Psalms 116

Lautoi lailai mate eai abihemaurina

GUIAU ea gadosisiei paana eau arinagu
eo egu aiaiboda ia i ataiedio.
Ia i nonoha arinagu i ataiei,
arinai egu mauri huiana maudoina eai abo ea eogalau arinai.
Mate ena sai’i se wese hetaiirigu,
Hade amamnadi se abigu;
nuadubu eo amamna lailai ea hearodi.
Abotai ea eogalau GUIAU esana ea atai:
“GUIAU e, ea dousaewa, oa bena u abihemaurigu!”

Ia abilolo eo laulau dudurai GUIAUNA ede;
eda Eaubada ia nuatoatoa Eaubadana ede.
Tau dobidobina GUIAU i ganaganai;
huiana wa nuagu i dobidobi ia i lebohaigu.
Nuagu e, u uio em abaaiyawasi eai;
paana GUIAU i ainauia aririem.
Mate eai u saguhaigu,
matasulugu matagu eai u sauhai,
aegu u headidiridi bena tabu ea alabesibesi.
GUIAU matana eai abo ea laulau
tatao maumauridi oeana eai.
10 Huiana wa ea ribaei ea ene,
“Egu lauita i lai ariri”; na egu sunuma mo nige ea abigabaei.
11 Egu heunaboisaha eai ea ene,
“Tatao gamagaridi se sunuma gaibu.”

12 Saha abo ea moselaei GUIAU arinai
ena abilolo gamagarina arigu eai maisana?
13 Mauri biana abo ea abiisini
eo ea eogalau GUIAU arinai esana ea atai,
14 egu aigora abo ea hemamohoiedi GUIAU arinai,
ena tataoyao gamagaridi matadi eai.
15 Ena taumiutahitahi tataodi edi mate i sae ariri
GUIAU matana eai.
16 GUIAU e, eau em heaheari tauna esau,
eau em heaheari tauna, em heaheari sinena natuna,
egu auau u eairihaidio.
17 Lautoi aitalasamna abo ea moseleawa arim eai,
eo abo ea eogalau GUIAU arinai esana ea atai.
18 Egu riba aigora abo ea hemamohoiedi GUIAU arinai,
ena tataoyao gamagaridi matadi eai,
19 GUIAU ena numa bau’ubau’una eai,
boeam eai, Ierusalema e.
GUIAU ta hedebasaei!
Copyright information for `SWP