiudi wa, Tamam iabom ena abamiamodigau eai bena i itam; Tamam wa i itamodigaui abo i ainauiaim.

Gogo lauheatana: basileia laugagaeona.

19 “Emi gogo tabu au peigogoidi tanoubu eai ta, inai manumanu eo masi abo se hebaaeadi, eo tauaiaiyahari se lopa abo se aiyahari, 20 na emi gogo galewa eai mo au peigogoidi, nei eai manumanu eo masi nige se hebaaeadi, eo hinage tauaiaiyahari nige se lopa se aiyahari. 21 Emi gogo abatoredi ede, nuamiu abo hinage nei eai.

22 “Tauda lampana ede mata. Arinai ena matam i lau dudurai esega, taum i ohihai abo i mara gudui; 23 taba matam i baaea, taum i ohihai abo i masigiri gudui. Taba marana boeam eai i masigiri, abo i masigiri dumaduma meta!

24 “Nige tau esau abo tanuaga labui i heaeaiedi; esau abo i hewaiunuei, esau i gadosisiei, e esau i nuatuaririei, esau i isuewaei. Eaubada eo mamona taba nige au heaeai‐esegaidi.

Eda dobila se lau baaea: ta ene Tamada i nuatuida.

25 “Arinai ede ea heribamiu ta, tabu maurimiu au nuatudaoiei, saha abo au ai, saha abo au nom, saha abo au lui. Mauri mo i sae, aiai nige’e, tau hinage i sae, lulu nige’e, wa? 26 Galewa manudi hage au itadi: nige adi se uma, nige se lau‐oea, eo nige edi sanara, taiede Tamamiu galewa eai i heaidi. Omi isi au saetawatawaidi, e nige’e? 27 Omi esau taba i nuatudaoi, eai abo ena mauri huiana i heloha kubita esega? 28 Eo saha lulu au nuatudaoiei? Oea baiobaiodi hage au nuatuidi, isi nige se paisoa, nige se lulu‐haturi; 29 hinage ea heribamiu ta, Solomona ana pasa lolodi eai ana ao nige i lolo doha hinage isi. 30 Taba Eaubada ina doha oea leidi i heluidi, wau ie ota, maraitom se gabu um boeana eai, omi abo nige i heluimiu wa, sunuma gagiri tataomiu e? 31 Arinai ede tabu emi nua‐mode au ene, ‘Saha abo ai aidi?’ e ‘Saha abo ai nomdi?’ e ‘Saha abo ai luidi?’ 32 Teina ginauri gamagamagari ta Murimuri‐tataodi se eooyooidi ede; Tamamiu galewa eai i itayao teina ginauri gamagamagari ta nige au abidi. 33 Na Eaubada ena basileia au eoobagunai, eo ena laulau‐duduraina hinage, abotai abo wau ginauri gamagaridi wa se heoiesegaidiwa.

34 “Tabu maraitom enana u modei, sora maraitom iabom enana abo gonoana, maraitom ena baaea saha maraitom abo u nuatui.

Copyright information for `SWP