Psalms 120

Tatao edi laulau borabora eai bena se saguhaidi uurana

Egu nuadobidobi boeana eai ea eogalau GUIAU arinai,
bena i heuioegu:
“Sopa borabora aridi eai eo memena borabora aridi eai,
GUIAU e, bena oa u saguhaigu.”

Oa memena borabora e,
saha abo se moseleawa arim eai,
eo saha abo se ginauri enam?
Tauiala ena pidu matamatana,
ma oeagi alaalasina!

Ahani eau, paana Meseka eai ea miamia,
Kedara ena numa lulu hinage boeadi eai ea miamia!
Ea abimatemate paana ea mia ariri
isi boeadi eai labini se hewaiunuei.
Eau labini mo ea henua;
na ena ea ribariba,
isi iala mo se henua.
Copyright information for `SWP