Psalms 100

Tabu lautoi ta nuahuiei

Tanoubu tataomiu gamagarimiu e, kode daguguna au ginauri GUIAU arinai!
GUIAU au heayaiyei ma kodekodemiu,
au laoma ia matana eai ma wanamiu!

Omi abo au nuatui, GUIAU ia Eaubada.
Ia i ginaurida, ita ia enana;
ita ia ena tataoyao, eo ita ia ena heaheai mamoena.
Au lulau ena dobila eai ma lautoimiu,
au lulau ena dubu alona eai ma hedebasaemiu!
Ia au lautoiei, ia esana au ribatausaei!

Paana GUIAU i lolo,
ena gadosisi miatahitahina i ota esegai i lau e nige nosina,
eo ena riba hemamohoiena i lau e hari isi to hari isi.
Copyright information for `SWP