Psalms 13

Amamna boeana eai bena se saguhai uurana

GUIAU e, abo i lau e aitea huia? Abo u nuahuiegu i lau e ana huia ana tasi?
I lau e aitea huia matam abo u buburi taba nige ea itam?
I lau e aitea huia abo nuagu eai amamna lailai,
eo asubena to maiona abo nuadubu nuagu eai?
I lau e aitea huia agu waiunu abo i saepoigu?

U italaoma eo u heuioegu, GUIAU e, egu Eaubada;
matagu u hemaradi ata mate mamohoi enona ea enoei;
ata agu waiunu i ene, “Ea saepoiyao”;
ata agu waiunu se kode paana egu tabutabubu debana eai.
Na oa em gadosisi miatahitahina ea sunumaei,
nuagu abo i kodelamposi em abihemauri debana eai.
GUIAU arinai abo ea wana,
paana ia i ainauia aririegu.
Copyright information for `SWP