Psalms 107

GUIAU iwala eai i saguhaida

GUIAU ta lautoiei, paana ia i lolo;
eo ena gadosisi miatahitahina i laulau i lau e nige nosina!
Isi GUIAU i unehaidi wa bena se ribahemasaraha,
isi wa iwala eai i unehaidi,
eo eanua udoi udoi eai i woeagogoidi,
tupo mahana ena aba dalasae eai eo tupo mahana ena aba dui eai,
tupo bauri eo tupo eawana eai.

Headi barabara eai se sae se dobi,
nige eanua se lobai bena arinai se mia;
se guriam eo se gadomagu,
se nua beruberu ariri.
Abo se doulau GUIAU arinai edi piripiri eai,
eo i saguhaidi edi amamna eai;
dobila duduraina eai i woeaidi,
i lau e eanua se lagelobai abo arinai se mia.
I lolo GUIAU se lautoiei ena gadosisi miatahitahina debana eai,
ena abiabi lolo dumadumadi tatao nanatudiyao aridi eai!
Paana taugadomagu gadona i hebiga,
eo tauguriam bogana i hesese ginauri lolodi aridi eai.

10 Tatao headi masigiri eo nuadubu boeana eai se babawa,
tau‐tutugudu amamna eo auau poasi eai,
11 paana Eaubada ena riba se oipiriedi,
eo Saesae Aririna ena riba hesanapu se isuewaei.
12 Se nuadobidobi paisoa oiurana debana eai;
se guridobi na nige tausaguidi.
13 Abo se doulau GUIAU arinai edi piripiri eai,
eo i hemauridi edi amamna eai;
14 masigiri eai eo nuadubu eai ia i woeahaidi,
eo edi auau ia i tomutusidi.
15 I lolo GUIAU se lautoiei ena gadosisi miatahitahina debana eai,
ena abiabi lolo dumadumadi tatao nanatudiyao aridi eai!
16 Paana dobila gududi bronze i eatugorugorudi,
gana poasi i tomutusilabuiedi.

17 Headi se asiebo, matapaana edi laulau awayagara,
eo edi manamanabara debadi eai amamna se hearodi;
18 aiai udoi udoi se nua’itaitaedi,
eo mate dobilana guduna se hanahanaui.
19 Abo se doulau GUIAU arinai edi piripiri eai,
eo i hemauridi edi amamna eai;
20 ena riba i hetamarilaei to i helolodi,
mate eai i abihemauridi.
21 I lolo GUIAU se lautoiei ena gadosisi miatahitahina debana eai,
ena abiabi lolo dumadumadi tatao nanatudiyao aridi eai!
22 Abo hinage lautoi aitalasamdi se moselaedi,
eo ena laulau se wasawasaedi ma wana kodedi!

23 Tatao headi waga eai se adau se lau gabogabo eai,
adi paisoa se laelaei gabogabo lailai eai;
24 GUIAU ena laulau se itadi,
ena abiabi lolo dumadumadi gabotum eai.
25 Paana ia ena riba eai na mana baaea ie toa,
gabogabo butubutuna i helaidi.
26 Se sae e galewa, abotai se dobiuio gabotum,
piripiri ta debana eai edi nuaadidiri ie welo;
27 se mataodeode, eo se utu’utu sagisagigi doha doga i nomeauyaure,
eo nuadi se tupa.
28 Abo se doulau GUIAU arinai edi piripiri eai,
eo i hemauridi edi amamna eai.
29 Abo mana baaea i hemotu
eo gabogabo butubutudi se daumori.
30 Abotai se kode ariri paana i daumori,
to ia i woealaedi edi abalo se henua wa arinai.
31 I lolo GUIAU se lautoiei ena gadosisi miatahitahina debana eai,
ena abiabi lolo dumadumadi tatao nanatudiyao aridi eai!
32 I lolo abo tatao edi oigogo eai ia se wasawasaei,
babada edi oigogo eai hinage bena se hedebasaei.

33 Sagasaga i abiitadi se guma doha barabara,
goila bunubunuwasina i hemala tano pitapitarina,
34 oea masurina i abiita abo i hemala ariarita barabarana,
taumiaina edi baaea debadi eai.
35 Barabara i hebui i hemala goila ipuna,
tano pitapitarina i hemala goila ena ababunubunuwasi.
36 Nei eai tauguriam i hemiadi,
edi eanua se hetoro abo arinai se mia;
37 edi oea se umaidi, vine hinage se umaidi,
abotai se masuri lolo.
38 Ia ena aiainauia debana eai se helaiuioi;
edi suisui hinage taba nige gamagarina i gagiri.
39 Ena Eaubada ena tataoyao se saetawatawaidi, eo nuadi se beruberu,
hewaiunu, iwala e nuadubu debadi eai,
40 ena isuewa abo i hegoilaei wasawasa potadi eai
eo i hetamaridi se laulau gaibu barabara nige dobiladi aridi eai;
41 na gogogesagesa tauna i lauisini lauita boeana eai,
eo nanatunayao i hegamagaridi doha mamoe eawoina.
42 Taududurai ie ita to nuana i lolo;
na laulau gewagewa tataodi nige ariarinadi.
43 Eai to eai i sonoga i lolo ginauridi ta i nuatudidinidi;
i lolo GUIAU ena gadosisi miatahitahina bena se nuanuatui.
Copyright information for `SWP