Psalms 139

Eaubada ia tupo gamagamagari eai, eo sonoga maudoina ia enana

GUIAU e, eau nuagu u eo’oiyao, eo abigu u ata’o!

Egu bawa eo egu toro abidi u ata’o;
oa eda lohaloha eai egu nuanuatu u italobaidio.
Egu dobila u itahetaiiri, eo egu otadobi hinage,
egu laulau gamagaridi abidi ue ata.
Sora nige riba esau memenagu eai,
na oa, GUIAU e, abina u ata heohiyao.
Oa u bagubagunaegu, eo u murimuritaegu,
eo oa nimam u toresaei eau potagu eai.
Sonoga meta doha no’ona nige gonoagu;
i sae ariri, eau taba nige ea lage arinai.

Oa Earuam ea dagogabaei abo ea lau haedi?
E oa matam abo edohana egu dagodagogabaena?
Eau taba ea sae galewa eai, oa nei eai!
Taba Hade eai egu eba ea wese na oa hinage nei eai!
Taba maratomtom mabena ea abi
abo ea loi ea lau gabogabo sigana eai ea mia,
10 nei eai hinage oa nimam abo i woeaigu,
eo nimatutum abo i abididinigu.
11 Ena ea ene, “Masigiri taba i bubulitawaigu,
eo mara arigu eai i hemala maiona,”
12 taiede masigiri oa arim eai nige i masigiri,
maiona ie mara doha asubena;
paana masigiri gonogonoana doha mara oa matam eai.

13 Taugu boeana oa u ginauri,
sinagu bogana eai eaugu gamagaridi oa u hepatuesegaidi.
14 Ea hedebasaem, paana oa u nuamatamatausi eo oa no’ono’om.
Nimam ginauridi hinage no’ono’odi.
Oa abigu u ata ariri!
15 Taugu nige i otayamui oa arim eai,
huiana wa eamuyamui eai se ginaurigu,
tano boeana eai se ginauri komakomanigu.
16 Bulumagu sora nige se ginauri, oa matam se itaguo;
oa em buka eai egu asubena gamagaridi se uri nonohaidio,
huiana eai wa sora nige se labasigu.
17 Oa em nuatu se sae ariariri, GUIAU e!
Se gamagari ariariri hinage!
18 Ena ea hasiridi gamagarina gelegele i dioi.
Ena ea enotoro oa hinage gegesigu eai.
19 Eaubada e, taba laulau gewagewa tataodi u unuidi mo,
taba taunimaosina tataodi hinage se torohaigabaegu,
20 tatao wa ma nuatu baabaaeadi se awayagalaem,
baaea debana eai se oioipiriem!
21 GUIAU e, isi oa se hewaiunuem eau hinage ea hewaiunuedi e nige’e?
Isi hinage oa se ialaim, eau hinage ea isugaraedi e nige’e?
22 Hewaiunu mamohoina arinai ea hewaiunuedi;
ea itadi isi hinage eau agu waiunuyao.
23 Eaubada e, bena u itaheohigu, nuagu hinage abina u ata.
U lauitagu eo egu nuanuatu bena abidi u ata.
24 U ita taba laulau baaea aisana eau arigu eai,
eo dobila miatahitahina bena arinai u woeawoeaigu!
Copyright information for `SWP