Matthew 7

“Tabu u hegihegiru, ata oa hinage se hegirum. Giru wa arinai u hegiru arinai oa abo hinage se hegirum, eo nonoi wa arinai u nonoiei abo hinage se nonoiyawa arim eai. Ue saha muari u ita em tau matana eai, na oeagi oa matam eai nige u nuatui? Hinage edoha em ribariba em tau arinai u ene, ‘Muari matam eai me bena ea abihai,’ na oeagi sora oa matam eai ie ota? Oa tauboraborasom, oeagi oa matam boeana eai u abihai bagunai, arinai abo u ita‐loloei em tau matana muarina abo u abihai.

Uura lauheatana

Lk. 11.1-13

“Ginauri tabuna tabu u mosei kedewa aridi eai, hinage tabu em giniuba matamatapoudi u gabaedi sarai aridi eai, ata aedi eai, se utu‐tawatawaidi, abo se sinibui se letaim.

“U aiboda, abo se leawa; u eoo, abo u lobai; u ipeipesi, dobila guduna abo se soeawa. Paana ia i aiaiboda abo i abi, eo ia i eoo abo i lobai, eo ia i ipeipesi ia arinai abo se soe. Aitea tau arimiu eai, taba natuna falawa i aiboda, we’u abo i mosei, wa? 10 Taba eama i aiboda, mota abo i mosei? 11 Taba omi, baaea tataomiuyao, abidi au atao ainauia lolodi au mosedi nanatumiuyao aridi eai, Tamamiu galewa eai iabom ginauri lolodi abo i mosei tauaiaiboda aridi eai, e nige’e? 12 Abiabidi gamagamagari u henua tatao se abidi arim eai, doha nei hinage u abidi isi aridi eai; teina ta laugagaeo eo peroveta ribadi ede.

Dobila labui

Sal. 1

13 “Au lusoralau dobila gagirina arinai; paana dobila sorasorana ie lai, eo edana i magaga i lau e mate arinai, tatao gamagaridi abo se lulagelau arinai. 14 Paana ede abalusoralauna i ahiahi, eo eda sausauaina mo i lau e mauri arinai, tatao hisahisawaidi mo se lobai.

15 “Peroveta borabora au komanidi, se laowa arimiu eai adi lulu mamoe uiadi, boeadi eai doha
7.15English eai si enewolves.
luko aiailetadi.
16 Uauadi arinai abo au italobaidi. Malanurinuri eai tatao abo vine se abidi wa? eo popohauhau eai abo kuhou hinage se gigidi, wa? 17 Iaede, oeagi lolodi uaua lolodi se toredi, na oeagi baaeadi uaua baaeadi se toredi. 18 Oeagi lolona uaua baaeana taba nige i tore, oeagi baaeana hinage uaua lolona taba nige i tore. 19 Oeagi gamagaridi esau eo esau uaua lolodi nige se toredi se oiheguridi, abo se gabalaedi oeagi alaalasina boeana eai. 20 Arinai ede, uauadi eai abo au italobaidi.

Iesu ta ribaribaei to nige ta sunumawatai, i baaea.

21 “Isi gamagaridi arigu eai si ene, ‘Guiau e, Guiau e,’ headi taba nige se lusora galewa basileiana eai, na iabom mo Tamagu galewa eai i mia ena nuatu i ginauriwatai. 22 Nei asubenana ne gamagaridi abo se ribalaoma arigu eai si ene, ‘Guiau e, Guiau e, ai ede esam eai ai riba‐peroveta e nige’e, wa? Esam eai demoni ai aiduiedi e nige’e, wa? Esam eai laulau gigiboridi ai ginauridi e nige’e, wa?’ 23 Abo ea riba masaraha aridi eai ea ene, ‘Eau ea hekaumiu; omi baaea tauabidi, au lausuaraegu.’

Numa aba‐tore labui

Lk. 6.47-49

24 “Esa eo esa teina egu riba ta i ataiedi, eo i lauwataidi, ea ene ia doha tausonosonogana esau, ena numa malamalatete potana eai i hetoro; 25 nabu abo ie taru, eo abaita ie didi, eo mana ie toa, numa wa ie eai, nige i guri, paana ede malamalatete potana eai se hetoro. 26 Esa eo esa teina egu riba ta i ataiedi, eo nige i lauwataidi, abo se heaheasoniei ia tauyauyaurena, ena numa malageregere eai mo i hetoro; 27 nabu abo ie taru, eo abaita ie didi, eo mana ie toa, numa wa ie eai, abo ie guri; i tatagorigori ariri.”

28 Iesu teina riba ta i riba lautom, tatao ena guguia se nooei, 29 paana ede i heatadi ena riba ma gigiborina, nige doha tau‐uriuri tataodi.

Copyright information for `SWP