Psalms 122

Ierusalema ena labini uurana

Ea kode ariri huiana eai wa se heribagu, si ene,
“Ta awasaei GUIAU ena numa eai!”
Aemai wa se totoro
oa em dobila abalusoradi eai, Ierusalema e!

Ierusalema se hetoro doha eanua wasawasana
numana se adidiri eo se toro patupatu,
boga gamagaridi se saesaewa,
isi ede GUIAU ana bogaoyao,
doha Isaraela se lauhesom wa, lautoi se mosei GUIAU esana eai.
Nei eai aba hedudurai aba bawadi saesaedi se toredi,
aba bawadi saesaedi wa Davida numana enana.
Ierusalema enana au aiboda bena loni abina i ata!
“Isi taugadosisiem bena se laulolo!
Em gana alodi eai bena loni nei eai,
em numa lailaidi alodi eai bena nuataru!”
Egu tataoyao eo egu dodogayao debadi eai
abo ea ribaei, ea ene, “Loni enamiu!”
GUIAU ema Eaubada ena numa debana eai,
oa em lolo abo ea eo’o eo’oi.
Copyright information for `SWP