Psalms 130

GUIAU ena abihemauri sunumana

GUIAU e, eau duha alona eai ea doulaowa arim eai!

Guiau e, arinagu u ataiei!
Beam bena i tasoe egu aiboda
daguguna arinai!

GUIAU e, ena oa laulau gewagewadi u nuatudidinidi,
Guiau e, eai gonoana abo i toro?
Na baaea ribagigirina ede oa arim eai i laoma,
arinai oa mo matausim abo se matausi.

Eau GUIAU ea bagibagiei, earuagu hinage ia i bagibagiei,
eo ia ena riba arinai ea sunusunuma;
Eau earuagu Guiau i bagibagiei
doha isi tausilasilawa maratomtom taubagibagiena, eau mo ea hemuridi,
doha isi tausilasilawa maratomtom taubagibagiena eau mo ea hemuridi.

Isaraela e, u sunumalau GUIAU arinai!
Paana GUIAU arinai ede gadosisi miatahitahina,
eo ena abihemauri i lai ariariri.
Ia hinage abo Isaraela i unehemauri ena laulau gewagewadi
gamagaridi aridi eai.
Copyright information for `SWP