Psalms 110

GUIAU awa‐tanuagana i mosei Wasawasa arinai

GUIAU i ribalau egu guiau arinai i ene,
“Nimatutugu eai u bawa,
i lau e am waiunuyao abo ea abidi se hemala aem ana bou.”

Em gigibori tuena Siona eai GUIAU i hetamarilaei.
Am waiunuyao boeadi eai oa abo tanuaga!
Em tataoyao abo se moselaeiuiodi ma kodedi
asubenana eai wa arinai em tauiala u woeaidi
oea tupidi tabudi potadi eai.
Maratomtom begana eai
em isihariu doha wabumari abo se laoa arim eai.
GUIAU i riba aigora,
eo taba nige nuana i bui,
“Oa kohena ede, i lau e nige nosina,
Melekisadeka dobilana u miawatai.”

Guiau ia nimatutum eai;
wasawasa abo i hetatagorigoridi ena ouyalayala asubenana eai.
Eanua taumiaidi abo i heduduraidi,
tatao sinaredi eanuadi abo se hemonaudi;
babada abo i eatugorigoridi
tanoubu maudoina potana eai.
Saga gagirina dobila gegesina eai abo arinai i ainom;
abotai uruna abo i lauisini.
Copyright information for `SWP