Psalms 104

GUIAU arinai nimana ginaurina ena itawata

Earuagu e, GUIAU u ribatausaei!
GUIAU e, egu Eaubada, oa u lai ariri!
Heasisi eo wasawasana arinai se heluim,
oa mara eai u bubuliuioim, doha lulu,
galewa ue wese doha numalulu,
oa em abamia ena tuaga u toredi goila potadi eai,
ealoi u abidi em abageru,
mana mabena potadi eai ue gerusae,
oa mana u abidi em tauwasa,
oeagi ala’alana eo balebalelemna em heaheari ede.

Tanoubu u hetoro ena du potadi eai,
bena tabu se hemoiu i lau e nige nosina.
Gabogabo arinai u buburi doha ena lulu;
oea tupidi se salili goila gabotumna eai.
Em riba su’u arinai goila se dago;
em parere daguguna eai se loi.
Oea tupidi eai se dididioidi se didi dobi gonu eai
i lau e se lage teha eai wa oa u abinonohai enadi.
Adi sigasiga ue tore, taba nige se hemuri,
bena tabu huia esau tanoubu se hesalili.

10 Gonu eai goila bunubunuwasina u hesito seama,
se didilau oea duaduaridi eai,
11 se hemala nu’ura suisuidi gamagaridi edi aba nom,
asini manamanabaradi gadodi se hebigadi.
12 Gegesidi eai maragaibu manudi edi abamia se abidi,
oeagi lagadi boeadi eai se wana.
13 Em abamia ewa ariri eai oea tupidi adi goila u mosei,
tanoubu ie sese am paisoa uauana arinai.

14 Lei u he’ini suisui adi,
oea uauadi hinage bena tau i umaidi,
bena tano eai aiai i abi,
15 waina hinage abo tau nuana i hekode,
eausi abo arinai ana ao i masaraha,
falawa hinage abo tau nuana i headidiri.
16 GUIAU ena oeagi goila se henomaririedi,
Lebanona ena tamonau ia i umaidi wa.
17 Lagadi eai manu se abinoi;
oeagi lailaidi eai hinage manu siari lohalohana ena noi i ginauri.
18 Oea tupidi saesaedi goti manamanabaradi edi abalau,
we’u lailaidi sibini edi aba bawayamui ede.
19 Nawarai oa u ginauri abo borimai sorasoradi edi heiheinoi;
mahana iabom ena huia dui abina ie ata.
20 Masigiri u leama to i maiona,
nu’ura suisuina gamagarina se dalapesama.
21 Liona nanatudiyao se dou adi aiai sabidi
adi aiai wa bena se eo’o Eaubada nimana eai.
22 Mahana ena huia dalasae abo se uio,
se ota edi duha eai.
23 Tau ie pesa ie lau ena aba paisoa eai,
i paipaisoa i lau e i maimailahi.

24 GUIAU e, nimam ginauridi ta’i se gamagari!
Sonogam eai ginauri gamagaridi oa u hetubudi;
tanoubu i monau nimam ginauridi aridi eai.
25 Gabogabo kalau nei eai, ie lai eo i magaga,
ginauri gamagaridi se hemonau,
ginauri maumauridi, gagiridi eo lailaidi.
26 Waga hinage se adau se lau,
ulaulasi hinage u ginarui abo nei eai i aiaihea.

27 Teina ginauri gamagaridi ta se italaowa arim eai,
huia mamohoina eai aiai adi abo u mosedi.
28 Ena u mosei aridi eai, se abi se ai;
ena nimam u soe bogadi se sese ginauri lolodi aridi eai.
29 Ena am ao u toreamui se heunaboisaha;
ena eahuadi u abihaidi se mate,
eo se uio tano muamuana arinai.
30 Taba Earuam u hetamarilaei, se maumauri;
tano ana ao u heharihariu.

31 GUIAU namanamarina bena i mia i lau e nige nosina!
GUIAU bena i kode ariri ena nima paisoa aridi eai,
32 ia i italau tanoubu potana eai to tanoubu i tabutabubu,
oea tupidi i abi’itadi to se asuasu!
33 Egu mauri asubenana maudoina eai, GUIAU abo arinai ea wana,
ma maumaurigu Eaubada abo ea hedebasaei wana arinai.
34 Egu nuanuatu eai bena ia nuana ea helolo,
paana ea nuawoiwoina GUIAU arinai.

35 Taba tatao baaeadi se helautomdi tanoubu eai ta,
taba tatao manamanabaradi se mateohi!
Earuagu e, GUIAU u ribatausaei!
GUIAU u aihelahui!
Copyright information for `SWP