Psalms 121

GUIAU ia Tauitawataim

Eau matugu abo ea tusaei oea tupidi eai.
Aba saguigu haedi eai abo i laoma?
Aba saguigu GUIAU arinai i laoma,
ia ede galewa eo tanoubu tauginauridi.

Ia abo aem i itawatai, taba nige i moiu,
ia tauitawataim wa, taba nige i eno.
U ita, Isaraela tauitawataina
ia matana taba nige se enoeno, eo taba nige i enomate.

GUIAU ia tauitawataim ede;
GUIAU ia ede em abaailogulogu
oa nimatutum eai.
Mahana gigiborina taba nige i talaim asubena eai,
eo nawarai hinage maiona eai taba nige’e.

GUIAU abo i itawataim piripiri gamagaridi boeadi eai;
em mauri abo i itawatai.
Em pesa eo em awaseuio GUIAU abo i itawataidi,
ina huia ta ie lau e nige nosina.
Copyright information for `SWP