Matthew 9

Iesu i uio Kaperenauma eai; tau palisi i hemauri

Mk. 2.3-13; Lk. 5.18-26

Ia waga eai ie geru ie lau hari sana awasi eai, abo ie lage ena eanua eai. Na, tau esau ena asiebo i palisi, ie ota hatahata eai, se baheiama: Iesu edi nuatu adidirina i itayao, asiebo palisi tauabina wa i heriba, i ene, “Natugu e, u kode mo; em baaea se ribagigiridio.” Tauuriuri headi se heunaboisaha, si ene, “Tau ta Eaubada i arina baaeai.” Iesu, edi nuatu i nuatulobaiyao, i ene, “Saha baaeana au heunaboisahaei? Aitea i masamasaraha ede, ea ene, ‘Em baaea se ribagigiridi,’ e ea ene, ‘U torohai, u lau?’ Omi bena au ita Tau Natuna tanoubu eai ta, ia gigiborina eai, baaea i ribagigiridi (asiebo palisi tau‐abina i heriba, i ene), U torohai, em eba u nou, u lau em numa eai.” Ia i torohai, i lau ena numa eai. Moutuadi se ita se matausi Eaubada se hedebasaei, ena gigibori nei doha i mosei tatao aridi eai.

Mataio se eogai

Mk. 2.14; Lk. 5.27-29

Nei eai Iesu i torohai i lau, tau esau ie ita, esana Mataio, takisi numana eai i babawa, ia i heriba, i ene, “U lauwataiguma.” Ia abo i torohai, ia i hemuriwatai.

Iesu Parisea edi riba i heuio

Mk. 2.15-20; Lk. 5.29-35

10 Iesu i bawabigabiga, numa eai i aiai, eo takisitautano gamagamagari, eo tatao baabaaea se laoma Iesu maena heaheatayao maedi se bawagogo. 11 Parisea abo se itadi, ena heaheatayao se heribadi si ene, “Tanuagamiu ie saha takisi tataodi, eo tatao baabaaea maedi se aiai esega?” 12 Iesu riba wa i ataiei, i ene, “Taumaumauri doketa nige se abi, tauasiasiebo mo. 13 Au lau teina riba ta aniona au eooi. ‘Eau nuatoatoa ea henua, aitalasm nige’e (Hos. 6.6):’ paana ede nige ea laoma taulaulau‐dudurai ea eogaidi, tatao baabaaeadi mo.”

14 Ioane ena heaheatayao abo se laoma Iesu arinai, si ene, “Ai, eo Parisea, huia gamagamagari ai aiaiudi, oaem heaheatayao se saha nige se aiaiudi hinage?” 15 Iesu i heribadi i ene, “Wa, tautawasora harihariu ena heriam se nuadubu tautawasora maedi sora se miaesega? Na huiana abo i lagema, tautawasora harihariu abo se laesuara, nei asubenadi eai abo se aiaiudi.”

Parabole: lulu eo iledi

Mk. 2.21, 22; Lk. 5.36-39

16 Nige tau esau lulu harihariuna i popoi lulu beabeana arinai, bena se bodigudui abo se tapurisi uio, lulu wa abo i tapurisi ariri. 17 Hinage tatao waina harihariuna nige se hegoi sarai opina iledi beabeadi alodi eai, ata doha iledi wa se tapurisi, waina abo i boriri, eo iledi abo se baaea; na waina harihariuna se hegoi sarai opina iledi harihariudi alodi eai, abo se lolo labulabui.”

Iesu, sine eo Iairo natuna siu i hemauridi

Mk. 5.22-43; Lk. 8.41-56

18 Teina riba ta Iesu i heriheribadi, na sunago tanuagana esau i laoma ia i aihelahui, i ene. “Natugu siu ie mateo: na taba u laoma nimam u saosae ia potana eai, abo i mauri.” 19 Iesu abo i torohai, ia i lauwatai, ena heaheata maenayao hinage. 20 Na, sine esau ana asiebo borimai saudoudoilabui osina ie didi, ia murina eai i moninihima ana lulu dedeana i heasailaei. 21 Ena nuatu i ene, “Ena ana lulu mo ea heasai, taugu abo se lolo.” 22 Iesu abo i torobui sine wa i ita, i ene, “Natugu e, nuam i biga, oa sunusunumam eai taum se lolo’o”. 23 Iesu abo i awasae sunago tanuagana ena numa eai tatao huelele se oioini i itadi, eo tatao se doudou. 24 I heribadi i ene, “Au pesagorigori; siu me nige i mate, ie eno mo.” Isi ia se marumaruhiei, eo se talatalawasiei. 25 Tatao wa se pesagorigori abo i lulau biri eai, siu nimana eai i abilau, ia abo i toro. 26 Teina wasa ta ie lau nei oea ne i tauhetaiiri.

Taumatagibugibu labui matadi se helaladi.

27 Iesu nei dimo ne abo i laugabaei, taumatagibugibu labui ia se lauwatai, se eogayoga, si ene, “Davida natuna e, u nuatoatoaimai.” 28 Ia abo i awasae numa eai, taumatagibugibudi se laoma ia arinai: Iesu i heribadi, i ene, “Emi nuatu i adidiri au ene ina ta abina ea ata?” Se heriba si ene, “Guiau e, hedeona.” 29 Isi matadi i abiitadi, i ene, “Emi sunuma doha meta arinai abo i tubu arimiu eai.” 30 Matadi abo se lala; arinai abo Iesu awadi i tawaidi, i ene, “Wasa ta tabu tau esau i ataiei,” 31 Isi abo se lau ia wasana se duai oea se hetaiiri.

32 Ma laudi, dobila eai tau unaunana, demoni ia se lui, se woeayama Iesu arinai. 33 Demoni wa se aiduieyao, abo tauunaunana wa ie riba: moutuadi lailai se nooei, si ene, “Nabada wa, Isaraela eai laulau ina doha nige ta itaitai.” 34 Parisea tataodi mo si ene, “Demoni edi wasawasa ena gigibori eai, arinai demoni i aiduiedi.”

Iesu Galilaia eai i lauguguia

Mk. 6.5, 6

35 Iesu edi eanua lailaidi, eo edi eanua gagiridi hinage gamagaridi i tautausidi, edi sunago alodi eai i lauheataedi, basileia wasa lolona i lauguguiaedi, asiebo eo iwala gamagamagari i hemauridi. 36 Moutuadi lailai i itadi i nuatoatoaedi paana ede se nuadubu, eo se tatagorigori, doha mamoe nige taumiataunidi. 37 Ena heaheatayao abo i heribadi, i ene, “Aiai sunasuna se gamagari ariri: na tauabidi eseesegadi mo. 38 Guiau, aiai wa tanuagana, arinai au uura bena taupaisoa headi i hetamaridi ana aiai sunasuna abo se abidi.”

Copyright information for `SWP