Psalms 124

Waiunu nimadi eai saguhaina uurana

Taba GUIAU ia nige eda tupo eai,
―Isaraela abo si ene―
taba GUIAU ia nige eda tupo eai
huiana eai wa tatao abo se toro se ialaida,
abotai taba ma maumaurida se domda,
huiana eai wa se ouyalayala aririeda;
huiana eai ne abaita taba i earuhaida,
goila lailai abo i earuhaida;
goila ena didi adidiri
abo i earutawaida.
GUIAU bena ta ribatausaei,
paana nige i moselaeda
doha moadi edi aba aipurisi!
Ta dago doha manu
sa’i tauginaurina ena sa’i arinai;
sa’i i tagoduo,
to ta dago’o!

Aba saguida ede GUIAU esana eai,
ia galewa eo tanoubu tauginauridi.
Copyright information for `SWP