Psalms 137

Taumiasuara Babilonia eai edi eanua tahunuana sabina se dou

Babilonia goilana gegesidi eai,
ai bawa na ai doudou,
huiana eai wa Siona ai nuanuatui.
Oeagi lagadi eai
ema huelele ai heabasidi.
Nei eai isi tauitawataimai
se riba bena enadi ai wana,
eo isi tauheamamnamai se riba bena ai kode, si ene,
“Siona wanana enamai au wana!”

Edohana abo GUIAU ena wana
hari eanua eai ai wanai?
Ierusalema e, ena ea nuahuiem,
i lolo nimatutugu taba i wowoea!
I lolo memenagu i patu esegai awagu potana eai,
ena taba nige ea nuanuatuim
ena taba nige Ierusalema ea tore bagunai
egu kode saesae aririna nuagu eai!

GUIAU e, Edoma tataodi edi laulau bena u nuanuatui
nei asubena na eai ne Ierusalema se saetawatawai,
si ene, “Ta hebaaea auri, ta hebaaea auri!
I dobi e paa eai!”
Babilonia natuna sine e, oa ede tauhebahebaaea!
Ia tauhemaisam wa abo nuana i kode
gonogonoana doha oa u ginauri arimai eai wa!
Ia wa eai nanatumyao i abidi abo i kode hinage
i hetamogorugorudi malamalatete potana eai.
Copyright information for `SWP