Psalms 132

Abamia tabuna se helolo uurana

GUIAU e, bena Davida u nuatui ma nualolom,
lauita oioiuradi gamagaridi i hearodi;
ie riba aigora GUIAU arinai
eo i ribahesunuma Iakobo ena Eaubada Gigiborina arinai,
“Taba nige ea awasae egu numa eai
eo taba nige ea lau egu abaeno eai;
taba nige matagu ea hegibudi,
eo taba nige matagu se enoeno.
na GUIAU ena numa abahetorona ea eooi i lau e ea lobai.
Iakobo ena Eaubada Gigiborina ena abamia.”

Ai ataiei Eparata eai,
ai lobai Ia’ara ena oea eai.
“I lolo ta lau ena aba mia eai;
aena ana bou arinai ta tabaohu!”

U toro, GUIAU e, u lau em aba aiyawasi dimona eai,
oa, eo em gigibori akena maem.
Em kohena bena laulau dudurai se luidi,
eo tatao tabudi abo se wowo ma kodedi,
10 Em heaheari tauna Davida debana eai
oa em heyausi tauna tabu u otaotaei.
11 GUIAU aigora mamohoina i aigoraei Davida arinai
eo ena riba wa i ota esegai:
“Oa natum tau esau, oa taum eai i laoma,
abo ea hebawa em terona potana eai.
12 Taba nanatumyao tatao egu ribahesunuma se sogohididini
eo egu riba tabudi ea heatadi wa hinage,
isi nanatudiyao oa em terona potana eai abo se bawa
i lau e huia nige nosina.”
13 Paana ede GUIAU Siona i abihineri,
i gadohiei abo ena aba miahai:
14 “Inata ede egu aba aiyawasi i lau e huia nige nosina;
inai abo ea miatahitahi, paana ea gadohiei.
15 Ana aiai abo ea helai aririei;
ena gogogesagesa tataodi aiai eai abo ea hebogasesedi.
16 Ena kohena mauri arinai abo ea heluidi,
ena taumiatahitahi tataodi abo se wowo makodedi.
17 Nei eai abo dona esau ea he’ini Davida enana;
lamepa ea abinonohai egu heyausi tauna enana.
18 Ana waiunuyao mo abo ea heluidi taumaeamaea arinai,
na ia iabom uruna eai ena korona namanamarina abo i sina.”
Copyright information for `SWP