Psalms 119

Eaubada ena laugagaeo lolo ariaririna

57 GUIAU ia egu gogo ede;
ea ribahesunuma oa em riba abo ea sogohididinidi.
58 Ma nua’esegagu em nualolo ea aiboda gadogadorai;
em riba hesunuma debana eai bena u nuatoatoaegu.
59 Ena em abiabi ea nuanuatuidi,
aegu ea toreuoidi em riba tabudi aridi eai;
60 Ea lelehi, taba nige ea bebeda
em lauhesom bena ea nanabuedi.
61 Laulau gewagewa tauna siposipo mainana arinai bena i sipoigu,
na em laugagaeo taba nige ea nuahuiei.
62 Bulinuana eai ea toro ea lautoiem,
em hesanapu ribadi duduraidi debadi eai.
63 Tatao gamagaridi taumatausiem eau boeadi eai,
isi gamagaridi em lauheata ribadi se nanabuedi.
64 GUIAU e, em gadosisi miatahitahina ta tanoubu i hemonauyao;
em laugagaeo bena u heatagu!

GUIAU ena laugagaeo abiwataina

65 Em abi se lolo em heaheari tauna arinai,
GUIAU e, oa em riba debana eai.
66 Sibasiba lolona eo sonoga oa bena u heatagu,
paana em lauhesom ea awamamohoiedi.
67 Huiana eai wa sora nige amamna ea hearo, ea lausuaraem;
na ina huia ta em riba ea sogohididinidi.
68 Oa u lolo, em abiabi hinage se lolo;
em laugagaeo bena u heatagu.
69 Etene tataodi riba borabora arinai se hebaaeagu,
na eau ma nuagu i ohihai em lauheata ribadi ea abididinidi.
70 Isi nuadi se potopoto doha momona,
na eau em laugagaeo mo ea henua aririei.
71 Mamohoi i lolo ariri lauita ea hearodi;
debana eai em laugagaeo ea italobaidi.
72 Oa awam laugagaeona ie sae ariri arigu eai,
abotai gold eo silver gamagamagaridi.

GUIAU ena laugagaeo sunusunumaena

89 Em riba, GUIAU e, i otaesegai
galewa eai, i lau e nige nosina.
90 Em riba u hemamohoiedi i lau e isi gamagaridi aridi eai;
tanoubu u hetoro‐tahitahi, eo i otaesegai.
91 Oa em riba debana eai wauta se totoro;
paana ginauri gamagaridi oa em heaheari ede.
92 Ena oa em laugagaeo nige i hekodegu,
lauita boeana eai abo ea mate aririo.
93 Oa em lauheata ribadi taba nige ea nuahuiedi,
paana isi debadi eai u abihemaurigu.
94 Eau oa enam, bena u abihemaurigu;
paana oa em lauheata ribadi ea eo’eo’oidi.
95 Laulau gewagewa tataodi se bagibagi bena se unuigu,
na oa em riba tabudi mo ea nuanuatuidi.
96 Laulau lolo dumadumadi adi sigasiga ea itadio,
na oa em lauhesom mo i magaga ariariri.

GUIAU ena laugagaeo gadosisina

97 Em laugagaeo ea gadosisi aririei!
Asubena maudoina eai i hemala egu abanuanuatu.
98 Em lauhesom i hesonoga aririegu, agu waiunuyao nige doha,
paana huia gamagari matagu eai i totoro.
99 Ea sibasiba ariri abotai egu taulauheata,
paana em riba tabudi egu aba nuanuatu ede.
100 Ea sibasiba ariri abotai tautaubada,
paana em lauheata ribadi ea nanabuedi.
101 Aegu ea abididinidi tabu dobila gegewarina ea lauwatai,
em riba mo bena ea awaabiei.
102 Em ribahesanapu taba nige ea torehesuaradi,
paana oa u heataguo.
103 Em riba se amna ariri awagu eai,
se amna ariri awagu eai abotai amoamo!
104 Em lauheata ribadi aridi eai sibasiba ea lobai,
to arinai dobila boraboradi gamagaridi ea hewaiunuedi.

GUIAU ena laugagaeo marana

105 Oa em riba ede eau aegu ena lamepa,
eo egu dobila ena mara.
106 Eau ea aigorao, abo hinage ea hemamohoiei,
em hesanapu ribadi duduraidi wa abo ea abiwataidi.
107 Egu amamna se gamagari ariri;
GUIAU e, oa u hemaurigu, gonogonoana doha ue ribaei wa!
108 GUIAU e, egu hedebasae aitalasamna awagu eai bena u abidi
eo em hesanapu ribadi wa bena oa u heatagu.
109 Egu mauri eau nimagu eai huia gamagamagari,
na oa em laugagaeo nige esau ea nuahuiei.
110 Laulau gewagewa tataodi sai’i se tore bena se sai’igu,
na oa em lauheata ribadi taba nige ea lausuaraedi.
111 Oa em riba tabudi ea abidi doha egu gogo i lau e nige nosina;
mamohoi eau nuagu ena abakode meta.
112 Eau nuagu ea toreyao em lauhesom ribadi ea lauwataidi
huia gamagari, i lau e sigana eai.

GUIAU ena laugagaeo awaabina

129 Oa em riba tabudi wa se sae ariri;
arinai earuagu i sogohididinidi.
130 Ena em riba se hemasaraha abo i hemaramai;
tau supusupu i hesibasiba.
131 Ma awadabarigu eawasigu ie ku’u,
paana em lauhesom ribadi ea gadohiedi.
132 U sinibuima eo u nuatoatoaegu,
paana oa kamanim isi esam tau gadosisiena aridi eai.
133 Aegu u headidiridi em ribahesunuma debana eai,
abo taba nige laulau gewagewa esau i saetawatawaigu.
134 Tau ena hewahewaiunu arinai bena u unehaigu,
abo em lauheata ribadi ea abiwataidi.
135 Am ao bena u hesina em heaheari potana eai,
eo em laugagaeo u heatagu.
136 Eau matasulugu se dididi,
mata paana tatao oa em laugagaeo nige se awaabiei.

GUIAU ena laugagaeo abiabi duduraina

137 GUIAU e, oa u dudurai,
em hesanapu ribadi hinage se dudurai.
138 Em riba tabudi u hetorodi laulau dudurai debadi eai.
eo em riba hinage u hemamohoiedi.
139 Egu nuaialayala i gabugu,
paana agu waiunuyao em riba se nuahuiedi.
140 Oa em ribahesunuma wa se lauitayao,
eo em heaheari tauna i gadosisiei.
141 Eau ea dobi ariri, to se isuewaegu,
na oa em lauheata ribadi taba nige ea nuahuiedi.
142 Oa em laulau dudurai se dudurai i lau e nige nosina,
eo oa em laugagaeo mamohoina ede.
143 Piripiri eo amamna se abigu,
na oa em lauhesom ribadi egu nuawoiwoina ede.
144 Oa em riba tabudi se dudurai i lau e nige nosina;
sonoga bena oa u leama abo ea mauri.

Abihemauri Aibodana

153 Egu amamna bena u italau arinai eo bena u lebohaigu,
paana oa em laugagaeo taba nige ea nuahuiei.
154 Enagu u toro, u ribasaguigu, eo u unehaigu,
mauri u leama em ribahesunuma debana eai.
155 Laulau gewagewa tataodi taba nige se mauri,
paana oa em laugagaeo nige se eo’o eo’oidi.
156 GUIAU e, oa em nuatoatoa i lai ariri;
em laulau dudurai debana eai bena mauri u leama.
157 Tauheamamnagu eo tauhewaiunuegu se gamagari,
na oa em riba tabudi taba nige ea lausuaraedi.
158 Isi nige se awamamohoiem ea italau aridi eai ma nua’itaitagu;
paana oa em lauhesom nige se awamamohoiedi.
159 Abo u nuatui komakomani em lauheata ribadi ea gadosisiedi!
Egu mauri bena u ganaganai em gadosisi miatahitahina debana eai.
160 Em riba maudoina mamohoina ede;
eo em hesanapu ribadi duduraidi gamagaridi abo se otahai i lau e nige nosina.

Saguhai Aibodana

169 GUIAU e, egu dou bena i saewa arim eai;
sonoga u leama gonogonoana doha u ribaei wa!
170 Egu awanori bena i saewa oa matam eai;
u saguhaigu gonogonoana doha u ribaei wa!
171 Eau sopagu eai ea hedebasaem
paana oa em lauhesom ribadi u heatagu.
172 Eau memenagu eai em riba abo ea wanai,
paana oa em lauhesom ribadi gamagaridi se dudurai.
173 Oa nimam taba i nonoha i saguigu,
paana oa em lauheata ribadi wa ea abi hineridio.
174 GUIAU e, oa em abihemauri ea gadohi aririei,
eo em laugagaeo egu aba kode ede.
175 Eau earuagu bena i mauri, abo ea hedebasaem,
eo em hesanapu ribadi bena se saguigu.
176 Eau ea laupono doha mamoe ie gege wa;
em heaheari tauna taba u eo’oi,
paana em lauhesom ribadi nige esau ea nuahuiei.
Copyright information for `SWP