Psalms 115

Eaubada eo oitau

Nige ai enamai, GUIAU e, nige ai enamai,
na oa esam namanamarina enana abo se moselaei,
em gadosisi miatahitahina debana eai,
eo em riba hemamohoiena debana eai hinage!
Paana saha abo etene si ene,
“Edi Eaubada ede haedi?”

Ema Eaubada ia galewa eai;
saha eo saha i henua meta mo i ginauridi.
Isi edi oitau silver eo gold aridi eai se ginauridi,
tau nimana ginaurina.
Isi awadi, na nige se ribariba;
isi matadi, na nige se itaita.
Isi beadi, na nige saha se ataiei;
isi isudi, na nige se panei.
Isi nimadi, na nige se abi’ita;
aedi hinage na nige se laulau;
eo gadoliedi eai nige begana dagugudi.
Tatao tauginauridi wa gonogonoana doha isi
gamagaridi hinage eai to eai edi sunuma se torelaei aridi eai,

Isaraela e, GUIAU au sunumaei!
Ia isi adi sagu eo edi opea ede.
10 Arona numana e, emi sunuma au tore esegai GUIAU arinai!
Ia isi adi sagu eo edi opea ede.
11 Omi eai to eai GUIAU au matausiei, GUIAU au sunumaei!
Ia isi adi sagu eo edi opea ede.
12 GUIAU ia i nuanuatuidaoieda; ia abo i heloloda;
Isaraela numana abo i helolo;
Arona numana abo i helolo.
13 Isi GUIAU se matausiei abo i helolodi,
dodoga gagiridi, eo dodoga lailaidi.
14 GUIAU emi gogo taba i helai,
eo nanatumiuyao enadi hinage!
15 Taba GUIAU i helolomiu,
ia galewa eo tanoubu tau ginauridi!

16 Galewa isi ede GUIAU ena galewa,
na tanoubu mo i moseyao tatao nanatudiyao aridi eai.
17 Tau matematena ia taba nige GUIAU i hedebasaei,
gonogonoana hinage isi gamagaridi wa se dobi monomonou eai:
18 Na ita GUIAU abo ta ribatausaei
ina wauta eo i lau e nige nosina.
GUIAU au hedebasaei!
Copyright information for `SWP