Matthew 8

Iesu lepera tauna i hemauri

Mk. 1.40; Lk. 5.12-14

Ia oea eai wa ie leta ie dobi, moutuadi lailai se hemuriwatai; lepera tauna esau i laoma ia arinai, i turibono ia matana eai, i ene, “Guiau e, ena u henua, oa abina u ata u heaagu.” Iesu nimana i loloilaei, tau wa i abiita, i ene, “Ea henua, oa abo u aa.” Maesega ana lepera ie uru. Iesu ia i heriba i ene, “Tabu tau esau arinai u wasawasaei; u lau mo kohena arinai, ainauia Mose i ribaei wa u mosei, laulau ta u hemasaraha aridi eai.” (Lev. 14.4).

Iesu kenturion ena heaheari i hemauri

Lk. 7.10

Ia abo i lulage Kaperenauma eai, kenturion esau i laoma ia arinai, i awanoridaoi, i ene, “Guiau e, Tauheaeaiegu numa eai ie ota i palisi, tauna se amamna ariri.” Iesu ia i heriba, i ene, “Ea laowa, abo ea hemauri.” Kenturion i ribauio i ene, “Guiau e, eau nige ea lolo bena u laoma egu numa alona eai: em riba mo u ribaei, to egu heaeai tauna abo i mauri. Eau hinage tanuaga esau ea heaeaiei, eo hinage tauiala tanuagadi ede eau: tau esau ea heriba ea ene, ‘U lau,’ abo i lau: ea heriba ea ene, ‘U laoma,’ abo i laoma: egu heaeai tauna arinai ea ene, ‘U ginauri,’ abo i ginauri.” 10 Ena riba Iesu i ataiei ie noo, isi taulauwataina i heribadi i ene, “Mamohoi ea heribamiu ta, nige sunuma doha ina ea ita, Isaraela eai nige esau doha. 11 Ea heribamiu ta, tatao gamagaridi teha aruabu, eo teha eahala abo se laoma maedi Aberahama, eo Isaako, eo Iakobo se bawabigabiga galewa basileiana eai. 12 Na basileia nanatunayao masigiri ariariri boeana eai abo se gabalaedi, nei eai abo se doudou, eo gadigadidi se taburuyahisidi.” 13 Iesu kenturion i heriba, i ene, “U lau, em sunuma wa abo ie tubu.” Ena heaeai tauna edi huia ribariba eai ne ie mauri.

Iesu, Petero bosiana sine i hemauri

Mk. 1.29-34; Lk. 4.38-41

14 Abotai abo Iesu i lagema Petero ena numa eai, ia bosiana i ita ie ota, tauna se gigibori ariri. 15 Ia nimana i abiitalaei, ena gigibori i lautom: abo i toro i heaeaiedi. 16 I maimailahio, demoni tauluidi gamagaridi se woeaidima ia arinai: ena riba eai earua i aiduiedi, eo isi hinage tauasiasiebo gamagamagari i hemauridi. 17 Arinai abo riba wa Isaia peroveta i ribaei, se hemamohoiei, i ene, “Eda beruberu ia i abihaidi, eo eda asiebo i bahedi.” (Is. 53.4).

18 Iesu moutuadi lailai i itadi, ia se lauwatai, i lauhesomdi bena abo se lau hari teha eai ne.

Isi Iesu se ribaribaei mo

Lk. 9.57-62

19 Tauuriuri esau i laoma ia i heriba i ene, “Tanuagagu e, taba em abasae, em abadobi eai ea lauwataim.” 20 Iesu ia i heriba i ene
8.20English si ene,foxes.
“Alope edi guda, ewa manudi edi noi se abidi; na Tau Natuna uruna nige ena aba‐aiunuaena.”
21 Heaheata esau ia i heriba i ene, “Guiau e, bena ea lau tamagu ea tore bagunai.” 22 Iesu ia i heriba i ene, “U lauwataiguma mo: taumatemate isibom edi taumatemate abo se toredi.”

Iesu mana eo butubutu i ribahetarudi.

Mk. 4.36-41; Lk. 8.22-25

23 Ia abo i gerusae waga eai, ena heaheatayao ia se hemuriwatai. 24 Gabogabo eai mana lailai i lagelage, butubutu waga i poii: na ia ma‐enona. 25 Ena heaheatayao se laoma ia se hanoi, si ene, “Guiau e, u hemaurida: ata ta mate.” 26 Ia i heribadi i ene, “Omi saha au matausini? emi sunuma i gagiri.” Ia abo i toro mana eo gabogabo i ribahetarudi: abo i daumori ariri. 27 Tatao wa se noo, si ene, “Tau ta edohana ina, mana eo gabogabo ena riba se ataiei!”

Gadara eai Iesu demoni i aiduiedi

Mk. 5.1-21; Lk. 8.26-40

28 Ia abo ie duna hari teha eai Geresene oeana eai, tatao labui demoni se luidi maedi se hailobai, isi bousa eai se loama, se hemahemanabara ariri, arinai tatao nei dobila wa se laulaugabaei. 29 Isi se eabayaba, si ene, “Oa Eaubada Natuna e, saha abo ai abi arim eai? Oa u laoma ina bena u heamamnanonohaimai?” 30 Sarai eawoidi esau se dumuri eda lohaloha eai. 31 Demoni ia se awanorini, si ene, “Ena u aiduiemai u hetamarihesuaramai nei sarai eawoidi ne boeadi eai.” 32 Ia abo i heribadi, i ene, “Au lau.” Abo se lulagema murimuri eai, eo se lulau sarai eawoidi boeadi eai; na eawoidi wa se ohihai abo se aitautau se dobi padipadi eai, se mate ohi gabogabo eai. 33 Isi sarai tausuisuidi abo se dago, se laulau e eanua eai se lage, wasa wa se heribadi, eo demoni tauluidi wasana hinage. 34 Eanua tataodi gamagamagari abo se laoma bena Iesu maedi se hailobai, ia se ita se aiboda adidiri ia arinai, si ene, “bena ama sigasiga ta u laugabaei.”

Copyright information for `SWP