Psalms 14

Tatao edi eauyaule eo edi baaea

Taueauyaure ia i ribariba nuana eai i ene,
“Eaubada nige’e.”
Isi tatao bi’ibi’idi, edi laulau se manamanabara ariri,
nige esau ena laulau i dudurai.

GUIAU ia galewa eai i itadobi
tatao nanatudiyao aridi eai,
bena i itadi eai to eai se mia dudurai,
eai to eai Eaubada se eo’oi.

Isi gamagaridi se gegege, isi gamagaridi edi miamia doha ie boha,
nige esau i mia dudurai,
nige’e, nige ariariri.

Edi sonoga nige’e, tatao baabaaeadi ta,
agu bogaoyao se aidi doha falawa se aiaini,
eo nige se eogalau GUIAU arinai?

Matausi lailai didiga abo se hearo
paana Eaubada ia laulau dudurai tataodi edi tupo eai.
Gogo gesagesa tauna ena nuatu isi bena se gudugudui,
na ena abadago ede GUIAU.

Taba Isaraela ena abihemauri Siona eai i pesama!
Huiana wa GUIAU ena tataoyao edi gogo i hemaisauioidi
Iakobo abo i kodelamposi, Isaraela abo nuana i lolo.
Copyright information for `SWP